Mary welaýatynda Ýylan käninde gazyň senagat akymy alyndy

22:49 29.03.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5240/original-164247a355fe55.jpeg

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşen Ýylan gaz käniniň №01 ulanyş-bahalandyryş guýusynda tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Munuň özi «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň buraw brigadalarynyň hünärmenleri tarapyndan geçirilen buraw işleriniň netijesinde mümkin boldy.

Burawlanan guýy iki müň ýedi ýüz metr çuňlukdan «mawy ýangyjyň» senagat akymyny berdi. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, guýynyň debiti günde tebigy gazyň 991,6 müň kub metrine deňdir.

Täze guýynyň önüminiň arassalygy, kükürt wodorodynyň saklamazlygy bilen tapawutlanýandygy bellärliklidir.

Burawçylar tarapyndan gazanylan netije olaryň birnäçe aýlap yhlasly zähmetiniň netijesi boldy.

«Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawçylary ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gaz känlerini gözlemegiň we işläp taýýarlamagyň hasabyna tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmak boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyryklarynyň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine mynasyp goşandyny goşýarlar. Häzirki wagtda olar Mary welaýatynyň çäginde täze gaz känlerinde buraw işlerini üstünlikli ýerine ýetirýärler.

Başga makalalar
1623eb8ddd9762.jpeg
Serdar Nurýagdyýew - «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň baş geofizigi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow garaşsyz bitarap Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda öňde durýan jogapkärli we belent wezipelere bolan garaýşyny anyk beýan etdi.


1623ea065c3347.jpeg
Döwlet Baştutanymyz Çoganlydaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


1623c93ebb5a3c.jpeg
Ýokary hil — zawodyň işiniň esasy görkezijisi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda «Türkmennebit» DK-nyň abatlaýyş-mehaniki zawodynyň işine ussat hünärmenleri ýetilen sepgit bilen çäklenmeýärler. Zawod öndürilýän önümleriň möçberini artdyrýar, täze önümleriň nümçiligini özleşdirýär.


1623d4344c7d45.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Permana gol çekdi

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda.


1623edab7938c3.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy» Forumyna taýýarlyk görülýär

Geljek hepdede — 29-30-njy martda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maýa goýum forumy geçiriler. Onuň guramaçylary bolup, «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleri hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.