Sanly usul milli bilim ulgamynda

22:45 04.09.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4210/original-16314e429cd96c.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, ýurdumyzda ykdysadyýetde sanly dolandyryş ulgamyna geçmek ýokary depginlerde alnyp barylýar. Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy ykdysadyyetde amallaryň tizleşdirilmegine, maglumatlaryň tiz alşylmagyna we raýatlaryň gymmatly iş wagtlarynyň tygşytlanmagyna mümkinçilik berýär. Şol sanda, sanly bilim usullarynyň ornaşdyrylmagy milli bilim ulgamymyzyň dünýä derejeli ösüşlere ýetmegine giň ýol açýar.

Ähli ulgamlar bilen bir hatarda bilimiň sanlylaşdyrylmagy örän peýdalydyr. Ol ýokary we orta okuw mekdepleriň professor- mugallymlaryna uzak aralykdan özara tejribe alyşmaga, wideomaslahatlary guramaga, talyplara we okuwçylara uzak aralykdan guralýan ders bäsleşiklerine gatnaşmaga, dünýäniň meşhur kitaphanalarynyň kitap gorlaryna aralaşyp, nazary sapaklarda öwrenen maglumatlaryny özbaşdak ösdürmäge we baýlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Ýurdumyzda sanly dolandyryş ulgamyna geçmek Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça Maksatnamasynyň çäklerinde amala aşyrylýar. Şunda ýurdumyzda köpugurly özgertmeleri amala aşyrmagyň, halk hojalygynyň pudaklaryny hem-de döwlet dolandyryşynyň ähli ulgamlaryny düzüm taýdan mundan beýläk-de täzeden guramagyň nobatdaky tapgyry göz öňünde tutulyp, Sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň başy başlandy. Mähriban Arkadagymyz tarapyndan 2017-nji ýylda gol çekilen Karar bilen tassyklanylan Sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna we bu Konsepsiýany durmuşa geçirmegiň meýilnamasyna laýyklykda, bilim edaralarynda işler has-da kämilleşdirilip, bilim bermegiň ähli basgançaklary ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün edilýär. Sanly serişdeler giňden peýdalanylyp, bilimiň mazmuny baýlaşdyrylýar, hili dünýä derejelerine laýyklykda kämilleşdirilýär.

Sanly serişdeleriň ornaşdyrylmagy bilim bermegiň usullaryny kämilleşdirmäge hem giň mümkinçilikleri açýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň garamagynda innowasion maglumat merkeziniň döredilýändigi, ol ýerde elektron bilim gorlaryny özünde jemleýän merkezi serweriň ýerleşdirilýänligi aýratyn bellenilmäge mynasyp ýagdaýdyr. Şunuň ýaly şertleriň döredilmegi bilim berlişini standartlaşdyrmaga hem mümkinçilik berer.

Resulgeldi Aýdogdyýew,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.

Başga makalalar
162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.