Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlaýar

02:06 22.09.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/6050/original-1650cb066c23d6.jpeg

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar, Arkadagly Serdaryň saglygyny, maşgala bagtyny, uzak ömri, Garaşsyz we hemişelik Bitarap ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda gije-gündiz alyp barýan ýadawsyz işlerinde üstünlik arzuw edýär.

ÇUŇŇUR HORMATLANÝAN PREZIDENTIMIZ!

Siziň yglan eden «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ýörelgäňiz täze taryhy eýýamda döwlet syýasatynyň esasy kadalarynyň üýtgewsizdigini, Garaşsyzlygyň we baky Bitaraplygyň esaslaryny has-da pugtalandyrmaga, Türkmen döwletiniň esasy gymmatlygy bolan adamyň bagtly we abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilendigini görkezýär.

ARKADAGLY SERDARYMYZ!

Sizi ýe-de bir gezek doglan günüňiz bilen gutlaýarys we alyp barýan il-ulus, adamzat ähmiýetli işleriňizde üstünlik arzuw edýäris!

Ussat news

Başga makalalar
16549060669a9c.jpeg
Şu gün zehinli şahyr, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi Baýramsoltan Gurbanowa 50 ýaş ýubileýini belleýär

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik toparlary zehinli şahyry, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisini Baýramsoltan Gurbanowany 50 ýaş ýubileýi bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, maşgala bagtyny, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, şadyýan, owadan bolup galmagyny, döredijilikde we işde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16540d89db66c5.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


164d9d1641e172.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty

164d645d6cb716.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär

Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär


164c79c0688ae3.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty