Türkmenistanyň halk artisti Orazgül APBASOWA

22:29 10.12.2020 357

https://ussatnews.com/storage/posts/349/original-15fd25aeecb68f.jpeg

Türkmen teatr sungaty diýlende, ilki bilen kalbyňda hemişelik orun tutan halypa artistleriň keşpleri birin-birin göz öňüňden geçýär. Şeýle sahna ussatlarynyň hatarynda türkmen teatr sungatynyň ösmegine uly goşant goşup, halk köpçüliginiň çäksiz söýgüsini gazanan, Türkmenistanyň halk artisti, halypa artist Orazgül Apbasowanyň ady uly hormat bilen tutulýar. Halypa artist daşary ýurtlaryň ençemesinde döredijilik saparlarynda bolup, türkmen sungatyny dünýä ýaýmaga öz goşandyny goşdy. Onuň halypaçylyk mekdebini geçen şägirtleri bagtyýar döwrümiziň belli artistleridir. Ýüregi buýsanja beslenen zehinli halypanyň özboluşly döredijilik ýoly bar. Orazgül APBASOWA bilen söhbetdeşligimizde bu hakykat bütin aýdyňlygy bilen ýüze çykdy.

– Orazgül halypa, ilki bilen, teatr dünýäsine gelşiňiz barada gürrüň beräýseňiz?

– Çagalykdan sungata gelmegi arzuw ederdim. Mekdebimizde gurnalýan sahnalardaky keşpleri çaga yhlasym bilen ýerine ýitirerdim. Etrabyň, welaýatyň çäginde geçirilýän dürli dabaralarda döreden keşplerim ussat halypa Aman Kömekowyň nazaryndan sypmandy. Ilkinji teatr sahnasyna çykanymda halypa artistler bilen zähmet çekmegim meniň döredijilik älemine has içgin girişmegime oňyn täsir etdi.

– Şu ýerde ussatlyga eýe bolmakda halypalaryňyzyň orny barada hem aýdaýsaňyz!

– Baýry halypalar Bazar Amanow, Suraý Myradowa, Sabyr Ataýewa, Ýelizaweta Garaýewa, Amangeldi Gurbandurdyýew ýaly ussatlar bilen birlikde biregne işleşmek maňa sungatyň şaýoluny açypdy. Halypalaryň ynamyny gazanmak üçin irginsiz zähmet çekmeli bolýar. Ynam üstünligiň gözbaşydyr. Haýsy keşbi ynansalar şol keşbiň üstünde irginsiz işlärdim. Artiste zehin, höwes, yhlasam gerekdir welin, ugur ýol görkezýän halypaň-da bolmaly. Şeýle halypalar bolsa mende näçe diýseň bardy.

– Sahnada şol bir keşbi ilkinji, onunjy, ýüzünji... gezek gaýtadan oýnanyňyzda keşp kämilleşýärmi?!

– Hawa, her gezek täzeçe oýnalýar, şeýdibem keşp kämilleşýär. Ýaşyňa görä keşbiňi miras almaly hem-de ony ýaşlara geçirmeli bolýar. Bu-da teatryň mizemejek kanuny. Bu gün halypalaryň ýerine ýetiren keşplerini janlandyranymda-da iş tejribäm ýetik bolsa-da, her gezek tomaşaçylaryň öňüne çykmazdan öň taýýarlanyp, soňra sahna çykýaryn. Şeýdibem, kämillige tarap ädim ädilýär.

– Üstünligiň syry nämede diýip hasaplaýarsyňyz?

– Üstünlik gazanmak üçin maksada okgunlylyk hem tutanýerlilik zerurdyr. Ynam edilmegi hem üstünlige ýetmäge mümkinçilik berýär. Artyk Jallyýewiň sahnalaşdyran «Bagbanyň gyzy» spektaklynda baş gahryman Maralyň keşbini janlandyrdym. Şol keşpden soň, üstünliklerim yzly-yzyna dowam etdi.

– Siz halkyň arasynda «Ýalpyl daýza», «Ozzy eje» ady bilen hem tanaldyňyz. Bu dogrusynda hem kelam agyz aýdaýsaňyz?

– Halkyň söýgüsini gazanmak uly bagtdyr. Köpçülik ýerlerinde maňa haýsy hem bolsa oýnan keşplerimdäki gahrymanlaryň atlaryny tutup, salam berilýän pursatlary gaty köp bolýar. Teatrdaky ilkinji keşbimi «Joralar» spektaklynda yhlas bilen ýerine ýetiripdim. Şonda halypalaryň biri şeýle diýdi: «Sahna zehinlini aýyl-saýyl edýändir Orazgül. Sen özüňde bar yhlasyňy zehiniňi oýnaýan keşbiňe siňdir. Goý, seni halk, şol keşpdäki adyň bilen tanasyn!» diýipdi. Bu gün bagtyýarlyk döwrümizde mähriban Arkadagymyzyň saýasynda halypalaryň maksatlary myrat tapdy.

– Döreden keşpleriňiziň içinde haýsylaryny has şowly hasaplaýarsyňyz?

– Döreden keşplerimiň ählijesem maňa mähriban görünýär. Olaryň her birinde bir wakany janlandyrýarsyň. Şol waka berlip ýaşaýarsyň.

– Siziň üçin ömrüň manysy näme?

– Ynsan dünýä inýär, kemala gelýär, soň özüne kär saýlaýar. Men ömrüň manysyny saýlan käriňe berlip işlemekde, agzybir maşgalaň bilen il-günümize, hormatly Prezidentimize, ata Watanymyza ak ýürekden hyzmat etmekde görýärin. Onsoňam şular ýaly asuda ýurtda, agzybir ilde ýaşamagyň özi hem uly bagt.

– Adamlarda haýsy häsiýeti halaýarsyňyz?

– Dogruçyl, kyn günüňde hoş söz berip, bir bolşuny saklap bilýän adamlara synym oturýar.

– Gözellige garaýşyňyz?

– Gözellik diýlende nähilidir bir ajaýyplyk göz öňüňe gelýär. Şol ajaýyplyklary döredýänem ynsan. Haýsy käriň eýesi bolsa bolsun, ynsan öz ynsaby bilen halal zähmet çekip, işine mähir-yhlasyny siňdirende, gözel zatlary döredýär. Döredip bilmegiň özi hem gözellikdir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, sungat işgärlerine gowudan-gowy sungat eserlerini döretmäge uly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize ene ýüregimden alkyşly sözlerimi aýdýaryn! Türkmen halkynyň milli medeniýetine, sungatyna çäksiz sarpa goýup, onuň kämilleşmegi ugrunda ägirt uly işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň belent başy aman, alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin!

– Beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! Ýeneki keşpleriňizde-de üstünlikler ýar bolsun!

— Sag boluň!

Ýazgül ANNAÝEWA,

USSAT NEWS.

Başga makalalar
15fd6342678cf6.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun HOJAKOWA

Mahmal owazly aýdymçyny diňläniňde, durna gözli çeşmeleriň şirinden-şirin şildireýşi ýadyňa düşýär. Çeşmeleriň her bir gaýany ýuwup-ýylmap, gatbar-gatbar daşlary yzarlap zemin sary atygsaýşy ýaly, aýdymçynyň jadylaýjy mukamy hem on iki süňňüňi elendirip, kalbyňy heýjana salýar.


15ff6f45616e92.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Nurgözel GOZLYÝEWA

Çeper döredijilikde özboluşlylygy bilen tapawutlanýan zehinli şahyrlarymyzyň biri Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, «Gaýrat» medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň iki gezek ýeňijisi, ýazan goşgularynyň tas ählisi diýen ýaly aýdyma öwrülen, Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň ýanyndaky Teatr studiýasynyň režissýory bolup zähmet çekýän Nurgözel Gozlyýewadyr.


15fd9c5c407b85.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde sungat ussatlarynyň ençemesi döredijilikli zähmet çekýär. Merkeziň halk saz gurallary ansamblynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW hem şolaryň biridir. Biz ýakynda bu halypa sazanda bilen duşuşyp, onuň bilen söhbetdeş bolduk.


1602bdef06d65c.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Halbike DOWYÝEWA

«Her gülüň öz ysy bar» diýlişi ýaly, sungat äleminde-de her kimiň öz ýoly, öz dünýäsi bar. Sungat diýlen ajaýyp mukaddeslige her kimiň öz garaýşy, öz çemeleşişi bolýar. Hormatly Prezidentimiziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine uly üns bermegi netijesinde aýdymçylarymyzyň, sazandalarymyzyň, sahna ussatlarynyň öz hünärine bolan söýgüsi has-da artdy. Mylaýym sesi bilen diňleýjileri özüne maýyl edýän hoş owazly bagşy zenan Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň ýokary derejeli aýdymçy artisti, sahna ussady, Türkmenistanyň halk artisti Halbike Dowyýewadyr.


15fce3cc135d3a.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat ÇARYÝEW

Zehinini sungata siňdirip, diňleýjileriň söýgüsine mynasyp bolan halypa, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly mugallymy Akmyrat ÇARYÝEW bilen bolan söhbetdeşlikde onuň ýüreginden çykýan joşgunly sözleri köňlüňe mylaýymlyk bagyş edýär.