TNGIZT-de «gara altynyň» gaýtadan işlenilýän möçberleri artdyrylýar

12:29 04.04.2021 140

https://ussatnews.com/storage/posts/1002/original-160696a6824d14.jpeg

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy nebit çig malynyň gaýtadan işlenilýän möçberlerini durnukly artdyrýar. Döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan kärhanada 2021-nji ýylyň başyndan bäri 770 müň tonnadan gowrak «gara altyn» gaýtadan işlenildi. Ondan dürli görnüşli nebithimiýa önümleri öndürildi.

Hususan-da, bellenilen döwür üçin dürli kysymly benzinleri öndürmegiň iş meýilnamasy 111,6 göterim ýerine ýetirildi.

Ussat news

Başga makalalar
1600863128d6ef.jpeg
Ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar

Ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ilatyň saglygyny goramak, ýokanç keselleriň öňüni almak hem-de olary aradan aýyrmak, arassaçylyk –epidemiologiýa abadançylygyny pugtalandyrmak, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16007c7c57dd99.jpeg
ABŞ-nyň Energetika ministrligi Brent nebitiniň bahasynyň 2021-2022-nji ýyllar üçin barreline $53 boljakdygyny çaklaýar

ABŞ-nyň Energetika ministrligi 2021-nji ýyl üçin Brent nebitiniň bahasy boýunça çaklamasyny barreline 49 dollardan 53 dollara çenli ýokarlandyrdy diýip, ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Energetika maglumatlary edarasynyň (EIA) aýlyk hasabatyna salgylanyp, INTERFAKS habar berýär.


16007ec0923d64.jpeg
Türkmen-hindi syýasy geňeşmeleriniň barşynda TOPH taslamasyny durmuşa geçirmekde işjeňlik bellenilip geçildi

Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy ileri tutulýan bilelikdäki taslamalaryň hatarynda agzalyp geçildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, hindi wekiliýetine – Hindistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wikas Swarup ýolbaşçylyk etdiler.


16006ee22c12af.jpeg
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň täze gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

18 ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, gurluşygy “Bouygues Batiment International” fransuz kompaniýasyna ynanylan Maslahatlar merkeziniň, kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynyň hem-de Hökümet münberiniň gurluşyklarynyň barşy bilen tanyşdy.


1600868d8b4b11.jpeg
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar

19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor A.Krawçik bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýty habar berýär.