TNGIZT täze görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy

13:55 08.06.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1331/original-160bf3017769d0.jpeg

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 20, 25, 30 mikrometr galyňlykdaky gaplama örtüklere goşmaça polipropilen örtüginiň ak sadap görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Polipropilen örtüginiň bu görnüşi süýji önümleri gaplamakda we sowgatlyk önümleriň daşyny örtmekde giňden ulanylýar.

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şeýle görnüşdäki önümleriň her ýylda 2 müň tonnasyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Ol içerki we daşarky bazarlara ugradylar. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda işjeň peýdalanylýan Polipropilen örtükleriniň täze görnüşlerine ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýär.

Başga makalalar
160e999ec157c8.jpeg
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistrlige kabul edýändigini yglan edýär

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň aşakdaky ugurlar boýunça magistrlige kabul edýändigini yglan edýär:


160ea9059d2d6a.jpeg
Aziadanyň mirasy «Forum plýus» žurnalynda

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 2021-nji ýyl Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda Binagärlik we şähergurluşyk ýyly diýlip yglan edildi. GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk döwletara gaznasynyň goldaw bermeginde çap edilýän «Forum plýus» žurnalynyň «Binagärlik ýyly» atly ýörite taslamasy hut şu tema bagyşlandy.


160e9e49db7b4b.jpeg
TOPH we beýleki infrastruktura taslamalary — Türkmenistanyň Owganystanyň parahatçylykly ösüşine goşandy

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini (TOPH), Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak boýunça geçirilýän işler Türkmenistanyň Owganystany parahatçylykly ösdürmäge, onuň durmuş-ykdysady düzümini dikeltmäge, goňşy döwletiň sebitiň we dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyna goşýan goşandynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.


160ea9dd0b4863.jpeg
Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň çig mal binýady berkidilýär

«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägiň günbatar bölegindäki gazly ýataklaryň ýerüsti desgalarynyň taslamasyny işläp düzmek we gurmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin yglan edilen halkara bäsleşiginiň jemi jemlenildi.


160e98f53c057c.jpeg
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: