Mary welaýatynda Ýylan käninde gazyň senagat akymy alyndy

22:49 29.03.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5240/original-164247a355fe55.jpeg

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşen Ýylan gaz käniniň №01 ulanyş-bahalandyryş guýusynda tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Munuň özi «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň buraw brigadalarynyň hünärmenleri tarapyndan geçirilen buraw işleriniň netijesinde mümkin boldy.

Burawlanan guýy iki müň ýedi ýüz metr çuňlukdan «mawy ýangyjyň» senagat akymyny berdi. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, guýynyň debiti günde tebigy gazyň 991,6 müň kub metrine deňdir.

Täze guýynyň önüminiň arassalygy, kükürt wodorodynyň saklamazlygy bilen tapawutlanýandygy bellärliklidir.

Burawçylar tarapyndan gazanylan netije olaryň birnäçe aýlap yhlasly zähmetiniň netijesi boldy.

«Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawçylary ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gaz känlerini gözlemegiň we işläp taýýarlamagyň hasabyna tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmak boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyryklarynyň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine mynasyp goşandyny goşýarlar. Häzirki wagtda olar Mary welaýatynyň çäginde täze gaz känlerinde buraw işlerini üstünlikli ýerine ýetirýärler.

Başga habarlar
16674e669b690c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko şanly 60 ýaş toýy mynasybetli mähirli gutlaglaryny iberdi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16674e48fa2615.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko şanly 60 ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1667301384263e.jpeg
Ýurdumyzda Gurban baýramy ýokary ruhubelentlikde bellenildi

Toýlary toýa, baýramlary baýrama ulaşýan eziz Watanymyzda mukaddes Gurban baýramy Aşgabat, Arkadag şäherlerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda, oba-kentlerinde dabarasy uly ruhubelentlige beslendi.

16670226a112d8.jpeg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi 38-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1666e350e03866.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady.