In uly aýlaglar

17:42 16.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3940/original-162d2b21b39952.jpeg

Üç ýany gury ýer bilen gurşalan, bir ýany deňiz we umman suwlaryna birleşýän aýlaglar tebigy täsinlikleri, goýnunda jemlenýän baýlyklary bilen meşhurdyrlar. Kähalatlarda olar öz ýanaşýan deňizleriniň we ummanlarynyň iň naýbaşy baýlyklaryny gizläp goýýan ätiýaçlyk ammarlaryna çalym edýärler.

Ylmy hasaplamalar umumy tutýan meýdany million inedördül kilometrden geçýän has uly aýlaglaryň birnäçesini belleýärler. Olaryň biri 2 million 172 müň inedördül kilometr meýdana ýaýlyp gidýän Bengal aýlagydyr. 01 Hindistanyň, Bangladeşiň, Mýanmanyň we Şri-Lankanyň kenarlaryny ýuwup, Ýuwaş ummanyna birikýär. Onuň çuňlugy hem 2 müň 600 metre barabardyr.

1 million 555 müň inedördül kilometr meýdany tutýan Meksika aýlagy hem iň uly aýlaglaryň sanawyna girýär. Ol demirgazyk- günbatarda, demirgazykda we gündogarda ABŞ, günortada we günorta-günbatarda Meksika, şeýle hem Kuba adasy bilen araçäkleşýär. Ol Atlantik ummanynyň günbatar bölegindäki içerki deňiz hasap edilýär. Aýlagyň kenarlarynyň ýyly howasy bu ýerde syýahatçylygyň rowaçlanmagyna mümkinçilik döredýär. Şeýle hem bu ýerde nebit gazyp almak ösen ugurlaryň biridir.

Uly Awstraliýa aýlagy Hindi ummanyna birleşýän açyk aýlag hasap edilýär. 01 1 million 335 müň inedördül kilometr meýdany eýeleýär. Onuň iň çuň ýeri 5 müň 670 metre ýetýär.

Alýaska aýlagy 1 million 327 müň inedördül kilometr meýdana ýaýylýar. 01 Ýuwaş ummanyna birleşýän, Alýaska ýarymadasy, Kodýak adasy we Aleksandr arhipelagy bilen araçäkleşýär.

Aýgözel ATAÝEWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.


165953ddc0ebdf.jpeg
Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi.


16581dc2d2b4ed.jpeg
Ýurdumyzda bilim ulgamy ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýär. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän täze okuw mekdep binalary, täze hünär ugurlary we okuw mekdepleri ýaş nesliň zamanabap bilimli, hünärli bolup ýetişmegine giň mümkinçilikleri açýar.


1655f6826b2abe.jpeg
HÄZIRKI ZAMAN ÖSÜŞLI ÝOL

Ata Watanymyz Türkmenistan, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ajaýyp özgertmeleri netijesinde dünýäde ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň birine öwrüldi. Mähriban Diýarymyzyň dünýäniň ählumumy energetika howpsuzlygyna goşant goşýan ýurt hökmünde syýasy hem-de ykdysady abraýy has-da artýar.