TNGIZT EURO-6 standartyna laýyk gelýän A-98 kysymly awtobenziniň önümçiligini ýola goýdy

04:15 14.01.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/2681/original-161e0b28d26483.jpeg

Türkmenistanda EURO-6 standartyň hil talaplaryna doly laýyk gelýän we ekologiýa taýdan has arassa bolan A-98 kysymly awtobenziniň önümçiligi başlandy. Bu barada Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Hökümet mejlisinde habar berdi.

Wise-premýer gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumynda işleriň ýagdaýy, hususan-da, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ş.Abdrahmanowyň habar berşi ýaly, häzirki wagtda bu ýerde çig nebiti gaýtadan işlemek hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmek boýunça işler alnyp barylýar. Euro-6 standartlarynyň hil talaplaryna doly laýyk gelýän, ekologik taýdan has arassalygy bilen tapawutlanýan täze A-98 kysymly awtoulag benzini öndürilip başlandy.

Wise-premýer Niderlandlar Patyşalygynyň “Saybolt” kompaniýasynyň halkara barlaghanasynda geçirilen barlaglaryň netijesinde bu önümiň K5 ekologik talaplaryň we Euro-6 standartlarynyň kadalaryna laýyk gelýändigi barada kepilnamalaryň berlendigini habar berdi.

Häzirki wagtda nebit önümleriniň täze görnüşi hökmünde “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan döwlet reýestrine girizmek hem-de laýyklyk sertifikatyny resmileşdirmek boýunça işler alnyp barylýar.

Başga makalalar
1616267ac571e6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerini gutlady


161644386e81a7.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


16162fe7e721ce.jpeg
Hormatly Prezidentimiz “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününe gatnaşdy

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Birleşen Arap Emirliklerine bardy we “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününe gatnaşdy.


16162b2b602bf0.jpeg
Şu ýylyň dokuz aýyndaky içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy

Halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň durnukly ösüşini şu ýylyň dokuz aýyndaky makroykdysady görkezijiler tassyklaýar. Garalýan döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy,- diýip Wise-premýer S.Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hasabat berdi.


161617db2d7069.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda Permany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini hem-de durmuş taýdan goraglylygyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin: