Geçen hepdäniň birža täzelikleri

23:05 07.06.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1327/original-160be5fcaf26d3.jpeg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystanyň, Maltanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen EKO-93 kysymly awtobenzini, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakuum gazoýlyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, gazagystanly, gyrgyzystanly telekeçiler daşary ýurt puluna gazbeton böleklerini we boýalan tüýjümek önümleri satyn aldylar. Geleşikleriňjemi bahasy ABŞ-nyň 9 million 807 müňdollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri bahasy 10 million 250 müňmanatlyk nah ýüplügini satyn aldylar.

Başga makalalar
160e85e6ae34dd.jpeg
Hazaryň azerbaýjan böleginde läbik wulkanyň partlamasy bolup geçdi

Hazar deňziniň azerbaýjan böleginde Alýat şhärçesiniň golaýynda partlama bolup geçdi. Bu barada Interfaks ýerli seýsmiki merkeze salgylanyp habar berdi. Ýekşenbe güni agşam bolup geçen partlamanyň sebäbi hökmünde seýsmiki merkeziň dikretory Gurban Ýetirmişli läbik wulkanynyň partlamasy diýip belledi.


160e999ec157c8.jpeg
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistrlige kabul edýändigini yglan edýär

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň aşakdaky ugurlar boýunça magistrlige kabul edýändigini yglan edýär:


160e98f53c057c.jpeg
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:


160e9e49db7b4b.jpeg
TOPH we beýleki infrastruktura taslamalary — Türkmenistanyň Owganystanyň parahatçylykly ösüşine goşandy

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini (TOPH), Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak boýunça geçirilýän işler Türkmenistanyň Owganystany parahatçylykly ösdürmäge, onuň durmuş-ykdysady düzümini dikeltmäge, goňşy döwletiň sebitiň we dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyna goşýan goşandynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.


160e808d1984ec.jpeg
Gyrgyz Respublikasynyň Baştutanynyň Türkmenistanyň Prezidentine ýazan haty

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!