Türkmenistanyň halk artisti Anna Meläýew

08:57 31.03.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/982/original-160642518ad5c0.jpeg

Halypa artist Anna Meläýew kino we sahna eserlerinde ençeme keşbi döretdi, çeper filmlere ses bermäge gatnaşdy. Ol ýüz keşbi, hereketleri, sözleýiş äheňi bilen sahnada janlandyrýan gahrymanlarynyň häsiýet aýratynlyklaryny tomaşaça ýetirmäge ussat. Şeýdibem ol milli ýa-da daşary ýurt eserleri bolsun, tomaşaçyny döredýän keşbiniň dünýäsinde ýaşadyp bilýär.

Türkmenistanyň halk artisti Anna Meläýew häzir Türkmen döwlet medeniýet institutynda talyp ýaşlara bilim berýär. Ýakynda zehinli artistiň maşgala ojagynda onuň bilen söhbetdeş bolduk.

— Anna mugallym daşary ýurtlaryň teatr sahnalaryndaky çykyşlaryňyz dogrusynda gürrüň beräýseňiz.

Diýarymyzyň daşary ýurtlarda geçirilýän Medeniýet günleriniň çäklerinde birnäçe döwletleriň sahnasynda «Aşyklar şasy» monospektaklym bilen Mollanepesiň keşbinde çykyş etmek miýesser etdi. Gyrgyz we Gazagystan Respublikalarynda Sofoklyň «Edip şa» eseri bilen çykyş etdik, men Edibiň keşbini janlandyrdym, aýalym Urmatkan bolsa Lokastanyň keşbini janlandyrdy.

Şeýle hem Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde 45 günläp taýýarlyk görüp, Fransiýada dört gezek «Korol Lir», üç gezek «Gamlet» sahna eserleri bilen çykyş edip, Lansi şäherinde geçen teatr festiwalyna-da gatnaşdyk. Şekspiriň «Globus» atly göçme teatrynda hem çykyş etdik.

— Gazanan üstünlikleriňizde halypalaryňyzdan kimiň hyzmatyny aýratyn belläsiňiz gelýär?

— Teatr hem-de kino sungatynda ussat halypalardan tälim aldyk. Ýöne daşary ýurt sahnalarynda çykyş edip, baýrakly orunlara eýe bolmagymyzda meniňem, Urmatkanyň hem halypasy, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Öwlüýaguly Hojagulyýewiň hyzmatyny aýratyn ýatlasym gelýär. Ol «Korol Lir», «Solomeýa», «Medeýa», «Edip şa», «Gamlet», «Jelaleddin» atly sahna eserleriniň ählisine režissýorlyk etdi.

— Siz ýurdumyzda ilkinji bolup ýeke aktýorly teatry döretdiňiz.

— Hawa 1996-njy ýylyň güýzünde Ukrainanyň Lwow şäherinde «Altyn şir — 96» halkara teatr festiwalynda «Korol Lir» monospektaklynyň ilkinji görkezilişinde çykyş etdim. Şol festiwalda-da Urmatkan bilen tanyşdyk. Ol Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäher teatryndan «Amidzima» spektakly bilen gatnaşdy. Özem «Iň gowy zenan keşbi döredenligi üçin» diýen baýraga mynasyp boldy.

— Anna mugallym, siz 2018-nji ýylda ýurdumyzyň teatrlarynyň arasynda geçirilen «Ýüpek ýoly — ýürek ýoly» atly teatr festiwalynda «Iň gowy halypaçylyk işi üçin» diýen baýraga mynasyp bolduňyz.

— Hawa. Halypalardan öwrenip toplan tejribämizi şägirtlere geçirmek borjumyz. Hormatly Prezidentimiz bu ugurda giň ýol açdy. Men öz talyplarym bilen ýurdumyzda geçirilen «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly halkara festiwalyna-da iki gezek, Türkiýede geçirilen Türki halklaryň döwlet teatrlarynyň halkara festiwalyna hem gatnaşdym. Halkara derejeli sungat meýdançasynda çykyş etmek bolsa, talyplar üçin uly mekdep.

— Siziň maşgalaňyz babatda hakyky sungat adamlarynyň maşgalasy diýsek, ýalňyş bolmasa gerek.

— Hawa, bu, hakykatdanam, şeýle. Aýalym Urmatkan režissýor, gyzym Aýperi suratkeş, gelnimiz Dilşat paýtagtymyzdaky Baş drama teatrynyň artisti, uly oglum Guwanç «Türkmen owazy» teleýaýlymynyň alypbaryjysy, ekiz ogullarym Kowus we Kyýas Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky sazçylyk mekdebiniň tans bölüminde okaýar. Agtygym Aýşat sahna, tans gurnaklara gatnap çykyş edýär.

— Anna mugallym, söhbetdeşligiňiz üçin köp sag boluň! Size mundan beýläk hem döredijilik üstünliklerini arzuw edýäris.

Söhbetdeş bolan Akgül SAPAROWA,

                                           USSAT NEWS.

Başga makalalar
1643677beb7b0f.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Annagül GURDOWA

Köp sanly okyjylarymyzyň islegleri boýunça ýurdumyzyň meşhur aýdymçysy, türkmen estradasynyň ady rowaýata öwrülen ýyldyzy, Türkmenistanyň halk artisti, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň ýokary derejeli aýdymçysy Annagül GURDOWA ussatnews.com elektron gazetiniň redaksiýasynda myhmançylykda boldy.


164204365be94e.jpeg
Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gara Seýitliýew

Döwlet we jemgyýetçilik işgäri, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi Gara Seýitliýew türkmenistanlylaryň häzirki nesliniň öňünde monumental keşpde janlandyrmak hukugyna köpugurly döredijiligi, türkmen edebiýatynyň, kinosynyň we teatrynyň gülläp ösmegine goşan saldamly goşandy üçin mynasyp boldy.


1635eb270cd9e8.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül GURDOWA

Ömrüni teatr sungatyna, aýdym-saza bagyşlan, çyn zehini, ukyp-başarnygy bilen türkmen sungatynyň ösmegine ägirt uly goşant goşan, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň sahna ussady derejesi boýunça artist-wokalisti (solisti), «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly adyň eýesi Orazgül GURDOWA tutanýerliligi, talapkärligi, erjelligi, işjanlylygy, mylakatlylygy, hoşamaýlygy bilen ýaşlara görelde.


161cd265ce8819.jpeg
«Aýbölek» mebel fabriginiň baş direktory Meretmuhammet Täçmuhammedow

Türkmen paýtagtynda, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerinde üstünlikli işleýän iri hususy kärhanalar milli ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz pudagynyň batly depginler bilen artýan kuwwatyny görkezýär.


160ffed96bd9ca.jpeg
Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi ANNAMYRADOW

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň sesine ses goşup, «Siz — Watan Serweri, ýaşa, Arkadag!», «At üstünde belent ykbal, Arkadag!», «Ýör öňe, ýör öňe Arkadag bilen», «Parahatçylyk senasy», «Ak kepderi älem-jahan bagtynda» ýaly eserleri bilen ajaýyp döwrüň beýik işlerini wasp edýän halypa şahyrymyz, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi ANNAMYRADOWYŇ ýüreginden çykýan joşgunly sözlerinde Gahryman Arkadagymyza, ata Watanymyza bolan beýik söýgi bar.