Türkmen-hindi syýasy geňeşmeleriniň barşynda TOPH taslamasyny durmuşa geçirmekde işjeňlik bellenilip geçildi

13:38 20.01.2021 210

https://ussatnews.com/storage/posts/581/original-16007ec0923d64.jpeg

Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy ileri tutulýan bilelikdäki taslamalaryň hatarynda agzalyp geçildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, hindi wekiliýetine – Hindistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wikas Swarup ýolbaşçylyk etdiler.

Duşuşygyň barşynda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň depgininiň soňky döwürde ähmiýetli derejede işjeňleşdirilendigi bellenilip geçildi.

Türkmen tarapy öz nobatynda Hindistany Türkmenistanda hususy pudagyň ösdürilmegi maksady bilen döredilmegi meýilleşdirilýän Maýa goýum Gaznasyna gatnaşmaga çagyrýar.

Işjeň söhbetdeşligiň barşynda diplomatlar sebit we halkara gün tertibine degişli bolan, şol sanda Owganystan bilen bagly meseleler dogrusynda pikirleri alyşdylar, hyzmatdaşlygyň giň toplumyny öz içine alýan ikitaraplaýyn özara hereketleriň has-da işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyny belläp geçdiler.

2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Hindistan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi, onuň jemleri boýunça iki dostlukly döwletiň ýolbaşçylary Türkmenistanyň we Hindistanyň arasyndaky däp bolan özara gatnaşyklary hemmetaraplaýyn işjeňleşdirmek babatynda ylalaşdylar.

Sebit ösüşiniň derwaýys meseleleri boýunça pikirleriň alşylmagy, şeýle hem umumy ähmiýeti bolan köpugurly takyk taslamalaryň ara alnyp maslahatlaşylmagy we durmuşa geçirilmegi boýunça netijeli halkara meýdançalary bolup çykyş edýän «Hindistan – Merkezi Aziýa» Dialogynyň we «Hindistan – Merkezi Aziýa » Işewürlik Geňeşiniň çäklerindäki ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň önjeýliligi aýratyn bellenilip geçildi.

Diplomatlar Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki Hökümetara türkmen-hindi toparynyň çäklerindäki özara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň derwaýyslygyny nygtadylar. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň we Hindistanyň döwlet hem-de hususy pudaklarynyň köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygy bellenildi, şonuň ýaly-da kiberhowpsuzlygy, terrorçylyga garşy göreşmek meseleleri we özara gyzyklanma döredýän beýleki ugurlar boýunça türkmen hem-de hindi bilermenleriniň ikitaraplaýyn duşuşyklarynyň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygy hem nygtaldy.

Energetika, maglumat tehnologiýalary, ulag-kommunikasiýa infrastrukturalary, ýeňil senagat, medeniýet we syýahatçylyk, ylym we bilim, şonuň ýaly-da saglygy goraýyş ulgamlary özara bähbitli gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Ussat news

Başga makalalar
1601a206b1e850.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


160190fcf19352.jpeg
Türkmenistanyň we Omanyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi

1-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda ministrler derejesinde geňeşmeler geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16019170e05deb.png
UNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran) wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi

1-nji fewralda Medeniýet ministrliginde onlaýn görnüşde UNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran) wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16017bb5bbc71c.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1601b65d5cfb7c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagynda oba hojalygyny ösdürmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.