Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

13:02 15.02.2021 559

https://ussatnews.com/storage/posts/741/original-1602a5f5d9e4cd.jpeg

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.

Garaşsyz bitarap döwletimiziň taryhynda öçmejek yz galdyran adamlaryň ýadygärligini ebedileşdirmek ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi. Türkmen milli konserwatoriýa Maýa Kulyýewanyň ady dakylan bolsa, Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetine Myrat Garryýewiň ady dakyldy.

Ynha indi bolsa, ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Kararyna laýyklykda Halkara nebit we gaz uniwersitetine ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmäge uly goşant goşan watandaşymyz, görnükli döwlet işäri Ýagşygeldi Kakaýewiň ady dakyldy.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde bu şanly waka bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi, oňa professor-mugallymlar düzümi we myhmanlar – dürli ýyllarda Ý. Kakaýew bilen bile işlän adamlar gatnaşdylar.

Bu ýere ýygnanalar Ýagşygeldi Kakaýewiň döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren hyzmatlary barada aýtmak bilen, onuň ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmäge we pudagyň halkara energetika ulgamyna goşulmagyna, Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň we halkara abraýynyň artmagyna uly goşant goşandygyny bellediler.

Ý.Kakaýew köp ýyllaryň dowamynda nebitgaz pudagy üçin ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamaga işjeň gatnaşdy we häzirki ýaş nesil üçin görelde mekdebi bolup hyzmat eder.

Ýagşygeldi Ylýasowiç öz işinde hemişe bitarap Türkmenistanyň bähbitlerini öňdäki orunda goýup, ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dürli ýurtlar bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen syýasatyny işjeň wagyz etdi.

Biziň soňky bilelikdäki iş saparymyz geçen ýyl Dubaý şäherine bolupdy, ol ýerde 24-25-nji fewralda Watanymyzyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan “TOPH – parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gazgeçirijisi” atly halkara maslahat hem-de Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek meselesine bagyşlanan halkara forumy üstünlikli geçirildi.

Şol çärelere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirlikleriniň iri işewürlik we maliýe merkezine dünýäniň 40-a golaý ýurdundan iri nebitgaz, hyzmat ediş we maslahat beriş kompaniýalarynyň, maliýe düzümleriniň, ylmy-barlag institutlarynyň 100-den gowragynyň wekilleri geldiler. Ýagşygeldi Kakaýew daşary ýurtlara saparlarynyň hemmesinde bolşy ýaly, ýurdumyzyň nebitgaz senagatynda eýe bolan kuwwaty bilen ýokary ussatlyk derejesinde giňden tanyşdyrypdy.

Ýagşygeldi Kakaýewiň dünýä işewürliginiň wekillerini ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň gazananlary we senagat kuwwaty, ýurdumyzda amala aşyrylýan iri energetika taslamalary, nebitgaz pudagyny ösdürmek boýunça ýakyn geljek üçin bellenilen meýilnamalar we taslamalar bilen tanyşdyrýan pursatlalryny synlamak bilen men hemişe onuň öz Watanyna bolan ägirt uly söýgüsine, işine bolan wepalylygyna haýran galýardym.

Ýagşygeldi Kakaýewiň geçiren tanyşdyryş dabaralary, geljekki hyzmatdaşlar bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary ykdysady we syýasy durnuklylygy bilen tapawutlanýan ýurdumyza bolan uly gyzyklanmany döredýärdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika strategiýasyna laýyklykda Türkmenistanda daşary ýurtly maýadarlar üçin döwlet kepillikli möhüm kanunçylyk binýady döredildi.

Mälim bolşy ýaly, Ý.Kakaýew 2008 — 2016-njy ýyllarda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak boýunça döwlet agentliginiň direktory bolup işledi. Şol ýyllarda onuň üstüne daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagynda nebitgaz toplumynda amala aşyrylýan taslamalaryň durmuşa geçirilişine gözegçilik etmek wezipesi ýüklenipdi. Häzir dünýäniň nebitgaz işewürleri tarapyndan uglewodorod serişdeleriniň uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga bolan gyzyklanma günsaýyn artýar. Ýurdumyzyň energetika pudagynda iri nebitgaz kompaniýalarynyň ençemesi üstünlikli işleýär.

Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ählumumy energetika howpsuzlygynyň gurluşyny kemala getirmäge, tutuş adamzat üçin derwaýys bolan meseleleri çözmekde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlaryny üstünlikli durmuşa geçiren Ý.Kakaýewiň hyzmaty az däldir.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Ý.Kakaýew ýurdumyzyň görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgäridi. Örän uly tejribesi bolan halypady. Ol nebitgaz pudagynyň häzirki zaman ulgamynyň emele gelmegine, şol sanda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň döredilmegine we ösdürilmegine uly goşant goşdy. Ol çeken tutanýerli zähmeti üçin ençeme döwlet sylaglaryna mynasyp boldy.

Watanyna wepaly hyzmat eden Ýagşygeldi Kakaýewiň ýagty ýadygärliginiň ebedileşdirilmegi ähli türkmenistanlylarda guwanç duýgusyny döretdi.

Ussa Ussaýew,

"Nebit-gaz" gazetiniň baş redaktory.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.