Iň köp deňiz önümlerini öndürýän ýurtlar

23:24 19.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3556/original-162868b6206d32.jpeg

Balyk we beýleki deňiz önümleri bütin dünýäde islegli azyk önümleri hasap edilýär. Bu ýagdaý bu önümleri iberiji ýurtlar üçin ykdysady taýdan uly bähbit getirýär.

Hasaplamalara görä, dünýäde balyk we beýleki deňiz önümlerini iň köp iberiji ýurtlaryň ilkinji üçlügini Hytaý, Norwegiýa we Hindistan emele getirýär.

Hytaýyň bir ýylda eksporta ugradýan balyk we beýleki deňiz önümleriniň ortaça möçberi 12, 47 milliard amerikan dollaryna barabar bolýar. Iberilýän önümleriň esasy görnüşleri doňdurylan deňzi leňňeji, balyk we mollýuskalardyr.

Norwegiýa ortaça bir ýylda 11,67 milliard amerikan dollaryna barabar bolan balyk we beýleki deňiz önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär. Onuň önümlerini esasy sarp edýänler Ýewropa ýurtlary we Amerikanyň Birleşen Ştatlarydyr.

Hindistanda bir ýylda ortaça eksport edilýän balyk we beýleki deňiz önümleriniň möçberi 6,14 milliard dollara barabar bolýar. Onuň önümleriniň esasy sarp edijisi ABŞ we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarydyr.

Şeýle hem Çili, Wýetnam, Kanada, ABŞ, Russiýa, Niderlandlar, Şwesiýa ýaly ýurtlar balyk we beýleki deňiz önümlerini öndürýän ýurtlaryň sanawynyň ilkinji onlugyny düzýärler.

Aziz POZYMURADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.