Çerepissa öndürmegiň taryhndan

17:23 16.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3939/original-162d2adc9a3778.jpeg

Adamzat akylly-başly medeni ýaşaýşa geçmegi bilen, sowuk-yssy howadan, ygallardan goranmak üçin öýleri gurmagyň ähmiýetini ýüze çykarypdyr. Jaýlary gurmak bilen bir hatarda olaryň üstüni basyrmak üçin hem dürli gurluşyk materiallary işlenip taýýarlanypdyr. Çerepissa şolaryň arasynda iň gadymylarynyň biri bolupdyr.

Arheologlaryň berýän maglumatlaryna görä, elde taýýarlanylýan çerepissa ilkinji gezek Hytaýda biziň eýýamymyzdan hem 5 müň ýyl ozal öndürilipdir. Edil şonuň bilen deň gadymy çerepissanyň galyndylary gazuw-agtaryş işlerinde Wawilýondan hem tapylypdyr. Munuň özi keramiki çerepissanyň bu iki gadymy medeniýet ojagynda bir wagtda ýüze çykandygyny çaklamaga mümkinçilik berýär.

Keramiki çerepissanyň beýleki gurluşyk materiallaryndan tapawutly tarapy onuň ýangynlara çydamly bolmagydyr. Şu aýratynlygy göz öňünde tutulyp, Ýewropanyň käbir ýurtlarynda jaýlaryň ählisiniň üçeginiň çerepissa bilen basyrylmagy hakynda kanun kabul edilen pursatlary bolupdyr.

Häzirki wagtda çerepissalar dürli materiallardan öndürilýär. Olar Jaýlaryň üçeginden ygal suwlarynyň syzmagyndan goraýanlygy, göze gelüwliligi we jana ýakymlylygy bilen öz gymmatyny saklap galýarlar.

Maksat ARSLANOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.