Dünýä dillerini öwrenmek zehinli ýaşlarymyzy kämil hünärmenler bolmaklaryna oňyn täsir edýär

01:46 30.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3850/original-162bcba376f8a9.jpeg

Pähimdar ata-babalarymyz ylym-bilime, ýaşlaryň terbiýesine aýratyn üns beripdirler. Bu babatda ene dilini kämil bilmeklerini hem-de dil öwrenmeklerini, giň dünýägaraýyşly bolmaklaryny gazanypdyrlar. Häzirki döwürde ylym-bilim döwrebap ösdürilýär, ýaşlaryň giň dünýägaraýyşly bolmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Şunda dil öwrenmek, dünýä edebiýatyndan habarly bolmak möhümdir. Şeýle bolansoň, zehinli ýaşlarymyz dünýä dillerindäki kitaplary okap, özleşdirýärler. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesilleriň kämil hünärmenler bolmaklaryna oňyn täsir edýär.

Häzirki ýaşlarymyza dünýä dilleri bilen bir hatarda, ene dilimiziň söz baýlygyny ýazuw düzgünlerini öwredilýär. Pähimdar pederlerimiz hem «Edep başy — dil» diýip, parasatly belläpdirler. Diýmek, dil bilmek, ene diliň baýlyklaryndan ýerlikli peýdalanmak edepliligiň, medeniýetliligiň gözbaşy hasaplanýar. Şonuň üçin hem gadymdan gelýän dilimiziň baýlyklaryny, many-mazmunyny ýaş nesillere öwretmek mukaddes ýörelgeleriň biridir. Bu asylly işe her birimiz öz goşandymyzy goşmalydyrys.

Ösüp gelýän ýaşlarymyza ene dilimiz bilen birlikde daşary ýurt dilleri hem öwredilýär. Iňlis dili sapagynda häzirki döwrüň usulyýeti iň kämil derejede ulanylýar. Esasan hem, daşary ýurt dillerini öwretmekde ösen tehnologiýalar, kompýuter programmalary, audio we wideo ýazgylar işjeň ulanylýar.

Umumybilim edaralarynda okuwçylara daşary ýurt dillerini öwretmegiň hem birnäçe ugurlary bar. Şeýle ugurlar, usullar mugallymlar tarapyndan hem içgin öwrenilýär, açyk sapaklarda birek-birek bilen tejribe alşylýar. Munuň özi daşary ýurt dillerini okuwçylara öwretmekde täze mümkinçilikleri döredýär.

Eziz Diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesillerimize aýratyn üns berilýär, olaryň sagdyn ösmegi, kämil bilim almagy baş alada bolup durýar. Şonuň üçin hem ýurdumyzda rus, iňlis, nemes, fransuz we beýleki dilleri öwrenmäge hem giň mümkinçilikler döredilýär. Her bir ene-ata öz islegine görä, çagasyna haýsy dili öwretjek bolsa, saýlap alýar. Netijede çaganyň dil taýýarlygy örän ir döwürden kämilleşip başlaýar, daşary ýurt dilleri barada oňat düşünjeler kemala gelýär. Ýaşlykda berlen bilim bolsa, edil daşa ýazylan ýaly, çaganyň aňynda berk ornaşýar. Şonuň üçin hem ene-atalar mugallymlar bilen maslahatlaşyp, çagalaryň bilimini ösdürmäge öz goşantlaryny goşýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň bilim öwrenmekleri üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilýär. Şeýle ajaýyp şertlerde okap bilim aljak ýaşlarymyz ýurdumyzyň geljegidir.

Yslam TYLLANUROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.