Parahatçylyk we asudalyk dünýä ýüzünde dabaralanýar

19:39 20.03.2021 107

https://ussatnews.com/storage/posts/909/original-16056091125c0b.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda 2021-nji ýyl “Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edildi. Milli Liderimiziň başlangyçlary bilen ykrar edilen bu şygar halkymyzdan, iri jemgyýetçilik guramalaryndan hem-de döwlet edaralaryndan gelen köp sanly teklipleri esasynda öňe sürüldi. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň başlangyçlary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde “2021-nji ýyl-Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip Kararnama kabul edildi. Bu bolsa ata Watanymyz Türkmenistanyň halkara abraýynyň has-da belentdediginiň nobatdaky aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

2021-nji ýylyň şygarynda Türkmen halkynyň milli däp-dessurlarynyň, asyllylyk ýörelgeleriniň hem-de ýurdumyzyň oňyn ösüşlere we ählumumy parahatçylyga milli taryhy-medeni gymmatlyklara ygrarlydygynyň öz beýanyny tapýandygyny belläp geçmek zerur. 2021-nji ýylyň şygaryny alamatlandyrýan şekilde bolsa belentliklere tarap ynamly gadam basýan ýurdumyzyň abadançylygynyň parahatsöýüjiligiň özboluşly nyşany bolan parahatçylygy aňladýan ak kepderi, hemişe gök öwüsýän Türkmen arçasy we bugdaý sünbüli bezeýär hem-de ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn durmuş-ykdysady ösüşiniň ähli ugurlary we halkara hyzmatdaşlygynda wajyp meselelerini çözmekde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik ornuny aýratyn görkezýär.

Parahatçylyk hoşniýetlilik, dostluk gatnaşyklary halkymyzyň öňden gelýän asylly ýörelgeleridir. Türkmen halkynyň parahatçylyk söýüjilikli gatnaşyklarynyň çuňňur taryhy kökleri bardyr.  Ýurdumyzyň alyp barýan Bitaraplyk syýasaty hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Milli Liderimiziň “Bitaraplyk syýasaty: Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň ugrunda halkara hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatynda 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda eden çykyşynda şeýle belläp geçýär: “Türkmenistan döwleti öz içerki durmuşynda parahatçylyk söýüjülik, jemgyýetde agzybirlik, sabyrly garaýyşlara eýermek we ynsanperwerlik kadalaryny yglan edýär we durmuşa geçirýär. Şol düşünjeleri beýleki döwletler bilen özara gatnaşyklarynda hem netijeli ulanýar. Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Bitaraplygy içerki döwlet gurluşynyň berk ruhy binýadyna esaslanýar. Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplygy türkmen halkynyň iň oňat däpleriniň özboluşly dowamydyr we aýdyň ýüze çykmasydyr”.

Hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege ýardam bermek, parahatçylygy saklamak Türkmen halkynyň gadymyýetden gelýän milli ýörelgeleriniň we däpleriniň naýbaşysydyr. 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derjesinde şanly 25 ýyllygy hem uly üstünliklere beslenilip bellenilip geçildi. Aziýanyň hem-de Ýewropanyň çatrygynda ýerleşýän Türkmenistan sebitde, halkara derejesinde parahatçylygy, ählumumy howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek bilen halkara abraýly guramalar hem-de dünýä döwletleri bilen sazlaşykly gatnaşyklary ýola goýmak arkaly häzirki wagtda halkara gatnaşyklarynda özüniň aýratyn ornuny tutýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyz maksada okgunly hem-de netijeli hoşniýetli gatnaşyklara eýerip ählumumy ähmiýetdäki möhüm meseleleri çözmäge we möhüm çözgütleri taýýarlamaga işjeň gatnaşýar.

Häzirki wagtda Hormatly Prezidentimiziň öňdengörijilikli syýasaty netijesinde ähli ugurlarda belent sepgitlere ýetilýär hem-de Türkmenistanyň alyp barýan parahat söýüjilikli we dostlukly syýasaty dünýä ýüzüne ýaň salýar. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga ýurdumyzyň halkara abraýynyň has-da yokary galmagynda özüniň saldamly goşandyny goşýar. Ýurdumyzyň ileri tutýan daşary syýasatynyň özeni hem parahatçylyk, hoşniýetlilik we dostluk gatnaşyklarydyr. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň 149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary alyp barýar hem-de 50-ä golaý halkara guramalaryň agzasy bolup durýar. Türkmenistanda daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyklarynyň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň 46-sy öz işlerini alyp barýar Türkmenistanyň bolsa daşary ýurtlarda diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň 40-sy hereket edýär. “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy giňden bellenilip geçilýär. Şanly senäniň bellenilýän ýylynda milli ykdysadyýetimizi mundan beýläkde pugtalandyrmak, ylym, bilim, saglygy goraýyş hem-de beýleki ugurlary ösdürmek boýunça giň möçberli meýilnamalar tassyklanyldy.

Beggeldi GUTLYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara

Hukugy fakultetiniň talyby.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.