Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlaýar

02:06 22.09.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/6050/original-1650cb066c23d6.jpeg

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar, Arkadagly Serdaryň saglygyny, maşgala bagtyny, uzak ömri, Garaşsyz we hemişelik Bitarap ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda gije-gündiz alyp barýan ýadawsyz işlerinde üstünlik arzuw edýär.

ÇUŇŇUR HORMATLANÝAN PREZIDENTIMIZ!

Siziň yglan eden «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ýörelgäňiz täze taryhy eýýamda döwlet syýasatynyň esasy kadalarynyň üýtgewsizdigini, Garaşsyzlygyň we baky Bitaraplygyň esaslaryny has-da pugtalandyrmaga, Türkmen döwletiniň esasy gymmatlygy bolan adamyň bagtly we abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilendigini görkezýär.

ARKADAGLY SERDARYMYZ!

Sizi ýe-de bir gezek doglan günüňiz bilen gutlaýarys we alyp barýan il-ulus, adamzat ähmiýetli işleriňizde üstünlik arzuw edýäris!

Ussat news

Başga makalalar

16113939eaed44.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, şadyýan, owadan bolup galmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


161136d18b58d3.jpeg
Şu gün Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Ýagmyrowiç Orazow doglan gününi belleýär

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Ýagmyrowiç Orazowy 36 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, işlerinde üstünlikler arzuw edýär.161290a9ea7d97.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewa doglan gününi belleýär

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan mahmal owazly aýdymçy, Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.