Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy

00:12 24.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3580/original-1628bdcb3a4dce.jpeg

Garaşsyz Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup etilirlenen benzini öndürmegi bes etmek bilen, awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy. Ýurt üçin täze önümiň — propileniň gomopolimerleriniň, çalgy ýaglarynyň önümçiligi özleşdirildi.

Häzirki wagtda nebithimiýa senagatynyň sebitde iri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek ýola goýulýar. Bu babatda TNGIZT-de A-98 kysymly awtobenziniň önümçiliginiň ýola goýulmagy bellenilmäge mynasypdyr. Ýangyjyň bu görnüşi dünýä ölçeglerine laýyk gelýär. Ony Niderlandlar Patyşalygynyň «Saybolt» kompaniýasynyň daşary ýurtdaky barlaghanasynda geçiren barlaglary hem tassyklaýar. Barlaglaryň netijesine görä, Türkmenistanda öndürilen A-98 kysymly awtobenziniň degişli ekologik talaplara doly laýyk gelýändigi subut edildi. Bu ýerde awtobenziniň düzümindäki benzolyň, aromatik uglewodorodlaryň we olefinleriň mukdary barlanyldy. Ondan öň TNGIZT-niň hünärmenleriniň we «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň Türkmenbaşy şäher bölüminiň wekilleriniň gatnaşmagynda synag üçin täze önümiň nusgasy alnyp, ol «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyna ugradyldy.

Synagyň netijeleri hem A-98 kysymly awtobenziniň ГОС 32513 — 2013 döwletara standartynyň K5 ekologik we Euro-6 talaplaryny kanagatlandyrýandygyny kepillendirdi. Ýeri gelende aýtsak, benziniň bu görnüşini öndürmekde zawodlar toplumynyň inžener-tehniki işgärleri Ýewropanyň ykrar edilen ösen talaplaryny esas edindiler. Netijede, etilirlenmedik awtoulag benzini üçin 1 müň 400 tonnadan gowrak ýörite taýýarlanylan çig maldan 14 tonna 360 kilogram A-98 kysymly benziniň senagat tapgyry alyndy. Ol ýokarda agzalan standartyň talaplaryna laýyklykda pasportlaşdyryldy we sertifikatlaşdyryldy. Önümiň hil görkezijilerini Ýewropa standartlarynyň ekologik talaplaryna laýyk getirmek üçin toplumyň awtoulag benzinleriniň komponentlerini öndürýän desgalarynyň iş düzgünleri üýtgedildi we komponentleriň hil görkezijileri berk gözegçilikde saklandy. Barlaghana şertlerinde ýörite synaglar geçirilip, täze önümiň komponent düzümi kesgitlenildi.

Merdan ORAZSÄHEDOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.