Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

22:22 06.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3448/original-16275595239b79.jpeg

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?

Birbada ideg edilýän ýaşyl zolaklar we olarda ýörite ekilýän ýaşyl ot görnüşleri häzirki zaman oýlap tapyşlaryna degişli ýaly görünýär. Ýöne hakykatda welin, ýaşyl zolaklar bilen olarda ekmek üçin ýörite ot görnüşlerini saýlap almak has irki döwürlerden bäri bardyr. Täryhy ýyl ýazgylary şular ýaly gök salyp, ýaşyl öwsüp duran zolaklaryň mundan üç müň ýyl ozal hem Hytaý we Eýran hökümdarlarynyň köşk-saraýlarynyň töweregini bezändigini habar berýärler. Ýöne beýleki bir taryhy maglumatlar öýleriň, bag-bakjalaryň gyralaryny ýörite ekilen ýaşyl zolaklar bilen örtmegiň Antik Gresiýada we Gadymy Rimde hem bolandygyny hem tassyklaýarlar.

Ýaşyl zolaklaryň häzirki zaman görnüşleriniň ilkinji nusgalary on altynjy-on ýedinji asyrlarda döredilipdir. Şeýle-de golf oýnalýan meýdançalary ýörite ekilýän ýaşyl otlar bilen örtmek hem kada giripdir.

Ilkini döwürlerde ýaşyl zolaklaryň otuny gysgaltmaly bolanynda, olara goýun-geçi ýaly mallary otlamaga goýberilipdir. Otlary gyradeň orýan ýörite enjamyň oýlanyp tapylmagy bilen, mallara bolan zerurlyk aradan aýrylypdyr.

Muhammedali KERIMOW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.