Çerepissa öndürmegiň taryhndan

17:23 16.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3939/original-162d2adc9a3778.jpeg

Adamzat akylly-başly medeni ýaşaýşa geçmegi bilen, sowuk-yssy howadan, ygallardan goranmak üçin öýleri gurmagyň ähmiýetini ýüze çykarypdyr. Jaýlary gurmak bilen bir hatarda olaryň üstüni basyrmak üçin hem dürli gurluşyk materiallary işlenip taýýarlanypdyr. Çerepissa şolaryň arasynda iň gadymylarynyň biri bolupdyr.

Arheologlaryň berýän maglumatlaryna görä, elde taýýarlanylýan çerepissa ilkinji gezek Hytaýda biziň eýýamymyzdan hem 5 müň ýyl ozal öndürilipdir. Edil şonuň bilen deň gadymy çerepissanyň galyndylary gazuw-agtaryş işlerinde Wawilýondan hem tapylypdyr. Munuň özi keramiki çerepissanyň bu iki gadymy medeniýet ojagynda bir wagtda ýüze çykandygyny çaklamaga mümkinçilik berýär.

Keramiki çerepissanyň beýleki gurluşyk materiallaryndan tapawutly tarapy onuň ýangynlara çydamly bolmagydyr. Şu aýratynlygy göz öňünde tutulyp, Ýewropanyň käbir ýurtlarynda jaýlaryň ählisiniň üçeginiň çerepissa bilen basyrylmagy hakynda kanun kabul edilen pursatlary bolupdyr.

Häzirki wagtda çerepissalar dürli materiallardan öndürilýär. Olar Jaýlaryň üçeginden ygal suwlarynyň syzmagyndan goraýanlygy, göze gelüwliligi we jana ýakymlylygy bilen öz gymmatyny saklap galýarlar.

Maksat ARSLANOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.