Çerepissa öndürmegiň taryhndan

17:23 16.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3939/original-162d2adc9a3778.jpeg

Adamzat akylly-başly medeni ýaşaýşa geçmegi bilen, sowuk-yssy howadan, ygallardan goranmak üçin öýleri gurmagyň ähmiýetini ýüze çykarypdyr. Jaýlary gurmak bilen bir hatarda olaryň üstüni basyrmak üçin hem dürli gurluşyk materiallary işlenip taýýarlanypdyr. Çerepissa şolaryň arasynda iň gadymylarynyň biri bolupdyr.

Arheologlaryň berýän maglumatlaryna görä, elde taýýarlanylýan çerepissa ilkinji gezek Hytaýda biziň eýýamymyzdan hem 5 müň ýyl ozal öndürilipdir. Edil şonuň bilen deň gadymy çerepissanyň galyndylary gazuw-agtaryş işlerinde Wawilýondan hem tapylypdyr. Munuň özi keramiki çerepissanyň bu iki gadymy medeniýet ojagynda bir wagtda ýüze çykandygyny çaklamaga mümkinçilik berýär.

Keramiki çerepissanyň beýleki gurluşyk materiallaryndan tapawutly tarapy onuň ýangynlara çydamly bolmagydyr. Şu aýratynlygy göz öňünde tutulyp, Ýewropanyň käbir ýurtlarynda jaýlaryň ählisiniň üçeginiň çerepissa bilen basyrylmagy hakynda kanun kabul edilen pursatlary bolupdyr.

Häzirki wagtda çerepissalar dürli materiallardan öndürilýär. Olar Jaýlaryň üçeginden ygal suwlarynyň syzmagyndan goraýanlygy, göze gelüwliligi we jana ýakymlylygy bilen öz gymmatyny saklap galýarlar.

Maksat ARSLANOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.


165f44c5a3a8f1.jpeg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.

165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.