In uly aýlaglar

17:42 16.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3940/original-162d2b21b39952.jpeg

Üç ýany gury ýer bilen gurşalan, bir ýany deňiz we umman suwlaryna birleşýän aýlaglar tebigy täsinlikleri, goýnunda jemlenýän baýlyklary bilen meşhurdyrlar. Kähalatlarda olar öz ýanaşýan deňizleriniň we ummanlarynyň iň naýbaşy baýlyklaryny gizläp goýýan ätiýaçlyk ammarlaryna çalym edýärler.

Ylmy hasaplamalar umumy tutýan meýdany million inedördül kilometrden geçýän has uly aýlaglaryň birnäçesini belleýärler. Olaryň biri 2 million 172 müň inedördül kilometr meýdana ýaýlyp gidýän Bengal aýlagydyr. 01 Hindistanyň, Bangladeşiň, Mýanmanyň we Şri-Lankanyň kenarlaryny ýuwup, Ýuwaş ummanyna birikýär. Onuň çuňlugy hem 2 müň 600 metre barabardyr.

1 million 555 müň inedördül kilometr meýdany tutýan Meksika aýlagy hem iň uly aýlaglaryň sanawyna girýär. Ol demirgazyk- günbatarda, demirgazykda we gündogarda ABŞ, günortada we günorta-günbatarda Meksika, şeýle hem Kuba adasy bilen araçäkleşýär. Ol Atlantik ummanynyň günbatar bölegindäki içerki deňiz hasap edilýär. Aýlagyň kenarlarynyň ýyly howasy bu ýerde syýahatçylygyň rowaçlanmagyna mümkinçilik döredýär. Şeýle hem bu ýerde nebit gazyp almak ösen ugurlaryň biridir.

Uly Awstraliýa aýlagy Hindi ummanyna birleşýän açyk aýlag hasap edilýär. 01 1 million 335 müň inedördül kilometr meýdany eýeleýär. Onuň iň çuň ýeri 5 müň 670 metre ýetýär.

Alýaska aýlagy 1 million 327 müň inedördül kilometr meýdana ýaýylýar. 01 Ýuwaş ummanyna birleşýän, Alýaska ýarymadasy, Kodýak adasy we Aleksandr arhipelagy bilen araçäkleşýär.

Aýgözel ATAÝEWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.