Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan Täşli TULEGENOW

23:43 03.04.2021 76

https://ussatnews.com/storage/posts/998/original-16068b739e9c62.jpeg

Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Täşli Tulegenowdyr. Onuň «Bibi», «Sonam geldimi», «Bäri gel, bäri», «Ýagma, bulut», «Arabyň gyzy» ýaly aýdymlaryny diňleýjiler uly höwes bilen diňleýärler.

Ussatnews.com elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.

— Täşli, söhbedimizi sungat älemindäki ilkinji ädimleriňiz hakda berjek gürrüňleriňiz bilen başlaýalyň!

— Men Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde eneden doglup, şol ýerdäki 16-njy orta mekdebi tamamladym. Aýdym-saza bolan höwes çagalyk ýyllarymda döredi. Heniz bäş ýaşymdakam, aýdym aýdardym. Biz maşgalada üç dogan bolup ulaldyk. Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebini tamamladym. Şu günki günde bagtyýar döwrüň bagtly talyby. Ejemdir kakam bolsa sungata sarpa goýýan adamlar.

— Diýmek, maşgalaňyzdakylaryň hemmesi hem aýdym-sazyň aşygy-da...

— Hawa, onda-da halk aýdymlarynyň aşygy.

Türkmeniň bagşyçylyk sungatynda birnäçe ýollar bar. Siz «Çopan ýolundan» aýdym aýdýarsyňyz. Bu ýoluň tapawudy barada gürrüň beräýseňiz!

— Bagşyçylyk sungatynda «Çopan ýoly» şahandazlyga, degişmä baý. Menem halypalar Nurberdi Gulowyň, Rejepguly Kerimowyň bu ýoluny dowam etdirmek üçin uly yhlas edýärin. «Çopan ýoluny» dutardan estrada geçiren halypam Rejepguly Kerimowdyr.

— Täşli, ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz ýadyňyzdadyr-la!

— Hawa, ilkinji gezek «Aýjemal» diýen aýdymy ýerine ýetiripdim.

Aýdym-saz sungatynda halypaňyz...

— Sungat adamlary duýguçyl bolýar. Kiçiligimden halypa bagşylary ürç edip diňleýärdim. Aýdym aýdyp duran pursadym täsin hereketleri hem ýerine ýetirýärdim. Şonda halypam, Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň ünsünden sypmandyr. Halypamyň talapkär, synçy nazaryndan bolsa inçejik hereket hem sypmaýar. Öz zehinimiň üstünde irginsizlik bilen işlemelidigimi halypam hemişe sargaýar.

— Üstünlige ýetmegiň syry nämede?

— Üstünlige ýetmek üçin ýeterlik taýýarlyk, özüňe bolan ynam gerek. Yhlasyň, ynamyň bar ýerinde ýetilmejek menzil ýokdur.

— Siziň ylham çeşmäňiz nämede?

— Diňleýjilerim, durmuş pursatlary, halypalarym. Watanymyzyň ösüşleri, gözelligi her bir ynsana ylham berýär.

— Durmuşyňyzda bolup geçen bagtly pursatlary ýatlap geçäýseňiz!

— Durmuşymda bagtly pursatlaryň biri talyp bolan günüm. Kaka bolup, perzentlerimiň dünýä inen güni iň bagtly pursadym boldy. 2000-nji ýylda bolsa «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly döredijilik bäsleşiginde ýeňiji boldum. Şeýle-de, 2001-nji ýylda Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyna mynasyp boldum.

— Okyjylarymyzy maşgala durmuşyňyz hem gyzyklandyrýan bolsa gerek!

— Bagtly, döwletli, agzybir maşgalamda gelnim Gyzylgül bilen bagtyýar döwrümize buýsanyp ýaşaýarys. Gyzymyz Feride, oglumyz Mukam biziň göz-guwanjymyz. Her bir gazanýan üstünligimde olaryň hem mynasyp paýy bar.

— Söhbetdeşligimiziň ahyrynda okyjylarymyza ýürek arzuwlaryňyzy hem aýdaýsaňyz?!

— Ajaýyp zamanamyzda, döwletli-döwranly döwrümizde medeniýete, sungata uly üns berilýär. Nesip bolsa, geljekde türkmen aýdym-saz sungatynyň ösmegine öz goşandymy goşaryn.

Bagtyýar döwrümizde ata Watanymyzda aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlansyn! Sungatyň Hak howandary Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, il-ýurt bähbitli ähli tutumlary rowaç bolsun!

— Täşli, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! Goý, mundan beýläk-de aýdym-saz äleminde size döredijilik üstünlikleri ýar bolsun!

Ýazgül ANNAÝEWA,

             USSAT NEWS.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.