Şu gün ençeme döwlet sylaglaryň eýesi Bägül Çarygulyýewna Nurmyradowa doglan gününi belleýär

10:36 04.09.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4203/original-16314394f4c0b5.jpeg

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan Türkmenistanyň III derejeli «Altyn asyr», «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin», Türkmenistanyň II derejeli «Altyn asyr» diýen ordenleriň eýesi, köpüň alkyşyna hem-de minnetdarlygyna mynasyp bolan Bägül Çarygulyýewna Nurmyradowany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, owadan bolmagyny, mundan beýläk-de işlerinde diňe üstünlikler arzuw edýär.

Başga makalalar
16549060669a9c.jpeg
Şu gün zehinli şahyr, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi Baýramsoltan Gurbanowa 50 ýaş ýubileýini belleýär

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik toparlary zehinli şahyry, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisini Baýramsoltan Gurbanowany 50 ýaş ýubileýi bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, maşgala bagtyny, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, şadyýan, owadan bolup galmagyny, döredijilikde we işde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16540d89db66c5.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


1650cb066c23d6.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlaýar

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar, Arkadagly Serdaryň saglygyny, maşgala bagtyny, uzak ömri, Garaşsyz we hemişelik Bitarap ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda gije-gündiz alyp barýan ýadawsyz işlerinde üstünlik arzuw edýär.

164d9d1641e172.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


164d645d6cb716.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär

Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär