USSA (Iňlis tymsaly)

16:16 02.07.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1466/original-160def5a197689.jpeg

Londonyň etegindäki obalaryň birinde ýaşaýan, ýylyň dowamynda meýdandan bärik gelmeýän daýhan Jeýmsiň günleriň birinde iň ýakyn kömekçisi — traktory işlemän duruberipdir. Özüniň-ä bir başy çykanok, goňşy-golamlarynyňam ondan gowulygy ýok. Garaz Jeýmsiň ussa çagyraýmakdan başga alajy galmandyr.

Ussa kän garaşdyrman gelipdir. Ol traktoryň eýlesine-beýlesine geçip, hereketlendirijisini diňläp, bir zatlary anyklaşdyrypdyr. Ahyrynam ol hereketlendirijiniň bir ýerine bellik edipdir. Soňam goştorbasyndan çekiç çykaryp, bellik eden ýerine urup goýberipdir welin, traktor ala-goh turzup işläp gidiberipdir. Traktorynyň hiç zat bolmadyk ýaly işläp durşuny görüp, daýhandyr goňşulary haýran galmakdan ýaňa başlaryny ýaýkaşypdyrlar.

Ussa işini boldum edip, hasap kagyzyny uzadanda, daýhanyň gözleri hanasyndan çykara gelipdir.

— O nähili? Ýeke gezek çekiç uranyň üçin ýüz dollar bermelimi saňa?

— Ol-a gaty gala bolýa — diýşip, töwerekdäkilerem daýhany goldapdyrlar. — Gadyrdan — diýip, ussa daýhana ýüzlenipdir.

— Çekiç uranym üçin men bary-ýogy bir dollar hasapladym. Galan togsan dokuz dollary men çekiji gerek ýerinden urmaga mümkinçilik berýän bilimim üçin alýaryn. — Biraz durubam sözüniň üstüni ýetiripdir. — Onsoňam, men seniň wagtyňy hem tygşytlap berdim. Başga bir ussa bolanlygynda, traktoryňy söküp, seni azyndan bir gün-ä işden goýardy. Has köpräk wagtyňy gidermeli bolmagyňam mümkindi. Meniň çekijimiň «bir dollarlyk» hyzmatynyň netijesinde sen edil häzir işe başlap bilýäň. A meniň şeýle ussatlygy öwrenmek üçin näçe wagtymy giderenimi bilseň, ulurak töleg sorasamam bererdiň.

Töwerekdäkilerem aýdylanlary makullap duransoňlar, Jeýmsiň ussa bilen ylalaşmakdan başga ýoly galmandyr.

Rus dilinden terjime eden Annamyrat EÝEBERDIÝEW,

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Başga makalalar
165bcdd8955012.jpeg
Durmuş hakykatyny ýazan

Ussat ýazyjy Hojanepes Meläýewiň ýiti galamyndan çykan «Tylla teňňeler», «Düýnki gelinler», «Daň ýyldyzy», «Garagumuň bürgütleri», «Durmuş dowamaty», «Aşyk oglan», «Ynsan keşbi» ýaly kitaplary öz döwründe okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Golaýda ýazyjynyň maşgalasy, halypa žurnalist Kümüş Meläýewa bilen söhbetdeş bolanymyzda, ol şeýle gürrüň berdi:


165a96965a6c7e.jpeg
GONŞULAR (Hekaýa)

Bu wakalaryň bolan döwri — geçen asyryň 60-njy ýyllarynda, köçelerde ýeňil ulaglar gaty seýrekdi. Obada bolsa bir ýa iki adamda ýeňil ulag bardy. Şeýle bolansoň, ýeňil ulagly adamlar beýlekilere garanda mertebeliräk görünýärdi, goňşy-golamlaryň olara hormaty hem artygrakdy. Ýöne bu hormatyň aňyrsynda gerek wagty ulagyndan peýdalanarys diýen tamakinçilik hem ýok däldi.


162a17c5d6f814.jpeg
GUŞÇULYK: döwre laýyk we bäsdeşlige ukyply

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek örän möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Bu wezipäni amala aşyrmak üçin dünýä ülňülerine laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply, ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini öndürýän häzirkizaman önümçilikleri döredilýär. Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan oba hojalyk önümler özümizde giňden öndürilip başlandy.

16229fa7e75bf6.jpeg
Hiç zat tötänlikden däl (Hekaýa)

Şol gün Nazar işine hemişekisinden gijräk galyp barýany üçin çalt ýöräp, duralga geleninde awtobus hem garaşdyrman geläýdi. Awtobus saklanandan Nazar howlugyp, dogrusyndaky öňki gapa tarap okdurylanynda ondan düşüp gelýän gyzyl paltoly gyz bilen çaknyşanyny duýman galdy. Gyz gaşlaryny çytyp:


16229f9e9aeedc.jpeg
MÄHRE ÝUGRULAN ÝÜZ ÝYL

Etrek etrabynyň Gyzylbaýyr obasynyň ýaşaýjysy, 100 ýaşly ene Gurbantäç Alaýewa — il-günüň uly hormat-sarpasynyň eýesi. Halk arasynda Älem ene ady bilen tanalýan, bir asyry arka atan ene bu gün Gahryman Arkadagymyzyň göwün galkyndy- ryjy beýik işlerine, eşretli günlerimize tüýs ýürekden guwanyp, buýsanyp ýaşaýar.