Türkmen samboçylary altyn we bürünç medallarynyň ikisini Bişkekde geçirilýän dünýä çempionatynda gazandylar

12:19 13.11.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4608/original-163709a6820a49.jpeg

Türkmen samboçylary Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde dowam edýän 47-nji Sambo boýunça dünýä çempionatynda altyn we bürünç medallarynyň ikisine mynasyp boldular, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Halkar ýaryş, sport we söweş sambosynda erkekleriň we zenanlaryň arasynda 21 agram derejesinde iň güýçli diýen ugurda göreşýän 50-ä golaý döwletden 400-den gowrak türgen ýygnady.

Bäsleşigiň ilkinji gününde Türkmenistanyň milli ýygyndy toparyndan Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminiň esgeri Muhammet Kössekow iň ýokary baýraga mynasyp bolmaga başardy. Bu üstünlige Aşgabatdan gelen 24 ýaşly sport ussady, 64 kilograma çenli agram derejesinde ýetdi.

Ilkinji tutluşykda Muhammet 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň bürünç medalyna eýe bolan Ermenistanly Maksim Manukýanden, soňra bolsa Bolgariýaly Dimitar Stoýanowden üstün çykmagy başardy . Ýarym finalda ildeşimiz Gazagystan Respublikasyndan 2021-nji ýyldaky Dünýä ýaşlar çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi Esentaý Imahanowdan has güýçli çykdy. Finalda bolsa, işjeňligi bilen Azerbaýjan Respublikasyndan Elwin Bagirowy 1:0 hasabynda ýeňmäne başardy.

Muhammet Kössekow ilkinji gezek dünýä çempiony bolýar. Geçen ýyl Daşkent şäherinde geçirilen Aziýa çempionatynda finalda Gazagystan Respublikasyndan Rahat Žanananiýeti ýeňip, altyn medala mynasyp boldy. Ýeňiji tutluşykdan soňra, M.Kössekow Halkara Sambo federasiýasynyň resmi web-sahypasyna beren interwýusynda: «Ýeňiş üçin öňümizdäki dünýä çempionadyna gidern» diýdi. Muhammet häzirki dünýä çempionatynda münberiň iň ýokary basgançagyna çykyp, sözünde durdy.

Zehinli samboçy birnäçe ýyl bäri bu üstünlige taýynlyk gördi. Ol ýaş Olimpiýaçylaryň mekdebinde tälimçi Döwlet Tejenow bilen sport ussatlygynyň esaslaryna düşündi. Soňra, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda okaýan ýyllarynda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Dörtguly Tejenowdan tälim aldy. Häzirki wagtda Muhammet Kössekow Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminde harby gullugynda we Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Nurýagdy Mamedow bilen Içeri işler ministrliginiň «Galkan» sport klubynda sambo ussatlygyny kämilleşdirýär.

Şeýle-de şu gün, dünýä çempionatynyň ikinji gününde Türkmenistanyň milli ýygyndysy ýene bürünç medallarynyň ikisini gazandylar. Bu medallara Türkmenistanyň söweş sungaty Milli federasiýasynyň türgeni Kakageldi Ýegenbaýew (71 kilograma çenli) we ýurdumyzyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sport mekdebiniň tälimçisi Batyr Hojamuhammedow (98 kg-dan gowrak) mynasyp bolmaga başardylar.

Başga makalalar
161f62d76dbeca.jpeg
«Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmek hakynda Ylalaşygy taýýarlamakda öňegidişlik gazanyldy — Türkmenistanyň DIM-i

27-nji ýanwarda «Hazar deňizdäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygyň» taslamasyny işläp taýýarlamak we ylalaşmak boýunça Bilelikdäki Iş toparynyň dördünji mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


161f62bcd5d328.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: energetika we ulag — Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary

27-nji ýanwarda ilkinji «Hindistan – Merkezi Aziýa» sammiti wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Ýokary derejeli duşuşyga Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri gatnaşdylar diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


164016bb97ddb0.jpeg
Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Astanada «C5+1» formatdaky duşuşyga gatnaşmagynyň çäklerinde Gazagystandan we Gyrgyzystandan kärdeşleri bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi. Bu barada ýurdumyzyň DIM-niň saýty habar berýär.


161f61ba935fa4.jpeg
Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy

Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» taslamasy işlenip taýýarlanyldy.


161f7a6fa2be73.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy.