Aýdym-sazy bilen ynsan kalbyna şatlyk paýlaýan Mekan NARGULYÝEW

14:02 10.03.2021 185

https://ussatnews.com/storage/posts/870/original-160488b38d1aa7.jpeg

Halkymyz «Ile döwlet geler bolsa, bagşy bilen ozan geler» diýip, aýdym-saz, sungat ussatlaryna uly hormat goýýar. Garaşsyz Watanymyzda bagşy-sazandalar ajaýyp aýdymlarynda eziz Diýarymyzy, Gahryman Arkadagly bagtyýar döwrümizi wasp edýärler. Şeýle aýdymçylaryň biri hem Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Mekan Nargulyýewdir. Onuň «Arkadag», «Nurana aý», «Ene ýüregi», «Ilsoltan» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Biz hem zehinli aýdymçy bilen ussatnews.com elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.

— Mekan söhbedimiziň başyny aýdym-saz sungatyna gelşiňiz baradaky gürrüň bilen başlaýalyň!

— Baş üstüne! Men Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda doglup, Ak bugdaý etrabynyň Parahat daýhan birleşigindäki 12-nji orta mekdebi tamamladym. Çagalykdan halypalaryň aýdymlaryny diňlemegi halardym. Ejemiň daýysy Girman bagşynyň aýdymlaryny gulaga öwrülip diňleýärdim. Kakamyň dogany, sazanda Geldi Ataýewiň sazlarynyň aşygydym. Aýdym-saz dünýäsine imrinmegime deň-duşlarym Guwanç Baýramowdyr Röwşen Berdiýewiň hem uly yhlasy bar. Olar meniň aýdymçy bolup ýetişmegime ynam bildirdiler. Şeýdibem bu sungatyň syrly dünýäsine imrinip gitdim.

— Aýdym-saz sungatynda halypalaryň ýoly ýaşlara uly mekdep bolup durýar.

— Hawa, dogry bellediňiz. Halypam Kakadurdy aga şeýle diýipdi: «Halypamyz Öwezgeldi Tekäýewiň aýdymlaryny ýerine ýetirenimde özüm bolmaga — Kakadurdy bolmaga çalyşdym. Inim, sen şu wagt «Ilsoltan» aýdymyny ýerine ýetirdiň. Bu aýdym meniň ýerine ýetiren aýdymym bolsa-da, sen ony Kakadurdy bolup däl-de, Mekan bolup aýtdyň. Şeýdilende täze şaha ösüp, boý alýar».

— Ine, şol şahadanam halypa-şägirtlik ýoly dowam edýär-dä.

— Hawa, şägirt halypasynyň iň kiçijik hereketinem, aýdym aýdyş tilsiminem ünsden düşürmeli däl. Halypalarymyzyň bize bildirýän ynamyny ödemekde öz başarnygymy gaýgyrmaryn.

— Her bir aýdymçynyň öz ýoly, äheňi bolýar.

— Dogry bellediňiz. Türkmenistanyň halk artisti, halypam Kakadurdy Täjimowyň, Jumamyrat Gylyjowyň aýdym aýdyş äheňinde aýtmaga çalyşýan. Halypalarymyň döreden aýdymlarynyň owadan dünýäsine özümi atýaryn-da, şirin owazlara maýyl bolýan. Olaryň öwüt-ündewlerini diňläp has-da kämilleşýän.

— Mekan, gowy görüp diňleýän aýdymçylaryňyz kimler?

— Halypa bagşylarymyzdan Öwezgeldi Tekäýewiň, Atabaý Çarygulyýewiň aýdymlaryny lezzet alyp diňleýän.

— Medeni-işewürlik merkezindäki işleriňiz dogrusyndaky söhbet bilen gürrüňimizi dowam edäýeliň!

— Watanymyzyň toý-baýramlar bilen joşýan günlerinde il-günümiziň köňlüne şatlyk paýlamak üçin biz hem sungat işgärleri bolup, öz goşandymyzy goşýarys. Ýurdumyzyň dürli welaýatlarynda döredijilik saparynda bolup, nebitgaz ulgamynda zähmet çekýän nebitçilerimiziň we gazçylarymyzyň armasyny ýetirip, Watanymyzy wasp edýän aýdymdyr sazlarymyz bilen çykyş edýäris.

— Diňleýjileriň ynamyny gazanmak üçin näme etmeli?

— Halkyň içinde bolmaly, aýdymlaryň, owazyň bilen olaryň ýüreginden, kalbyndan ýer almaly. Ony gazanmak üçin hem irginsiz işlemeli bolýar.

— Üstünlige nähili garaýarsyňyz?

— Hemişe öwrenip gezmek üstünlige eltýän ýoldur. Şonuň üçinem elmydama halypalary diňläp, olardan näme-de bolsa bir zat öwrenmegi maksat edinýän. Men ozal belli halypalardan: «Üstünlik togsan dokuz göterim zähmetden, bir göterim hem zehinden durýar» diýip eşidipdim. Şu aýtgyny özüme ýol-ýörelge edinýän.

— Boş wagtyňyz näme bilen meşgullanýaňyz?

— Ir säherde açyk howada gezim etmegi halaýan. Şeýle-de welosiped sürmekden lezzet alýan. Tarda, gitarada saz çalyp, aýdyma hiňlenmek ylhamyma ylham goşýar.

— Mekan, sungat adamsyna kämilleşmek üçin maşgalanyň goldawy zerur bolsa gerek?!

— Elbetde. Her bir gazanýan üstünligimde ejemdir kakamyň mynasyp paýy bar. Bagtly, döwletli, agzybir maşgalamyzda 5 dogan — 2 oglan, 3 gyz bolup ulaldyk. Meniň aýdymlarymyň ilkinji diňleýjileri maşgala agzalarym.

— Geljekde öňde goýýan maksadyň barada aýdaýsaň!

— Aýdym-saz ynsan kalbyna şatlyk paýlaýar. Bagtyýar ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerini ajaýyp aýdymlarym bilen wasp etmek baş maksadym. Biz — bagtyýar ýaşlar Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ähli arzuwlaryň hasyl bolýan bagtly döwründe ýaşaýarys. Milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň toýlary toýa ulaşýar. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, il-ýurt bähbitli ähli tutumlary rowaç bolsun!

— Söhbetdeşligiňiz üçin köp sag boluň! Maksatlaryňyz myrat tapsyn! Abadan, asuda Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň, eziz Watanymyzyň waspyny ýetirýän aýdymlaryňyz hemişe ýaňlansyn dursun!

— Sag boluň.

Ýazgül ANNAÝEWA,

            USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.