Iň köp deňiz önümlerini öndürýän ýurtlar

23:24 19.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3556/original-162868b6206d32.jpeg

Balyk we beýleki deňiz önümleri bütin dünýäde islegli azyk önümleri hasap edilýär. Bu ýagdaý bu önümleri iberiji ýurtlar üçin ykdysady taýdan uly bähbit getirýär.

Hasaplamalara görä, dünýäde balyk we beýleki deňiz önümlerini iň köp iberiji ýurtlaryň ilkinji üçlügini Hytaý, Norwegiýa we Hindistan emele getirýär.

Hytaýyň bir ýylda eksporta ugradýan balyk we beýleki deňiz önümleriniň ortaça möçberi 12, 47 milliard amerikan dollaryna barabar bolýar. Iberilýän önümleriň esasy görnüşleri doňdurylan deňzi leňňeji, balyk we mollýuskalardyr.

Norwegiýa ortaça bir ýylda 11,67 milliard amerikan dollaryna barabar bolan balyk we beýleki deňiz önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär. Onuň önümlerini esasy sarp edýänler Ýewropa ýurtlary we Amerikanyň Birleşen Ştatlarydyr.

Hindistanda bir ýylda ortaça eksport edilýän balyk we beýleki deňiz önümleriniň möçberi 6,14 milliard dollara barabar bolýar. Onuň önümleriniň esasy sarp edijisi ABŞ we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarydyr.

Şeýle hem Çili, Wýetnam, Kanada, ABŞ, Russiýa, Niderlandlar, Şwesiýa ýaly ýurtlar balyk we beýleki deňiz önümlerini öndürýän ýurtlaryň sanawynyň ilkinji onlugyny düzýärler.

Aziz POZYMURADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.