Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Ylymlar gününiň öň ýanynda maslahat geçirildi

13:28 08.06.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5550/original-16481913790ba2.jpeg

Ýurdumyzda 12-nji iýunda giňden bellenilýän Ylymlar gününiň öňüsyrasynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Halkara nebitgaz pudagynda türkmen ylmynyň orny» atly tema boýunça maslahat geçirildi.

Çärä ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlar we talyplar düzümi gatnaşdy. Uniwersitetiň Balkan welaýatynda ýerleşen şahamçasynyň mugallymlary we diňleýjileri maslahata wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly goşuldylar.

Maslahatyň barşynda mugallymlar we talyplar ylmy-barlag işleriniň netijeleri, şeýle hem ylmy dürli ugurlary boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygyň geljegi barada çykyş etdiler.

Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, Türkmenistanda ylmy barlaglaryň binýadyny berkitmek hem-de öňdebaryjy tehnologiýalaryň we düýpli nazary bilimleriň esasynda sanly ykdysadyýeti döretmek boýunça toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Mundan başga-da, ýokary hünär taýýarlykly, oýlap tapyjylygy bilen tapawutlanýan hünärmenleri ýetişdirmäge we zehinli talyplaryň ylma höwesini artdyrmakda uly işler alnyp barylýar.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti üstünlikli ylmy işjeňligiň aýdyň mysaly bolup durýar. Bu ýerde 2023-nji ýylyň fewral aýynda ilkinji gezek «Tebigy gazdan wodorod energiýasyny almagyň ylmy-tehniki mümkinçilikleri» aly halkara maslahat geçirildi.

Ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary we talyplary ylmy hem-de taslama işleri barada yzygiderli makalalary çap edýärler. Şu ýylyň başyndan bäri geçen bäş aýda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň awtorlygynda daşary ýurtlaryň we Diýarymyzyň žurnallarynda 240-dan gowrak materiallar çap edildi.

Başga makalalar
161f7a6fa2be73.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy.


164016bb97ddb0.jpeg
Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Astanada «C5+1» formatdaky duşuşyga gatnaşmagynyň çäklerinde Gazagystandan we Gyrgyzystandan kärdeşleri bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi. Bu barada ýurdumyzyň DIM-niň saýty habar berýär.


161f62d76dbeca.jpeg
«Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmek hakynda Ylalaşygy taýýarlamakda öňegidişlik gazanyldy — Türkmenistanyň DIM-i

27-nji ýanwarda «Hazar deňizdäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygyň» taslamasyny işläp taýýarlamak we ylalaşmak boýunça Bilelikdäki Iş toparynyň dördünji mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


161f62bcd5d328.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: energetika we ulag — Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary

27-nji ýanwarda ilkinji «Hindistan – Merkezi Aziýa» sammiti wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Ýokary derejeli duşuşyga Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri gatnaşdylar diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


161f7c27f40f21.jpeg
TNGIZT-nda doly awtomatlaşdyrylan sanly maglumatlar binýadyny ornaşdyrmak meýilleşdirilýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda doly awtomatlaşdyrylan sanly maglumatlar binýadyny ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Şu maksat bilen halkara bäsleşigi yglan edildi. Bäsleşigiň ýeňijisiniň öňünde täze sanly ulgamy döretmek hem-de TNGIZT-niň işine ornaşdyrmak boýunça işleriň taslamasyny we meýilnamasyny taýýarlamak wezipesi durýar.