ABŞ-nyň Energetika ministrligi Brent nebitiniň bahasynyň 2021-2022-nji ýyllar üçin barreline $53 boljakdygyny çaklaýar

11:04 20.01.2021 208

https://ussatnews.com/storage/posts/580/original-16007c7c57dd99.jpeg

ABŞ-nyň Energetika ministrligi 2021-nji ýyl üçin Brent nebitiniň bahasy boýunça çaklamasyny barreline 49 dollardan 53 dollara çenli ýokarlandyrdy diýip, ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Energetika maglumatlary edarasynyň (EIA) aýlyk hasabatyna salgylanyp, INTERFAKS habar berýär.

2022-nji ýylda Brent-iň bahasynyň şol bir derejede, ýagny barreline 53 dollar bolmagyna garaşylýar. EIA-nyň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylda Brent-iň ortaça bahasy barreline 42 dollar boldy.

“Saud Arabystany tarapyndan nebit önümçiliginiň birtaraplaýyn azaldylmagy dünýäniň nebit bazaryndaky deňagramlylygyň 2021-nji ýylyň başynda EIA-nyň garaşýanyndan has kynlaşjakdygyny aňladýar. EIA 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde global nebit gorlarynyň bir günde 2,3 mln barrel azaljakdygyny çaklaýar we bu Brent söwda belgili nebitiň bahasyny bir barrele ortaça 56 dollara çenli ýokarlandyrmaga kömek eder diýip garaşýar” – diýlip, hasabatda aýdylýar.

EIA 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde, dünýädäki nebit önümçiliginiň ýokarlanmagyna we ätiýaçlyklaryň haýal depgin bilen azalmagyna garaşylanda, nebitiň bahasyna basyşyň ortaça peselmegine garaşýar.

Brent söwda belgili nebitiň bahasy 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda barreline ortaça 51 dollar bolar diýlip çaklanylýar. 2022-nji ýylda 2021-nji ýylyň ikinji ýarymy bilen deňeşdirilende dünýädäki nebit gorlarynyň azalmagynyň tizlenmegi netijesinde ýene-de ýokary bahalar peýda bolar.

“Dünýä ykdysadyýetiniň ösüşi we ýakyn aýlarda dowam edýän COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly köp näbelli faktorlar nebitiň bahasyny EIA-nyň häzirki baha çaklamasyndan ýokarlandyryp ýa-da peseldip biler. Bu baha traýektoriýasy dünýäde nebitiň sarp edilişiniň 2020-nji ýyldakydan 6% ýokarlanandygyny görkezýär, şeýlelikde, 2021-nji ýylda bir günde ortaça 97,8 million barrele ýeter we 2022-nji ýylda ýene 3% ýokarlanar. Ýöne bu hadysa ilatyň sanjym derejesine baglydyr. OPEK+ önümçiliginiň soňky maksatlaýyn azaldylmagynyň dowamlylygy we berjaý edilişi näbelli bolmagynda galýar” – diýip, EIA ýazýar.

EIA WTI nebitiniň bahasynyň 2021-nji ýylda Brent-iň bahasyndan, barreline ortaça 3 dollar, 2022-nji ýylda Brent-iň bahasyndan barreline 4 dollar arzan boljakdygyny çaklaýar.

Ussat news

Başga makalalar
1601a206b1e850.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


160190fcf19352.jpeg
Türkmenistanyň we Omanyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi

1-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda ministrler derejesinde geňeşmeler geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16019170e05deb.png
UNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran) wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi

1-nji fewralda Medeniýet ministrliginde onlaýn görnüşde UNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran) wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16017bb5bbc71c.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1601b65d5cfb7c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagynda oba hojalygyny ösdürmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.