Bäş aýyň jemlerine garaldy

23:38 07.06.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1329/original-160be666d30d5e.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirilen hasabat ýygnagynda Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory D.Çişiýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary çykyş etdiler.

Hasabat bilen çykyş edenler döwlet Baştutanymyz tarapyndan ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýlan wezipeler, hususan-da, nebit öndürmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmak, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli nebithimiýa önümleriniň öndürilýän mukdaryny we görnüşlerini köpeltmek, topluma daşary ýurt maýadarlaryny çekmek, daşary döwletleriň öňdebaryjy tehnologiýalara esaslanýan iri nebitgaz kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda berlen tabşyryklar barada durup geçdiler.

Hasabat ýygnagynyň ahyrynda wise-premýer Ş.Abdrahmanow «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny zähmet üstünliklerine beslemek maksadynda her bir ýolbaşçynyň has-da tijenip işlemeginiň zerurdygyna ýygnananlaryň ünsüni çekmek bilen, hormatly Prezidentimiziň mejlisde toplumyň öňünde goýan wezipelerine amal etmekde önümçilik meýilnamalarynyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmelidigini aýratyn nygtady.

Başga makalalar
160e85e6ae34dd.jpeg
Hazaryň azerbaýjan böleginde läbik wulkanyň partlamasy bolup geçdi

Hazar deňziniň azerbaýjan böleginde Alýat şhärçesiniň golaýynda partlama bolup geçdi. Bu barada Interfaks ýerli seýsmiki merkeze salgylanyp habar berdi. Ýekşenbe güni agşam bolup geçen partlamanyň sebäbi hökmünde seýsmiki merkeziň dikretory Gurban Ýetirmişli läbik wulkanynyň partlamasy diýip belledi.


160e999ec157c8.jpeg
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistrlige kabul edýändigini yglan edýär

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň aşakdaky ugurlar boýunça magistrlige kabul edýändigini yglan edýär:


160e98f53c057c.jpeg
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:


160e9e49db7b4b.jpeg
TOPH we beýleki infrastruktura taslamalary — Türkmenistanyň Owganystanyň parahatçylykly ösüşine goşandy

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini (TOPH), Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak boýunça geçirilýän işler Türkmenistanyň Owganystany parahatçylykly ösdürmäge, onuň durmuş-ykdysady düzümini dikeltmäge, goňşy döwletiň sebitiň we dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyna goşýan goşandynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.


160e808d1984ec.jpeg
Gyrgyz Respublikasynyň Baştutanynyň Türkmenistanyň Prezidentine ýazan haty

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!