Azat DÖNMEZOW jigisi Kuwwat bilen täze aýdymlaryň üstünde işleýärler

23:29 18.03.2021 192

https://ussatnews.com/storage/posts/897/original-160539c025ab95.jpeg

2019-njy ýylda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde her ýyl ýurdumyzyň ýaş estrada aýdymçylarynyň arasynda yglan edýän «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2019» bäsleşiginiň eminleriniň gelen netijesinde, şeýle-de ildeşlerimiziň ýollan SMS-habarnamalarynyň esasynda Azat DÖNMEZOW «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2019» diýen adyň eýesi bolmagy başardy. Biz hem Azat bilen söhbetdeşligimizi şol gazanan üstünliginen başlamagy makul bildik.

— Azat, saňa «Ýylyň parlak ýyldyzy— 2019» bäsleşiginde ýeňiji bolmak bagty miýesser etdi.

— Milli medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürjek ýaş zehinleri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýän «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşiginde ýeňiji bolmak — ýaş aýdymçylaryň baş arzuwy. Bu bäsleşigiň baş baýragyna, ýagny göçme Kubogyna mynasyp bolmak bagty maňada 2019 ýylda miýesser etdi. Ýaşlar üçin sungat äleminde giň ýoly açýan Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden alkyş aýdýaryn.

— Çagalyk ýyllary, mekdep döwrüň, ilkinji gezek sahna çykmagyň seniň häzirki gazanan üstünligiň sakasynda duran başlangyçlar bolsa gerek.

— 2009-njy ýylda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 16-njy orta mekdebini tamamladym. Aýdym aýtmak höwesim çagalykda döredi, dokuz ýaşymda çagalaryň arasynda geçirilýän sungat bäsleşiklere gatnaşyp başladym. Ilkinji gezek «Watanym» diýen aýdymy ýerine ýetirdim. Bu aýdymym maňa «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşikde uly üstünlik getirdi. 2005-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan Gulbaba adyndaky çagalar baýragy bilen sylaglandym.

Arkadagly ýurdumyzda ýyllar biri-birinden zyýada gelýär. 2015-nji ýylda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bagtyýar talyby boldum. Şol ýyl hem Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolup, hormatly Prezidentimiziň Şa serpaýyna mynasyp bolmak bagty miýesser etdi.

— Saňa üstünlik getiren aýdymlaryň barada hem belläp geçäýseň.

— «Elimden tut», «Saňa, söýgülim», «Ezizim» «Göresim gelýär», «Dag göwher», «Söýgi», «Zyýada», «Asman saňa», «Arkadagly Watan», «Söýeliň», «Aýlanaly Aşgabada» ýaly dürli ýyllarda döreden aýdymlarym diňleýjileriň gyzgyn söýgüsine mynasyp boldy. Elbetde, bu meniň üçin uly mertebe.

— Aýdymyň şowly çykmagynda sözleriniň, sazynyň hem-de owazynyň jüpüne düşmegi gerek diýýärler. Bu babatda pikiriň nähili?

— Aýdym döretmekde köplenç halypa bagşylarymyz bilen maslahatlaşýaryn. Döredijilik dünýäsine içgin aralaşdygyňça, kalbyňda täze eserler döreýär. Ýerine ýetirýän aýdymlarymyň aglabasynyň sözlerini hem-de sazyny özüm döretdim. «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2019» bäsleşiginde «Diňle, Aýym» atly aýdymy ýerine ýetirdim. Bu aýdymyň sözleri şahyr Annameret Gurbanowyňky, sazyny bolsa özüm ýazdym.

— Sen daşary ýurt dillerinde hem aýdym aýdýarsyň. Gaýry dillerde aýdym aýtmak kyn düşmeýärmi?!

— Gahryman Arkadagymyz ýaş nesillerimiziň daşary ýurt dillerini içgin öwrenmeklerini sargyt edýär. Men hem şu günki güne çenli türk, arap, rus dillerinde birnäçe aýdymlary diňleýjilerime ýetirdim. Nesip bolsa, geljekde has-da kämilleşip, daşary ýurt dillerindäki täze aýdymlaryň üstünde işläp halk köpçüligine ýetireris diýip ynandyrýaryn.

— Syn edýäs welin, soňky wagtlarda halk aýdymlaryny aýtmaga hem ýykgyn edýärsiň...

— Özüm halk aýdymlaryny diňlemegi gowy görýärin. Halypa bagşylarymyz Sahy Jepbarowyň, Orazgeldi Ylýasowyň, Ödenýaz Nobatowyň, Atabaý Çarygulyýewiň ýerine ýetirmeginde miras galan aýdymlary ýaşulularymyzyň ýanynda ýerine ýetirenimde, halypalar öz maslahatlaryny berýärler. Bu bolsa, kämilleşmäge ýardam edýär. Golaýda «Leýla», «Leýli geregim», «Bolmasa», «Dogrusy», «Aýrylsa», «Ýazgül», «Aýbibi» ýaly halk aýdymlaryndan ybarat ýazgymy diňleýjilere ýetirdim.

— Boş wagtlaryňy nähili geçirýärsiň?

— Boş wagtlarym, esasan, jigim Kuwwat bilen täze sazlaryň, goşgularyň üstünde işleýäris. Maşgalamyzda jigim Kuwwat hem aýdym-saza ýykgyn edýär.

Gözel paýtagtymyza gezelenç etmegi, Köpetdagyň eteginde welosipedli gezim etmegi, sport toplumlarynda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmegi halaýaryn.

Sungat işgärleriniň döredijilikli zähmetine ýokary baha berýän, ýaşlary goldaýan we olara uly ynam bildirýän Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin. Geljekde-de mähriban Watanymyzy, eziz Arkadagymyzyň asylly işlerini wasp edýän aýdymlary döredip, has-da döredijilikli işlejekdigime ynandyrasym gelýär.

— Azat, saňa sungat äleminde hemişe üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýäris!

Söhbetdeş bolan

Şamyrat MUHAMMETGURBANOW,

                                                     žurnalist.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.