Täze binada, amatly şertlerde

14:08 29.01.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/4989/original-163d637856baf2.jpeg

Hormatly Prezidentimiz gurmak, döretmek ýaly röwşen ýoly uly ynam bilen ýöredýär. Şonuň netijesinde ata Watanymyz sözüň doly manysynda uly gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Biri-birinden owadan, işlemek, ýaşamak üçin amatly ymaratlar oba-şäherlerimize görk berýär. Şeýle binalaryň biri Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Kölaryk geňeşliginiň adybir obasynda peýda boldy.

— Mälim bolşy ýaly, Çärjew welaýatymyzda iň köp ilatly etraplaryň biri. Biz etrabymyzyň ilatyny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek, raýatlaryň bu ýangyçdan howpsuz peýdalanmagyny gazanmak ugrunda ýadawsyz alada edýäris. Täze gurlan bina bolsa ilata göwnejaý hyzmat etmekde, gaz geçiriji ulgamyň sazlaşykly işlemegini gazanmakda biziň üçin goşmaça amatlyklary döredýär — diýip, «Çärjewetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň başlygy Şerali Egamberdiýew gürrüň berýär.

Edaranyň başlygy şeýle-de bize etrapda hususy hojalyklaryň 22,2 müňden gowragynyň tebigy gazdan bökdençsiz peýdalanýandygyny habar berdi. Golaýda Farap etrabynyň ýatyrylyp, Çärjew etrabyna goşulmagy bu edaranyň işgärleriniň iş-aladasyny has artdyrdy. Etrabyň gaz hojalyk ulgamynyň sazlaşykly hereket etmegini üpjün etmek maksady bilen, edaranyň mümkinçilikleri barha giňeldilýär. Oňa ýene bir edara ediş binasynyň gurlup ulanylmaga berilmegi hem degerli mysallaryň biridir. Binany «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň ezber gurluşykçylary ýokary hil derejesinde gurdular. Onuň tutýan meýdany 521,89 inedördül metre barabar bolup, onda iş otaglarynyň 11-si bardyr. Olarda dürli kesp-kärli işgärleriň kadaly şertlerde zähmet çekmekleri üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulypdyr.

— Biz gullugymyzyň işgärleri bolup, etrabymyzyň geňeşlikleriniň dördüsiniň ilatynyň 6,6 müňden gowragyna hyzmat edýäris. Täze binanyň ulanylmaga berilmegi diňe bir biziň üçin däl, eýsem, ilat üçin hem bähbitli boldy. Sebäbi gazdan peýdalanyjylardan gelip gowuşýan dürli sargytlary bökdençsiz kabul edip, olary gysga wagtyň içinde ýerine ýetirmäge mümkinçilik aldyk — diýip, gaz hojalyk edarasynyň awariýa-dispetçer gullugynyň ussasy Mirşat Ergeşow kanagatlanma bilen belleýär.

Ýerlerde ilata tebigy gazy bökdençsiz bermekde slesar Babajan Joraýew, sargytlary kabul ediji Gülnaz Rüstemowa, sürüji Jora Genjiýew dagy has yhlaslylyk görkezýär. Gullugyň hünärmenleri esasy işleri bilen birlikde, ilatyň arasynda tebigy gazdan tygşytly peýdalanmagyň, howpsuzlyk kadalaryny gyşarnyksyz berjaý etmegiň zerurdygy barada düşündiriş işlerini hem geçirip durýarlar. Bu mesele gyş paslynyň gelmegi bilen has möhüm ähmiýete eýe bolýar. Sebäbi gyş aýlarynda howanyň sowamagy bilen tebigy gazyň sarp edilýän möçberleri has artýar.

— Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ilatynyň abadan durmuşda ýaşamagy ugrunda ýadawsyz alada edýär. Şonda ilatymyzy tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek esasy wezipeleriň biri hökmünde öňe sürülýär. Biz bagtyýar ildeşlerimiziň bereketli ojaklarynda «mawy ýangyjyň» mydama alawlap durmagy ugrunda geljekde-de tagallalarymyzy gaýgyrmarys — diýip, M.Ergeşow guwanç bilen nygtaýar.

Mämmetgylyç KÜTIÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
162433eeaadab2.jpeg
Iň güýçli jandarlar

Tebigatda iň güýçli jandarlar haýsylarka? Eger-de olary özboluşly sport çäresinde, meselem, agramlyklary götermekde özara bäsleşdirip bolsady, onda biz, megerem, dünýäde iň gyzykly sport-şowhunynyň şaýady bolardyk.


1624371ce4fbd9.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


1624345b1bc89e.jpeg
BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir.


1624342e3347d9.jpeg
Dünýäde iň gaty agaçlar

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?


1624d92151ac41.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.