Päkiniň döreýiş taryhyndan

23:47 16.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3526/original-162829c4c5c1e4.jpeg

Şahsy arassaçylyk we daş keşbiň gözegelüwli bolmagy üçin adamzat nesilleri has gadymy eýýamlardan aladalanyp başlapdyrlar. Meselem, ynsan durmuşynda saç-sakgal bejermegiň we syrmagyň bize mälim bolmadyk täryhy eýýamlardan başlanandygy çak edilýär.

Ilkibada erkek adamlar saç-sakgal syrmak üçin balykgulaklardan peýdalanypdyrlar. Biziň eýýamymyzdan hem 60 müň ýyl ozal ilkinji patlawuklardan emele gelen tutuk aýna şekilli jisimden (obsidiandan) ilkinji päkileri taýýarlapdyrlar. Agzalan material işlemek üçin ýeňil bolupdyr. Şol sebäpden ondan ýiti päkileri taýyarlamak aýratyn bir hysyrdyly zähmeti talap etmändir.

Gadymy müsürliler hem arassaçylyk üçin saç-sakgal syemagyň tarapdarlary bolupdyrlar. Olar päkini taýýarlamagyň tehnologiýasyny öz zamanlaryna bap kämilleşdiripdirler. Öňki daşdan we süňkden taýýarlanan päkileriň omuny misden taýýarlanan päkiler eýeläpdir. Hatda sakgal syrmak üçin ilkinji kremleri hem oýlap tapypdyrlar. Olar myşýakdan, suw garylan hekden we krahmaldan ybarat bolupdyr.

Saç-sakgal syrmak medeniýeti gadymy Gresiýada Aleksandr Makedonskiý döwründe, gadymy Rimde Gannibal döwründe kada giripdir.

Atageldi POLADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk Institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.