Türkmenistanyň halk artisti Almagül NAZAROWA

20:34 04.03.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/846/original-16040fe227d289.jpeg

Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ada mynasyp bolan aýdymçy zenan, dessançy bagşy Almagül Nazarowa bilen söhbetdeş bolup, onuň sungat ýoly barada beren täsirli gürrüňlerini okyjylarymyza ýetirmegi müwessa bildik.

— Almagül bagşy, geçen ýyl hünär baýramçylygyňyzyň toýlanýan günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň Şa serpaýyna — «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ada mynasyp bolgyňyz.

— Sag boluň. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda, Medeniýet hepdeliginiň gadymy Daşoguz topragynda uly dabara bilen geçirilen günlerinde, medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak Howandary Gahryman Arkadagymyzyň Şa serpaýyna mynasyp bolmagyň ykbal paýyma düşenligi üçin özümi dünýäde iň bagtly zenanlaryň biri hasaplaýaryn. Hormatly Prezidentimize Şa serpaýy üçin ähli maşgala agzalarymyzyň hoşallygynyň çägi ýok. Mähriban Arkadagymyzyň hut özi bize her bir işde, aýdym-saz, şygryýet hem-de döredijilik bilen meşgullanmakda görelde mekdebi, nusgalyk halypa.

— Almagül, ynsan durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlar bolýar. Şa serpaýyny alan pursadyňyz sizem buýsançly duýgulary başdan geçiren bolsaňyz gerek?

— Otuz sekiz ýaşda «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ada eýe bolmagy özüm üçin uly mertebe, Gahryman Arkadagymyzyň bize bildiren ynamyny ödemekde uly borç hasaplaýaryn.

Şeýle bagtyýar duýgulary 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi bolanymda, şeýle hem 2016-njy ýylda «Türkmenistanyň at gazanan bagşysy» diýen hormatly ada eýe bolan günüm başymdan geçiripdim.

Siz ata kesbiniň halaldygyny subut eden sungat ussatlarynyň biri. Aýdymly dünýä ilkinji gadam goýşuňyz barada bilmek okyjylarymyz üçin gyzykly bolsa gerek.

— Çagalykda öýümizde hemişe şirin owazly aýdym-sazyň, dutar-gyjagyň sesi ýaňlanar durardy. Görogly etrabynda ýerleşýän obamyzdaky 37-nji orta mekdepde okan döwrümde aýdym-saza höwes edip başladym. Kakam — Türkmenistanyň halk bagşysy Kakabaý Nazarow aýdym aýtmagyň we saz çalmagyň inçe tilsimlerini öwredip başlady. Şeýlelikde, meniň ilkinji çykyşlarym mekdep sahnasyndan ýola düşdi. Ilki-ilkiler bagtyýar çagalyk we ýaşlyk ýyllaryny wasp edýän aýdymlary aýdan bolsam, soň «Bagty han», «Çagdyr bu çaglar» ýaly halk aýdymlaryny aýtmagy öwrendim.

Kakam maňa: «Aýal maşgala üçin orta çykyp, aýdym aýtmak ýeňil-ýelpaý iş däldir. Sen artist hem ussat bagşy bolup, diňleýjini özüňe çekmeli bolarsyň, şonda aljyramagyn! Daşoguz topragynda toýda orta çykyp, märeke sowmak üçin hökmany ýagdaýda dessan aýtmaly bolarsyň. Dessan bilmeseň, tirme aýdymlar bilen halkyň göwnüni awlamak başartmaz. Şonuň üçin hem men saňa dessan öwretjek, gyzym!» diýip, maňa «Nejep oglan», «Ýusup-Ahmet», «Hüýrlukga-Hemra», «Saýatly-Hemra» dessanlaryny we «Görogly» şadessanynyň birnäçe şahalaryny öwretdi. Häzirki döwürde bolsa bu dessanlary üstüni döwrümizi hem-de Gahryman Arkadagymyzyň dünýä ýaň salýan işleriniň waspyny ýetirýän bagtyýarlyk dessany bilen baýlaşdyryp, baýramçylyklarda ýerine ýetirip gelýän.

Bagtyýarlyk eýýamynda ata Watanymyzyň ösüşleriniň waspyna döreden «Watanym», «Alkyş size, şöhrat size, Arkadag» hem-de «Toýly döwran gelipdir» aýdymlarym baýramçylyklarda belentden-belent ýaňlanyp dur.

— Almagül, maşgalada zenanlarymyzyň aladasy özüne ýetik. Siziň bagşy bolup, sungat ýoluny saýlap almagyňyza ýanýoldaşyňyzyň garaýşyny biläýsek!

— Bu meselede özümi bagtly zenanlaryň biri hasap edip bilerin. Çünki ýanýoldaşym Arslan Kakabaýew sungat işgäri bolup, her pursatda ýakyn maslahatçym. Ol Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebini tamamlanyndan bäri Görogly etrabyndaky çagalar sungat mekdebinde mugallym bolup işläp gelýär. Biz bir-biregi goldap we düşünişip, bagtyýar durmuşda ýaşaýarys. Maşgalamyzda iki oglumyz, bir gyzymyz bar. Olar hem ýaşlygyna garamazdan, aýdym-saza höwesek.

— Sungat adamy hemişe gözlegde bolmaly. Geljekki döredijilik meýilleriňizi paýlaşaýsaňyz?

— Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý toýyny täze aýdymlardyr bagtyýarlyk dessanyndan parçalary ýerine ýetirmek bilen garşy almak — biziň baş maksadymyz. Nesip bolsa, bu baýramçylyga taýýarlaýan toý sowgatlarymyz mähriban Arkadagymyzyň hem-de halkymyzyň göwnünden turar diýip, biz — welaýatyň ähli bagşy-sazandalary uly umyt edýäris.

— Gahryman Arkadagymyzyň halk bähbitli rowaç işleriniň waspyny ýetirmekde owazyňyz mundan beýläk hem belentden-belent ýaňlanyp dursun.

— Sag boluň!

Söhbetdeş bolan Dädebaý NARTYÝEW,

                                                 USSAT NEWS.

Başga makalalar
1643677beb7b0f.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Annagül GURDOWA

Köp sanly okyjylarymyzyň islegleri boýunça ýurdumyzyň meşhur aýdymçysy, türkmen estradasynyň ady rowaýata öwrülen ýyldyzy, Türkmenistanyň halk artisti, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň ýokary derejeli aýdymçysy Annagül GURDOWA ussatnews.com elektron gazetiniň redaksiýasynda myhmançylykda boldy.


164204365be94e.jpeg
Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gara Seýitliýew

Döwlet we jemgyýetçilik işgäri, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi Gara Seýitliýew türkmenistanlylaryň häzirki nesliniň öňünde monumental keşpde janlandyrmak hukugyna köpugurly döredijiligi, türkmen edebiýatynyň, kinosynyň we teatrynyň gülläp ösmegine goşan saldamly goşandy üçin mynasyp boldy.


1635eb270cd9e8.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül GURDOWA

Ömrüni teatr sungatyna, aýdym-saza bagyşlan, çyn zehini, ukyp-başarnygy bilen türkmen sungatynyň ösmegine ägirt uly goşant goşan, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň sahna ussady derejesi boýunça artist-wokalisti (solisti), «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly adyň eýesi Orazgül GURDOWA tutanýerliligi, talapkärligi, erjelligi, işjanlylygy, mylakatlylygy, hoşamaýlygy bilen ýaşlara görelde.


161cd265ce8819.jpeg
«Aýbölek» mebel fabriginiň baş direktory Meretmuhammet Täçmuhammedow

Türkmen paýtagtynda, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerinde üstünlikli işleýän iri hususy kärhanalar milli ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz pudagynyň batly depginler bilen artýan kuwwatyny görkezýär.


160ffed96bd9ca.jpeg
Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi ANNAMYRADOW

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň sesine ses goşup, «Siz — Watan Serweri, ýaşa, Arkadag!», «At üstünde belent ykbal, Arkadag!», «Ýör öňe, ýör öňe Arkadag bilen», «Parahatçylyk senasy», «Ak kepderi älem-jahan bagtynda» ýaly eserleri bilen ajaýyp döwrüň beýik işlerini wasp edýän halypa şahyrymyz, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi ANNAMYRADOWYŇ ýüreginden çykýan joşgunly sözlerinde Gahryman Arkadagymyza, ata Watanymyza bolan beýik söýgi bar.