Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň hünär-tehniki okuw mekdebiniň uçurumlary kämil hünärmenler bolup ýetişdiler

18:11 29.08.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5950/original-164edee992f497.jpeg

Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.

— Her ýylda hünärler ojagymyzy ýaşlaryň ýüzlerçesi üstünlikli tamamlap, uly durmuşa ýollanma alýar. Olaryň kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda ýadawsyz alada edýäris — diýip, mekdebiň direktory Jahanguly Beşimow gürrüň berýär.

Söhbetdeşimiz soňra mekdepde ýakynda tolgundyryjy bir wakanyň bolup geçendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ol bolsa hünärler ojagyny tamamlan ýaşlaryň bir toparyna bir ýarym ýyl möhletli okuwy üstünlikli tamamlanlaryndan soňra diplomlaryň gowşurylyş dabarasy bilen baglanyşykly ekeni. Şanly waka mynasybetli guralan dabarada mugallymlar eziz uçurymlaryna durmuşda öz mynasyp orunlaryny tapmaklaryny, ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmelere yhlas bilen gatnaşyp, uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdiler. Öz gezeginde, uçurymlar Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza baky wepaly bolup, özleriniň ukyp-başarnyklaryny peýdaly işlere bagyş etjekdiklerini ynam bilen aýtdylar we özlerine bilim-terbiýe beren, hünär öwreden halypalaryna hoşallyk bildirdiler.

Hawa, hünärler ojagynda şeýle ýatda galyjy wakalar ýygy-ýygydan bolup geçýär. Munuň özi ýaşlara hünär öwretmek işiniň üznüksiz ýagdaýda dowam edýändiginden habar berýär. Häzirki wagtda mekdepde talyplaryň 400-den gowragy dürli hünärleri höwes bilen öwrenýär. Olaryň aglabasy geljekde özleriniň ykballaryny ýurdumyzyň ykdysadyýetinde binýatlyk hyzmaty ýerine ýetirýän nebitgaz toplumynyň kärhanalary bilen baglanyşdyrmak isleýär. Hut häzirki günlerde bolsa talyplaryň uly toparyň arasynda nebiti we gazy ýygnaýjy hem-de akdyrmaga taýýarlaýjy operator, barlag-ölçeg enjamlaryny we awtomatikany sazlaýjy, nebit-himiýa önümçiliginiň operatory, nebiti gaýtadan işlemegiň operatory we beýleki hünärleriň talyplary bar. Talyplaryň uly böleginiň önümçilik tejribeligini Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda geçýändigi tebigydyr. Ýeri gelende bu iri önümçilik kärhanasynda zähmet çekýänleriň ençemesiniň gürrüňi edilýän okuw mekdebiniň ozalky uçurymlarydygyny bellemek ýakymlydyr. Olar özleriniň iş orunlarynda tutanýerli işläp, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşlerine mynasyp goşant goşýarlar. Geljekki hünärmenler olardan çylşyrymly önümçiliklerde işleriň guralyş aýratynlyklaryny, hünärleriň inçe tilsimlerini yhlas bilen öwrenýärler. Bu möhüm işde olara mekdebiň önümçilik ussalary Emelaý Nurullaýewa, Leýla Kurbanowa we Gözel Jepbarowa uly ýardam berýärler.

Hünärler ojagynda talyplaryň çuňňur bilim almaklary, göwün söýen hünärlerini ýokary derejede ele almaklary üçin ähli zerur şertleriň döredilendigi aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Okuw otaglary, ussahanalar zerur okuw-görkezme esbaplary, enjamlar bilen doly üpjün edilendir. Bu ýerde talyplaryň okuwdan boş wagtyny manyly geçirmegi, sport bilen meşgullanmagy, medeniýetli dynç almagy üçin giň mümkinçilikler we amatly şertler bar. Şol sebäpli ýaşlar hünär öwrenmek üçin şu okuw mekdebini höwes bilen saýlap alýarlar.

Başga makalalar
162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.