In uly aýlaglar

17:42 16.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3940/original-162d2b21b39952.jpeg

Üç ýany gury ýer bilen gurşalan, bir ýany deňiz we umman suwlaryna birleşýän aýlaglar tebigy täsinlikleri, goýnunda jemlenýän baýlyklary bilen meşhurdyrlar. Kähalatlarda olar öz ýanaşýan deňizleriniň we ummanlarynyň iň naýbaşy baýlyklaryny gizläp goýýan ätiýaçlyk ammarlaryna çalym edýärler.

Ylmy hasaplamalar umumy tutýan meýdany million inedördül kilometrden geçýän has uly aýlaglaryň birnäçesini belleýärler. Olaryň biri 2 million 172 müň inedördül kilometr meýdana ýaýlyp gidýän Bengal aýlagydyr. 01 Hindistanyň, Bangladeşiň, Mýanmanyň we Şri-Lankanyň kenarlaryny ýuwup, Ýuwaş ummanyna birikýär. Onuň çuňlugy hem 2 müň 600 metre barabardyr.

1 million 555 müň inedördül kilometr meýdany tutýan Meksika aýlagy hem iň uly aýlaglaryň sanawyna girýär. Ol demirgazyk- günbatarda, demirgazykda we gündogarda ABŞ, günortada we günorta-günbatarda Meksika, şeýle hem Kuba adasy bilen araçäkleşýär. Ol Atlantik ummanynyň günbatar bölegindäki içerki deňiz hasap edilýär. Aýlagyň kenarlarynyň ýyly howasy bu ýerde syýahatçylygyň rowaçlanmagyna mümkinçilik döredýär. Şeýle hem bu ýerde nebit gazyp almak ösen ugurlaryň biridir.

Uly Awstraliýa aýlagy Hindi ummanyna birleşýän açyk aýlag hasap edilýär. 01 1 million 335 müň inedördül kilometr meýdany eýeleýär. Onuň iň çuň ýeri 5 müň 670 metre ýetýär.

Alýaska aýlagy 1 million 327 müň inedördül kilometr meýdana ýaýylýar. 01 Ýuwaş ummanyna birleşýän, Alýaska ýarymadasy, Kodýak adasy we Aleksandr arhipelagy bilen araçäkleşýär.

Aýgözel ATAÝEWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.