Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

22:22 06.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3448/original-16275595239b79.jpeg

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?

Birbada ideg edilýän ýaşyl zolaklar we olarda ýörite ekilýän ýaşyl ot görnüşleri häzirki zaman oýlap tapyşlaryna degişli ýaly görünýär. Ýöne hakykatda welin, ýaşyl zolaklar bilen olarda ekmek üçin ýörite ot görnüşlerini saýlap almak has irki döwürlerden bäri bardyr. Täryhy ýyl ýazgylary şular ýaly gök salyp, ýaşyl öwsüp duran zolaklaryň mundan üç müň ýyl ozal hem Hytaý we Eýran hökümdarlarynyň köşk-saraýlarynyň töweregini bezändigini habar berýärler. Ýöne beýleki bir taryhy maglumatlar öýleriň, bag-bakjalaryň gyralaryny ýörite ekilen ýaşyl zolaklar bilen örtmegiň Antik Gresiýada we Gadymy Rimde hem bolandygyny hem tassyklaýarlar.

Ýaşyl zolaklaryň häzirki zaman görnüşleriniň ilkinji nusgalary on altynjy-on ýedinji asyrlarda döredilipdir. Şeýle-de golf oýnalýan meýdançalary ýörite ekilýän ýaşyl otlar bilen örtmek hem kada giripdir.

Ilkini döwürlerde ýaşyl zolaklaryň otuny gysgaltmaly bolanynda, olara goýun-geçi ýaly mallary otlamaga goýberilipdir. Otlary gyradeň orýan ýörite enjamyň oýlanyp tapylmagy bilen, mallara bolan zerurlyk aradan aýrylypdyr.

Muhammedali KERIMOW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.


165f44c5a3a8f1.jpeg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.

165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.