Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar

19:34 23.08.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1732/original-16123b1f241376.jpeg

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ýurduň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri döwlet serhediniň goraglylygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhet üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlagyň hem-de gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen yzygiderli gatnaşyklary saklaýarlar.

Şu nukdaýnazardan nygtaýarys, ýagny türkmen-owgan serhedindäki «Ymamnazar-Аkina» hem-de «Serhetabat-Тurgundy» gözegçilik-göýberiş nokatlary adaty tertipde işleýärler we taraplaryň ikisi tarapyndan kesgitlenen tertipde awtomobil tirkegleriniň hem-de demirýol wagonlarynyň zerur bolan mukdarynyň geçirilmegini üpjün edýärler.

Başga makalalar
1627dfb747ca90.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


1627df786d4a90.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň baş binasynyň maslahatlar zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze edebi-filosofik işi bilen tanyşdyryş dabarasy geçirildi.


1613f25efd8db7.jpeg
Vitol we SOCAR Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitini daşamak boýunça ylalaşyga gol çekdiler

Vitol (Niderlandlar) halkara energetika we söwda kompaniýasy 2021-nji ýylyň oktýabryndan başlap, Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitiniň daşalýan mukdaryny ýylda 1 million tonna ýetirmek hakynda Azerbaýjanyň döwlet nebit kompaniýasy SOCAR bilen ylalaşyga gol çekdi. Bu barada Energy Diary habar berýär.


1613f23c3db134.jpeg
Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işleri alnyp barylýar

Häzirki wagtda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylarynyň esasy wezipeleriniň biri hem welaýatyň gaz torlaryny gyş möwsümine öz wagtynda we ýokary hilli taýýarlamak bolup durýar.


1613e3f8fceafa.jpeg
Hormatly Prezidentimiz nebitgaz toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi

10-njy sentýabyrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.