«LUKOÝL» nebit kompaniýasy Türkmenistandaky wekilini belledi

20:40 06.04.2021 118

https://ussatnews.com/storage/posts/1015/original-1606c80c5bcbf4.jpeg

«LUKOÝL Özbegistan Opereýting Kompani» OOO-nyň Baş direktory Stepan Guržiý şol bir wagtda «LUKOÝL» AGPJ-niň prezidentiniň Türkmenistandaky, Azerbaýjandaky, Gazagystandaky we Özbegistandaky wekili edilip bellenildi. BU barada rus kompaniýasynyň metbugat gullugy habar berýär.

Maglumata görä, «LUKOÝL» AGPJ degişli karary kabul etdi.

«LUKOÝL» AGPJ-niň prezidentiniň funksional wezipeleri «LUKOÝL» toparynyň düzümleriniň agzalyp geçilen ýurtlardaky özara gatnaşyklaryny kämilleşdirmekligi göz öňünde tutýar» diýlip HBS üçin habarda aýdylýar.

Belläp geçsek, «LUKOÝL» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki «Dostluk» türkmen-azerbaýjan nebit ýatagyny işläp taýýarlamaklyga gatnaşmak meýli barada beýan etdi. Bu barada ylalaşyklar 2021-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kompaniýanyň ýolbaşçysy Wagit Alekperow bilen duşuşygynda gazanyldy.

Başga makalalar
15fe6be911df59.jpeg
Türkmenistanyň DIM-i Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy bilen infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Owgan tarapynyň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew bilen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid Dostumyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fe6e3b0d463e.jpeg
Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Serdar Halmyradowiç Ataýew Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.


15fe6e260693d5.jpeg
TNGIZT-da 1-nji we 2-nji baş peseldiji elektrik beketleriniň durky täzelener

"Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna" laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem tehnologik desgalary abat saklamak, önümçilik işleriniň bökdençsiz alnyp barylmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


1603caac5a73bc.jpeg
Türkmenistan YHG-ä başlyklyk eder

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek ýokary derejeli 14-nji mejlisine türkmen tarapynyň gatnaşar. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylda Türkmenistan YHG-ä başlyklyk eder. Bu wezipäni üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, degişli konsepsiýanyň taslamasy taýýarlanyldy we onda birnäçe möhüm wezipeler kesgitlenildi.


15fe5ae2677707.jpeg
Türkmenistanyň we Ermenistanyň kitaphanaçylarynyň onlaýn maslahaty

24 dekabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy bilen Ermenistanyň Milli kitaphanasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyga badalga berildi.