Päkiniň döreýiş taryhyndan

23:47 16.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3526/original-162829c4c5c1e4.jpeg

Şahsy arassaçylyk we daş keşbiň gözegelüwli bolmagy üçin adamzat nesilleri has gadymy eýýamlardan aladalanyp başlapdyrlar. Meselem, ynsan durmuşynda saç-sakgal bejermegiň we syrmagyň bize mälim bolmadyk täryhy eýýamlardan başlanandygy çak edilýär.

Ilkibada erkek adamlar saç-sakgal syrmak üçin balykgulaklardan peýdalanypdyrlar. Biziň eýýamymyzdan hem 60 müň ýyl ozal ilkinji patlawuklardan emele gelen tutuk aýna şekilli jisimden (obsidiandan) ilkinji päkileri taýýarlapdyrlar. Agzalan material işlemek üçin ýeňil bolupdyr. Şol sebäpden ondan ýiti päkileri taýyarlamak aýratyn bir hysyrdyly zähmeti talap etmändir.

Gadymy müsürliler hem arassaçylyk üçin saç-sakgal syemagyň tarapdarlary bolupdyrlar. Olar päkini taýýarlamagyň tehnologiýasyny öz zamanlaryna bap kämilleşdiripdirler. Öňki daşdan we süňkden taýýarlanan päkileriň omuny misden taýýarlanan päkiler eýeläpdir. Hatda sakgal syrmak üçin ilkinji kremleri hem oýlap tapypdyrlar. Olar myşýakdan, suw garylan hekden we krahmaldan ybarat bolupdyr.

Saç-sakgal syrmak medeniýeti gadymy Gresiýada Aleksandr Makedonskiý döwründe, gadymy Rimde Gannibal döwründe kada giripdir.

Atageldi POLADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk Institutynyň talyby.

Başga makalalar
16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.


16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.

166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.