Bagtly çagalyk — döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

14:30 07.04.2021 139

https://ussatnews.com/storage/posts/1029/original-1606d7a2ca9e70.jpeg

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, Türkmenistanda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Döwlet Baştutanymyz bu haýyr-sahawat gaznasyna ilkinji bolup öz gazanjyndan serişde goýdy. Täze döredilen gaznanyň serişdeleri şol çagalaryň tölegli saglyk, bilim hyzmatlaryndan peýdalanmaklary, mynasyp dynç almaklary we beýleki zerurlyklary üçin gönükdiriler.

Milli Liderimiziň bu asylly başlangyjy nebitgaz toplumynyň işgärleri, ähli türkmenistanlylar tarapyndan doly goldanyldy. Türkmenistanyň Merkezi bankynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasaby açyldy (390101101).

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasaplarynyň belgileri

milli manatda — 23205934110100100000000;

amerikan dollarynda — 23205840110100200000000;

ýewroda — 23205978110100300000000.

Döwletmyrat PIRLIÝEW, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Geologiýa we gaz ýataklaryny işläp geçmek müdirliginiň başlygynyň orunbasary:

— Hormatly Prezidentimiziň syýasaty milli ruhy gymmatlyklara we umumadamzat maksatlaryna esaslanandyr. Milli Liderimiziň Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny döretmek hakynda asylly başlangyjy munuň ýene bir subutnamasy bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň şeýle setirlerini mysal getirdi:

«Ýetimi göreňde, güler ýüz bergil,

Goldan gelse, oňa tagam-duz bergil,

Bir gamly göreňde, şirin söz bergil,

Entäni goldara hemaýat ýagşy».

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bagtly adamlar köp, ýöne gynansak-da, durmuşda kim ejiz bolýar, ýene biri bolsa, ene-atanyň mährinden ir galyp, durmuşyň ajysyny datmaly bolýar. Ata-babalarymyz özüniň malyndan, halal gazanjyndan bir sebäp bilen başyny alada aldyran, güni güzaply geçýän adamlar ýa-da ýetim çagalar üçin aýryp goýmagy-da däbe öwrüpdirler. Şeýle etmek bilen olaryň aladasyny, agyr gussasyny, azajyk hem bolsa, egismäge çalşypdyrlar.

Täze haýyr-sahawat gaznasy ene-ata mährinden ir galan çagalara ýardam etmekde uly orun eýelär. Bu başlangyç ýurdumyzyň ýaş raýatlarynda zähmete söýgi, bilime höwes döretmekde, ruhy-ahlak gymmatlyklaryny kemala getirmekde, çagalaryň we ýaşlaryň hukuklarynyň hem-de azatlyklarynyň goralmagyny kepillendirmekde uly ähmiýete eýe bolar.

Akmyrat AMANOW, «Türkmennebit» döwlet konserniniň Kärdeşler arkalaşygynyň komitetiniň başlygy:

— Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Bu ýurdumyzyň Konstitusiýasynda berkidilip, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli durmuş-ykdysady maksatnamalarda öz beýanyny tapýar.

Ýaşlara terbiýe bermek — bu örän möhüm wezipe. Hut çagalykdan başlap şahsyýetiň esasy aýratynlyklary, ruhy-ahlak gymmatlyklary, zähmete söýgi we maksada okgunlylyk ýaly häsiýetler kemala getirilýär. Olar, ozaly bilen, maşgalada önüp-ösüp, çaga söýgini, üns-aladany duýýarlar, başgalaryň dertli gününde derdini, begenen gününde şatlygyny paýlaşmagy, özi hem-de ýakynlary üçin jogapkärçilik çekmegi öwrenýärler, köp zady bilmäge çalyşýarlar.

Ene-atanyň mährinden ir galan çagalar hakynda aladany döwletimiz öz üstüne alyp, olaryň uly we bagtly maşgala bolup, üns-alada bilen gurşalandygyny duýup ýaşamagy üçin ähli şertleri döredýär. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen döredilen haýyr-sahawat gaznasy ilatyň has ejiz gatlagyna goldaw bermek çäresi bolmak bilen çäklenmän, eýsem, türkmen halkynyň asylly ynsanperwer ýörelgeleriniň dowamy bolup durýar.

Aýna GURBANOWA, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň iş ýöredijisi:

— Ösüp gelýän nesil barada hemmetaraplaýyn alada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Bu syýasatyň esasynda türkmen halkynyň ynsanperwer gymmatlyklary, ruhy däpleri durýar.

Çagalar — eziz Watanymyzyň geljegi. Bu gün ýurdumyzda çagalaryň bagtly durmuşyny üpjün etmek, ýaşlaryň mynasyp bilim-terbiýe almagy, bedenterbiýe we sport, aýdym-saz, edebi-çeper döredijilik bilen meşgullanmagy üçin ähli şertler döredildi.

Berkarar Watanymyzy has-da ösdürmäge, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen köpugurly işleri üçin milli Liderimize nebitgaz senagatynyň işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etmek isleýärin. Biz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny döretmek hakynda asylly başlangyjy doly goldaýarys.

Başga makalalar
15fe6e260693d5.jpeg
TNGIZT-da 1-nji we 2-nji baş peseldiji elektrik beketleriniň durky täzelener

"Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna" laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem tehnologik desgalary abat saklamak, önümçilik işleriniň bökdençsiz alnyp barylmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


15fe8077c3a889.jpeg
Merkezi bankyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasynyň Internet web-saýtynyň taslamasyny işläp düzmek boýunça degişli işler alnyp barylýar

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 27-nji fewralynda gol çeken “Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek hakynda” Kararyna laýyklykda maliýe-ykdysady toplumyň edaralary resminamada bellenilen wezipeleri üstünlikli çözmek üçin toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar.


1603cae534bc58.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.


15fe6e3b0d463e.jpeg
Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Serdar Halmyradowiç Ataýew Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.


15fe6be911df59.jpeg
Türkmenistanyň DIM-i Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy bilen infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Owgan tarapynyň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew bilen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid Dostumyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.