Türkmenistanyň halk artisti Anna Meläýew

08:57 31.03.2021 216

https://ussatnews.com/storage/posts/982/original-160642518ad5c0.jpeg

Halypa artist Anna Meläýew kino we sahna eserlerinde ençeme keşbi döretdi, çeper filmlere ses bermäge gatnaşdy. Ol ýüz keşbi, hereketleri, sözleýiş äheňi bilen sahnada janlandyrýan gahrymanlarynyň häsiýet aýratynlyklaryny tomaşaça ýetirmäge ussat. Şeýdibem ol milli ýa-da daşary ýurt eserleri bolsun, tomaşaçyny döredýän keşbiniň dünýäsinde ýaşadyp bilýär.

Türkmenistanyň halk artisti Anna Meläýew häzir Türkmen döwlet medeniýet institutynda talyp ýaşlara bilim berýär. Ýakynda zehinli artistiň maşgala ojagynda onuň bilen söhbetdeş bolduk.

— Anna mugallym daşary ýurtlaryň teatr sahnalaryndaky çykyşlaryňyz dogrusynda gürrüň beräýseňiz.

Diýarymyzyň daşary ýurtlarda geçirilýän Medeniýet günleriniň çäklerinde birnäçe döwletleriň sahnasynda «Aşyklar şasy» monospektaklym bilen Mollanepesiň keşbinde çykyş etmek miýesser etdi. Gyrgyz we Gazagystan Respublikalarynda Sofoklyň «Edip şa» eseri bilen çykyş etdik, men Edibiň keşbini janlandyrdym, aýalym Urmatkan bolsa Lokastanyň keşbini janlandyrdy.

Şeýle hem Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde 45 günläp taýýarlyk görüp, Fransiýada dört gezek «Korol Lir», üç gezek «Gamlet» sahna eserleri bilen çykyş edip, Lansi şäherinde geçen teatr festiwalyna-da gatnaşdyk. Şekspiriň «Globus» atly göçme teatrynda hem çykyş etdik.

— Gazanan üstünlikleriňizde halypalaryňyzdan kimiň hyzmatyny aýratyn belläsiňiz gelýär?

— Teatr hem-de kino sungatynda ussat halypalardan tälim aldyk. Ýöne daşary ýurt sahnalarynda çykyş edip, baýrakly orunlara eýe bolmagymyzda meniňem, Urmatkanyň hem halypasy, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Öwlüýaguly Hojagulyýewiň hyzmatyny aýratyn ýatlasym gelýär. Ol «Korol Lir», «Solomeýa», «Medeýa», «Edip şa», «Gamlet», «Jelaleddin» atly sahna eserleriniň ählisine režissýorlyk etdi.

— Siz ýurdumyzda ilkinji bolup ýeke aktýorly teatry döretdiňiz.

— Hawa 1996-njy ýylyň güýzünde Ukrainanyň Lwow şäherinde «Altyn şir — 96» halkara teatr festiwalynda «Korol Lir» monospektaklynyň ilkinji görkezilişinde çykyş etdim. Şol festiwalda-da Urmatkan bilen tanyşdyk. Ol Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäher teatryndan «Amidzima» spektakly bilen gatnaşdy. Özem «Iň gowy zenan keşbi döredenligi üçin» diýen baýraga mynasyp boldy.

— Anna mugallym, siz 2018-nji ýylda ýurdumyzyň teatrlarynyň arasynda geçirilen «Ýüpek ýoly — ýürek ýoly» atly teatr festiwalynda «Iň gowy halypaçylyk işi üçin» diýen baýraga mynasyp bolduňyz.

— Hawa. Halypalardan öwrenip toplan tejribämizi şägirtlere geçirmek borjumyz. Hormatly Prezidentimiz bu ugurda giň ýol açdy. Men öz talyplarym bilen ýurdumyzda geçirilen «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly halkara festiwalyna-da iki gezek, Türkiýede geçirilen Türki halklaryň döwlet teatrlarynyň halkara festiwalyna hem gatnaşdym. Halkara derejeli sungat meýdançasynda çykyş etmek bolsa, talyplar üçin uly mekdep.

— Siziň maşgalaňyz babatda hakyky sungat adamlarynyň maşgalasy diýsek, ýalňyş bolmasa gerek.

— Hawa, bu, hakykatdanam, şeýle. Aýalym Urmatkan režissýor, gyzym Aýperi suratkeş, gelnimiz Dilşat paýtagtymyzdaky Baş drama teatrynyň artisti, uly oglum Guwanç «Türkmen owazy» teleýaýlymynyň alypbaryjysy, ekiz ogullarym Kowus we Kyýas Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky sazçylyk mekdebiniň tans bölüminde okaýar. Agtygym Aýşat sahna, tans gurnaklara gatnap çykyş edýär.

— Anna mugallym, söhbetdeşligiňiz üçin köp sag boluň! Size mundan beýläk hem döredijilik üstünliklerini arzuw edýäris.

Söhbetdeş bolan Akgül SAPAROWA,

                                           USSAT NEWS.

Başga makalalar
15fd25aeecb68f.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül APBASOWA

Türkmen teatr sungaty diýlende, ilki bilen kalbyňda hemişelik orun tutan halypa artistleriň keşpleri birin-birin göz öňüňden geçýär.


15fd9c5c407b85.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde sungat ussatlarynyň ençemesi döredijilikli zähmet çekýär. Merkeziň halk saz gurallary ansamblynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW hem şolaryň biridir. Biz ýakynda bu halypa sazanda bilen duşuşyp, onuň bilen söhbetdeş bolduk.


15fd6342678cf6.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun HOJAKOWA

Mahmal owazly aýdymçyny diňläniňde, durna gözli çeşmeleriň şirinden-şirin şildireýşi ýadyňa düşýär. Çeşmeleriň her bir gaýany ýuwup-ýylmap, gatbar-gatbar daşlary yzarlap zemin sary atygsaýşy ýaly, aýdymçynyň jadylaýjy mukamy hem on iki süňňüňi elendirip, kalbyňy heýjana salýar.


15ff6f45616e92.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Nurgözel GOZLYÝEWA

Çeper döredijilikde özboluşlylygy bilen tapawutlanýan zehinli şahyrlarymyzyň biri Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, «Gaýrat» medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň iki gezek ýeňijisi, ýazan goşgularynyň tas ählisi diýen ýaly aýdyma öwrülen, Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň ýanyndaky Teatr studiýasynyň režissýory bolup zähmet çekýän Nurgözel Gozlyýewadyr.


15fce3cc135d3a.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat ÇARYÝEW

Zehinini sungata siňdirip, diňleýjileriň söýgüsine mynasyp bolan halypa, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly mugallymy Akmyrat ÇARYÝEW bilen bolan söhbetdeşlikde onuň ýüreginden çykýan joşgunly sözleri köňlüňe mylaýymlyk bagyş edýär.