Otag güllerini ösdürmegiň taryhyndan

11:46 21.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3564/original-162888aab80a42.jpeg

Otag güllerini ösdürip ýetişdirmegiň howany täzelemkde, ynsan ýaşaýyş medeniýetini ösdürekde peýdasy irki döwürlerden ýüze çykarylypdyr. Ýörite küýzejiklerde ösdürilip ýetişdirilen gülleriň şekili gadymy diwar suwaglarynyň ýüzüne çekilen suratlarda hem gabat gelýär.

Hytaýda mundan müň ýyl ozalky döwürde hem ýörite küýzelerde otag güllerini ösdürip ýetişdirmegi başarypdyrlar. Şonuň ýaly-da, gadymy golýazmalarda ýörite küýzelerde ekilen tohumlardan ýakymly ysly otag güllerini ösdürip ýetişdirmegiň usullary beýan edilipdir.

Otag güllerini ýetişdirmegi öwrenmek bilen birlikde ýörite gülhanalary — gyşky bagçylyklary döretmegiň hem başy başlanypdyr. Şeýle gyşky baglaryň ilkinjileriniň biri Ýewropada XIII asyrda meşhur bagban Albert Magnus tarapyndan döredilipdir. Soňra ýakymly ysly güller bilen birlikde beýleki yklymlardan getirilen bezeg, täsinlik we miweli, şol sanda sitrus miweli ösümlikleriň gülhanalary (oranşereýalary) döredilip başlanypdyr.

Deňiz saparlarynyň (ekspedisiýalarynyň) we söwda kerwenleriniň hataryna, ösümlikleriň we gülleriň täze-täze görnüşlerini saýlap alyp gelmek üçin, köplenç belli ösümlikçileri (botanikleri) goşup ugradypdyrlar. Iňlis alymy Uordyň oýlap tapan ýönekeýje aýna «gutusynyň» giňden ýaýramagy täze gül tohumlarynyň we nahallarynyň uzak ýoluň dowamynda gurap ýok bolmagynyň öňüni almaga mümkinçilik beripdir. Ýörite çyglylyk derejesi saklanýan şol aýna gutular gülleriň görnüşlerini Günden, duzly suwuň syçramalaryndan goramaga mümkinçilik beripdir. Gutynyň içinde döredilen çygly gatlak güllere suw berip durmak zerurlygyny hem aradan aýrypdyr.

Häzirki wagtda otag güllerini ekmegiň we ösdürip ýetişdirmegiň, olardan gözellik döretmegiň dürli tehnologiýalary giňden ýaýrandyr.

Akmyrat ARAZKYLYÇOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.