Ýakyn günlerde «Çapar» we «Sähra aýdymy» atly çeper kinofilmleriň premýerasy bolar

21:51 18.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2083/original-1616da624c8eec.jpeg

Ýakyn günlerde Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan surata düşürilen «Çapar» we «Sähra aýdymy» atly çeper kinofilmleriň premýerasy bolar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.

Režissýor Wepa Işangulyýewiň «Çapar» atly taryhy filmi XVIII asyryň wakalaryny beýan edýär. Onuň baş gahrymany türkmen hökümdarynyň tabşyrygy bilen uzak ýola rowana bolýar. Ol ençeme synaglary başdan geçirýär...

Kinofilm ýurdumyzyň owadan taryhy sebitlerinde, tebigatymyzyň özboluşly künjeklerinde surata düşürildi.

Wepa Işangulyýew «Nejep oglan», «Galkynyş», «Gül açan miras» ýaly şowly kinofilmleriň hem režissýorydyr.

Režissýor Myrat Orazowyň «Sähra aýdymy» atly kinofilmi häzirki döwrümiz barada gürrüň berýär. Terbiýeçilik, watansöýüjilik häsiýetli kinofilm iň gowy adamçylyk sypatlary, paýtagtymyzda we oba ýerlerinde ýaşaýan öz gahrymanlarynyň ykbaly barada beýan edýär.

Režissýor Myrat Orazow häzirki zaman kinematografiýasynyň tapgyryna giren «Magtymguly», «Beýik ýüpek ýoly» ýaly kinofilmleri hem surata düşürdi.

Türkmen kinematografiýaçylary ýylyň ahyryna çenli ýene 5 çeper we 4 dokumental filmi tomaşaçylara sowgat ederler. Isgender Annamuhammedowyň «Bakyş» we Annadurdy Täşliýewiň «Söýgi mukamy» filmeri taýýarlygyň jemleýji tapgyrynda. Olar Ata-Watanymyzyň Bitaraplyk baýramyna özboluşly sowgat bolar.

Birleşigiň Täze ýylyň öň ýanynda hem täze filmleri tomaşaçylara hödürlär.Olaryň arasynda režisýorlar Myrat Orazowyň we Arslan Eýeberdiýewiň «Geldi Täze ýyl» we «Syrly sowgat» filmleri bar.

Şeýle hem şu ýyl Batyr Batyrowyň «Hajy golak», Aman Şarlyýewiň «Arkadagyň ak ýoly» filmleriniň premýerasy göz öňünde tutulýar. Türkmen kinematografiýaçylarynyň täze çeper we dokumental filmleri çagalar hem-de ulular üçin gyzykly bolar.

Başga makalalar
160be57ad9f5d0.jpeg
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan gylykly bedewleri bilen didarlaşdy.


160be666d30d5e.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


160be5fcaf26d3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


160bf3017769d0.jpeg
TNGIZT täze görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 20, 25, 30 mikrometr galyňlykdaky gaplama örtüklere goşmaça polipropilen örtüginiň ak sadap görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy.


160bcf478de9c0.jpeg
«Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär

Russiýanyň «Lukoýl» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperow Sankt-Peterburgda geçirilýän Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde aýtdy diýip, Interfaks agentligi habar berdi.