Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Nurgözel GOZLYÝEWA

16:45 07.01.2021 505

https://ussatnews.com/storage/posts/505/original-15ff6f45616e92.jpeg

Çeper döredijilikde özboluşlylygy bilen tapawutlanýan zehinli şahyrlarymyzyň biri  Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, «Gaýrat» medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň iki gezek ýeňijisi, ýazan goşgularynyň tas ählisi diýen ýaly aýdyma öwrülen, Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň ýanyndaky Teatr studiýasynyň režissýory bolup zähmet çekýän Nurgözel Gozlyýewadyr. Biz gazetimiziň öz habarçysy Hojaberdi Baýramowyň bu aýdymçy şahyr bilen söhbetdeşligini okyjylarymyzyň dykgatyna ýetirýäris.

— Nurgözel gelneje, döreden şygyrlaryňyzyň agramly böleginiň aýdym edilip aýdylýandygyny aýratyn nygtasymyz gelýär. Şonuň üçin söhbedimizi ilkinji ýazan goşgularyňyzdan, ilkinji aýdym bolup ýaňlanan şygryňyzdan, döredijilik dünýäňizdäki pursatlardan başlaýsak.

— Çeper döredijilikdäki ilkinji gadamlarym heniz orta mekdepde okaýarkam başlandy. Tapmaça goşgulary, bentleri ýazmaga ürç ederdim. Olaryň aglabasy şol döwürde çykýan «Mydam taýýar» gazetinde yzygiderli çap edilerdi. Juda gowy okardym. Şonuň üçin hem meni orta mekdebi tamamlan dessime, 1969-njy ýylda öz okan mekdebimde fizika mugallymy edip işe aldylar. Şol ýylam Türkmen politehniki institutyna gaýybana okuwa girip, ony üstünlikli tamamladym. Özümi bilip, goşgy ýazmadyk döwrüm ýadyma düşenok. Türkmen edebiýatynyň görnükli wekillerinden Hydyr Derýaýew, Kerim Gurbannepesow, Ýylgaý Durdyýew, Gurbannazar Ezizow, Italmaz Nuryýew, Atamyrat Atabaýew dagy bilen bolan döredijilik duşuşyklarynda goşgularyma oňyn baha berilmegi meniň şygryýet bilen bagrymyň badaşmagyna sebäp boldy. Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewany häzire-bu güne öz döredijilik älemimdäki halypam hasaplaýaryn.

«Ejeň bolsa ýanyňda» goşgym ilkinji aýdym edilen şygrym. Ol geçen asyryň togsanynjy ýyllarynyň başlarynda radioda, teleýaýlymda yzygiderli aýdylýan aýdymlaryň biridi.

Tutuş zähmet ýolum medeniýet ulgamy bilen bagly. Bu ugurda dürli kärde biregne işläp ýörenime otuz ýyldanam köp wagt geçdi. Aýdym bolan şygyrlarymyň ählisi diýen ýaly özümde bar. Arada agtyklarymyň biri «Ene, seniň goşgularyňa aýdylýan aýdymlaryň sany dört ýüze dagy ýetýär» diýende guwandym. «Bagtyýarlyk gazallary» ady bilen çap edilen kitapdaky gazallaryňam deň ýaryna barabary meniň döredijiligime degişli.

— Gowy aýdymyň döremegi üçin şahyryň, kompozitoryň, aýdymçynyň ruhy birligi gerek. Işleşýän kompozitorlaryňyz, aýdymçylaryňyz barada gürrüň berseňiz. Döredijiligiňize ylham eçilýän pursatlar hem az däldir.

— Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Serpaý» aýdym-saz döredijilik toparynda hemişe ýaňlanýan aýdymlaryň ona golaýynyň goşgulary meniň döredijiligime degişli. Türkmenistanyň halk artistleri Annaguly Myratdurdyýew, Pälwan Hamydow, Sahydursun Hojakowa, Annagül, Gülşat Gurdowalar, Amanbibi Mämmedowa, Altyn Goşaýewa, Parahat Amandurdyýew, Rejepguly Kerimow, Dilber Rahmanowa, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Jahan Tagyýewa, Döwlet Orazgeldiýew, Döwlet Gurbanow, Amangül Gurbanowa dagynyň repertuarynda meniň goşgularyma döredilen aýdymlaryň ýaňlanýandygyna hem guwanýaryn. Ýurdumyzda belli kompozitorlar Omar Igamow, Nury Hojamuhammedow, Begenç Hojaýew, Begenç Saparlyýew, balkanly höwesjeň kompozitorlar Döwran Mämmedow, Nury Nuryýew bilen işleşmek maňa ruhy lezzet berýär.

Gahryman Arkadagymyzyň gurýan ertekiden zyýada döwletinde ýaşamak, döretmek meniň üçin elýetmez bagt.

— Maşgala agzalaryňyzyň medeniýete, sungata dahyllylygy barada gürrüň berseňiz hem-de ýaňy-ýakynlarda aýdym bolup ýaňlanan goşgularyňyzy ýatlasak.

— Adamym Akmämmet indi 44 ýyl bäri orta mekdepde matematika mugallymy bolup işleýär. Bir oglum, üç gyzym bar. Agtyklarymyň sany dokuza ýetýär. Çagalarymyň dördüsem, agtyklarymyň bolsa köpüsi haýsydyr bir guralda saz çalyp bilýär. Çagalarymdan diňe körpe gyzym Jemile medeniýet ulgamynda — Aşgabatdaky Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebinde mugallym bolup işleýär. Kakam Gozly Seýitmyradow türkmeniň ussat sazandasy Jepbar Hansähediň ýegeni. Dutary juda şirin çalardy. Ejem Bike Mämiýewa Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi bolan zenan. Ol Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda Gyzylarbatda (häzirki Serdar şäheri) dokalan ilkinji äpet halyny dokamaga gatnaşan zenan bolupdyr. Käbelerimiň ruhy bilen birlikde ajaýyp döwrümizdäki özgerişler maňa hemişe döredijilik goldawyny berýär.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda gözel paýtagtymyz Aşgabatda gurlan Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkezi açylanda Sahydursun Hojakowa bilen Annaguly Myratdurdyýewiň ýerine ýetiren «Halkym Siziň bilen bagtly, Arkadag!», «Diwan» myhmanhanasynyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň halk artistleri Annaguly Myratdurdyýew bilen Atajan Berdiýewiň aýdan «Arkadag» aýdymlarynyň sözleri meniňki. Şu ýylyň Hasyl toýunda ýerine ýetirilen «Mehanizatorlaryň aýdymy», Aşgabatda täze 16-njy ýaşaýyş jaý toplumy açylanda aýdylan «Aşpeziň aýdymy» hem meniň sözlerime döredilen aýdymlar. Geçen hepdede hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Balkanabat şäherinde täze gurlan Balkan welaýatynyň baş metjidiniň açylyp ulanylmaga berilmegi biziň toý şatlygymyzy artdyrdy. Şunuň ýaly döwrebap binalaryň we desgalaryň gurulmagy ylhamymyzy joşdurýar.

Şu pursatdan peýdalanyp, türkmeniň döredijilik dünýäsini müň bir dürli öwüşginleri bilen äleme açyp görkezmäge giň ýol açan Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden alkyş aýdýaryn! Mähriban Prezidentimiziň jany sag, belent başy aman, amala aşyrýan beýik işleri hemişe rowaç bolsun!

Hojaberdi BAÝRAMOW,

                  USSAT NEWS.

Başga makalalar
15fd25aeecb68f.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül APBASOWA

Türkmen teatr sungaty diýlende, ilki bilen kalbyňda hemişelik orun tutan halypa artistleriň keşpleri birin-birin göz öňüňden geçýär.


15fd9c5c407b85.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde sungat ussatlarynyň ençemesi döredijilikli zähmet çekýär. Merkeziň halk saz gurallary ansamblynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW hem şolaryň biridir. Biz ýakynda bu halypa sazanda bilen duşuşyp, onuň bilen söhbetdeş bolduk.


15fd6342678cf6.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun HOJAKOWA

Mahmal owazly aýdymçyny diňläniňde, durna gözli çeşmeleriň şirinden-şirin şildireýşi ýadyňa düşýär. Çeşmeleriň her bir gaýany ýuwup-ýylmap, gatbar-gatbar daşlary yzarlap zemin sary atygsaýşy ýaly, aýdymçynyň jadylaýjy mukamy hem on iki süňňüňi elendirip, kalbyňy heýjana salýar.


1602bdef06d65c.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Halbike DOWYÝEWA

«Her gülüň öz ysy bar» diýlişi ýaly, sungat äleminde-de her kimiň öz ýoly, öz dünýäsi bar. Sungat diýlen ajaýyp mukaddeslige her kimiň öz garaýşy, öz çemeleşişi bolýar. Hormatly Prezidentimiziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine uly üns bermegi netijesinde aýdymçylarymyzyň, sazandalarymyzyň, sahna ussatlarynyň öz hünärine bolan söýgüsi has-da artdy. Mylaýym sesi bilen diňleýjileri özüne maýyl edýän hoş owazly bagşy zenan Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň ýokary derejeli aýdymçy artisti, sahna ussady, Türkmenistanyň halk artisti Halbike Dowyýewadyr.


15fce3cc135d3a.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat ÇARYÝEW

Zehinini sungata siňdirip, diňleýjileriň söýgüsine mynasyp bolan halypa, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly mugallymy Akmyrat ÇARYÝEW bilen bolan söhbetdeşlikde onuň ýüreginden çykýan joşgunly sözleri köňlüňe mylaýymlyk bagyş edýär.