Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

15:38 26.02.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/6756/original-165dc6a2670a92.jpeg

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.

Türkmenistanda köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmak işiniň ýaýbaňlanýan şertlerinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap türkmen döwletiniň içeri we daşary syýasatyny şöhlelendirmekde, ýurtda parahatçylygy we ylalaşygy saklamakda, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini berkitmekde, umuman, hökümet düzümleriniň we jemgyýetiň arasyndaky gatnaşyklary goldamakda tele we radioýaýlymlaryň, döwürleýin metbugat neşirleriniň, saýtlaryň orny we jogapkärçiligi ýokarlanýar.

KHBS-niň sanlylaşdyrmagy jemgyýetiň wekilleri bilen gatnaşyklary ýola goýmakda uly mümkinçilikleri döredýär. Mysal üçin, eger ozal gazetiň okyjysy okan materialy boýunça pikirini paýlaşmak üçin redaksiýa hat ýazyp, hatyny poçta arkaly ibermek gerekdi. Indi internetden peýdalanýan teswirlemesini gös-göni çap edilen makalanyň aşagynda hiç bir kynçylyksyz ýerleşdirip, özüni gyzyklandyrýan maglumatlary anyklap, awtor bilen söhbetdeş bolup bilýär. Şonuň üçin hem bu ýagdaýy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň jemgyýet hem-de degişli döwlet düzümleri bilen özara gatnaşyklarynyň görnüşini kesgitlemekde nazara almak gerek, sebäbi olar sanly HBS arkaly jemgyýetiň ýagdaýy, onuň islegi, meseleleri barada maglumat alýarlar.

Žurnalistikanyň durmuş wezipesinden, onuň jemgyýetde eýeleýän ornundan we ähmiýetinden ugur alanyňda, edil häzirki wagtda okyjylar bilen aragatnaşygyň, habarlary köpçülige dessin ýaýratmagyň, şol sanda sosial ulgamlar arkaly ýaýratmagyň zerurlygy aýdyň duýulýar.

Häzir Türkmenistanda jemgyýeti has-da jebisleşdirmäge, giň gerimli döwlet maksatnamalaryny we taslamalary amala aşyrmaga, halkyň abadançylygyna we ýurduň rowaçlygyna ýardam edýän maglumatlar syýasatyny kemala getirmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar.

Işjeň maglumatlar syýasatynyň ösüşini nazara almak bilen, döwletiň, jemgyýetiň we elektron habar beriş serişdeleriniň özara gatnaşyklaryna täze çemeleşmeleriň belli bir ýörelgelerini işläp taýýarlamak zerurlygynyň wagty gelip ýetdi. Şunda habar beriş serişdelerine jemgyýetçilik pikiriniň moderatorynyň aýratyn ornunyň degişli edilmegi aýdyň bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, žurnalistleriň şahsy jogapkärçiligi hem ýokarlanýar, netijede, jemgyýetçilik bähbitlerine kybap gelýän maglumatlaryň toplanylmagyny, işlenilmegini we dessin ýaýradylmagyny üpjün edýän türkmen žurnalistikasy ösüşiň täze tapgyryna çykýar.

KHBS-ni sanlylaşdyrmak hem-de ýurduň alys künjeklerini internet bilen gurşap almak işleri ilatyň islendik wagtda, islendik ýerde maglumatlara elýeterliligini üpjün etmäge, netijede, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylar bilen yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam edip, döwletiň we jemgyýetiň özara hyzmatdaşlygy üçin giň mümkinçilikleri açýar. Galyberse-de, Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy olaryň mümkinçiliklerini diňe ýurduň ilatyny giňden habarly etmek üçin däl-de, eýsem, onuň aň-bilimini, intellektual derejesini we raýat işjeňligini artdyrmak maksady bilen ulanmaga mümkinçilik döredýär.

KHBS-niň sanlylaşdyrylmagy netijesinde, internetden peýdalanýanlaryň global auditoriýasyna dürli türkmen metbugat neşirleriniň, şeýle hem tele we radioýaýlymlaryň gepleşikleriniň, saýtlaryň elýeterli bolmagyny ep-esli ýeňilleşdirendigini bellemek gerek, munuň özi dünýä bileleşiginiň Türkmenistan barada düşünjesini kemala getirýär hem-de ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň üstüne aýratyn jogapkärçilik ýükleýär.

Ussa Ussaýew,

«NEBIT-GAZ» gazetiniň baş redaktory.

Başga makalalar
166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.


165f44c5a3a8f1.jpeg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.

165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.


165953ddc0ebdf.jpeg
Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi.