Plastik jaýlar

17:33 23.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3579/original-1628b7efd98a4d.jpeg

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, adamlar ýokary hilli dünýä ölçeglerine laýyk gelýän jaýlarda, öýlerde ýaşaýarlar. Ýöne bu ýagdaý «Öz elim bilen» diýen başlangyja esaslanýan elde gurulýan jaýlardan adamlaryň elini sowatmaýar.

Öz eliň bilen özüňe jaý gurunmagyň bir görnüşi hem adaty plastik çüýşeleri ulanyp, täsin hem-de özboluşly bezegli binany gurmakdyr. Şeýle plastik çüýşeler, adatça, zir-zibil zyňylýan ýerlerde we islendik düzgün-tertibe talabalaýyk gözegçiligiň gowşan ýerlerinde ygyşyp ýatýar. Munuň özi bolsa daşky gurşawyň bimöçber derejede hapalanmagyna sebäp bolýar. Olary gaýtadan peýdaly ulanmak üçin olardan adaty ýaşaýyş jaýlaryny gurmak usuly dünýä ýurtlarynda adata öwrülip barýar.

Adaty plastik çüýşelerden jaý gurmagyň bähbidi, ozaly bilen, onuň jaý eýesine örän arzan baha düşýänligidir. Plastik çüýşeden jaý gurjak diňe çagyl, sement we saklaýjy torlary satyn alaýmaly bolýar.

Plastikler tebigatda, özi hem çygly we açyk howada 200 ýylyň dowamynda dargaýar. Ol fiziki agramlygy hem ýeňil göterýär. Şeýlelikde, daşy suwalan plastik çüýşelerden gurlan diwarlaryň üç-dört ýüz ýylyň dowamynda öz eýesine hyzmat edip biljekdigi aýdylýar.

Ýusup SAPAROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.