«Lukoýl» kompaniýasynyň «Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamaga we TOPH taslamasyna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

19:41 06.04.2021 258

https://ussatnews.com/storage/posts/1012/original-1606c73097c070.jpeg

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa iş saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.

Şol sanda, «Lukoýl» nebit kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine garaldy. Hususan-da, kompaniýanyň Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamaga we Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmak mümkinçiligi maslahatlaşyldy.

Belläp geçsek, «Dostluk» ýatagyny bilelikde öwrenmek, işläp taýýarlamak we özleşdirmek hakynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama Azerbaýjanyň daşary işler ministri Jeýhun Baýramowyň Aşgabada iş saparynyň çäginde 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda gol çekildi.

Azerbaýjanyň Parlamenti bu Ähtnamany şu ýylyň fewralynda, Türkmenistanyň Mejlisi bolsa bu resminamany şu ýylyň martynda tassyklady.

2021-nji ýylyň fewralynda «Lukoýl» rus kompaniýasynyň ýolbaşçysy Wagit Alekperow Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşygynda ätiýaçlyk gory 50 mln tonna nebit möçberinde bahalandyrylýan «Dostluk» ýatagyny öwrenmek, işläp taýýarlamak we özleşdirmek taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak isleýändigi barada beýan etdi.

Başga makalalar
15fe6be911df59.jpeg
Türkmenistanyň DIM-i Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy bilen infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Owgan tarapynyň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew bilen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid Dostumyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fe6e3b0d463e.jpeg
Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Serdar Halmyradowiç Ataýew Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.


15fe6e260693d5.jpeg
TNGIZT-da 1-nji we 2-nji baş peseldiji elektrik beketleriniň durky täzelener

"Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna" laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem tehnologik desgalary abat saklamak, önümçilik işleriniň bökdençsiz alnyp barylmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


1603caac5a73bc.jpeg
Türkmenistan YHG-ä başlyklyk eder

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek ýokary derejeli 14-nji mejlisine türkmen tarapynyň gatnaşar. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylda Türkmenistan YHG-ä başlyklyk eder. Bu wezipäni üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, degişli konsepsiýanyň taslamasy taýýarlanyldy we onda birnäçe möhüm wezipeler kesgitlenildi.


15fe5ae2677707.jpeg
Türkmenistanyň we Ermenistanyň kitaphanaçylarynyň onlaýn maslahaty

24 dekabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy bilen Ermenistanyň Milli kitaphanasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyga badalga berildi.