Olimpiýa medalçysy Polina Gurýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy

20:58 23.08.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1736/original-16123c5bfbaf45.jpeg

21-nji awgustda Olimpiýa şäherçesinde Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, Polina Gurýewa Tokiodaky XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda 59 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, 217 kilogram netije görkezdi hem-de türkmen sportunyň taryhynda ilkinji gezek Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyna mynasyp boldy.

Dabaranyň başynda wise-premýer, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Gutlagyny okady.

Ildeşimiz Polina Gurýewanyň Ýaponiýada geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň medalyny gazanmagy türkmen sportunyň şöhratly taryhyny dabaralandyrdy. Rowaç menzilleriň bu hoş habary ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýunyň iň naýbaşy sowgatlarynyň biri boldy» diýip, türkmen Lideri belledi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň türgenlerini hem-de tälimçilerini döwlet sylaglary bilen sylaglamak hem-de olara sowgatlary gowşurmak hakyndaky Permanlary we Buýrugy okaldy.

Polina Gurýewa «Türkmensitanyň at gazanan sport ussady» ady berildi.

Döwlet Baştutanynyň Buýrugyna laýyklykda, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby P.Gurýewa Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatlyklary bolan üç otagly öýüň hem-de 2020-nji ýylda öndürilen, ak reňkli “Lexus LX570 Sport Plus” kysymly awtoulagyň açarlary we 50 müň amerikan dollary möçberinde pul baýragy gowşuryldy.

P.Gurýewa XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan türgenleriň adyndan Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzda sportuň ösdürilmegine berýän ägirt uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi. Bellenilişi ýaly, bu ulgamda gazanylýan üstünlikler türkmen türgenlerine uly ynam bildirýän hem-de olary ýeňişlere ruhlandyrýan milli Liderimiziň ýadawsyz aladasy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Döwlet Baştutanynyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň mugallymy A.Saryýewe Türkmenistanyň “Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin” diýen ordeni gowşuryldy.

Döwlet Baştutanynyň Buýrugy bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçi-mugallymy A.Emirýana 2021-nji ýylda öndürilen, ak reňkli “Toyota Camry” kysymly ýeňil awtoulagyň açary gowşuryldy.

Başga makalalar
1627dfb747ca90.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


1627df786d4a90.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň baş binasynyň maslahatlar zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze edebi-filosofik işi bilen tanyşdyryş dabarasy geçirildi.


1613f25efd8db7.jpeg
Vitol we SOCAR Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitini daşamak boýunça ylalaşyga gol çekdiler

Vitol (Niderlandlar) halkara energetika we söwda kompaniýasy 2021-nji ýylyň oktýabryndan başlap, Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitiniň daşalýan mukdaryny ýylda 1 million tonna ýetirmek hakynda Azerbaýjanyň döwlet nebit kompaniýasy SOCAR bilen ylalaşyga gol çekdi. Bu barada Energy Diary habar berýär.


1613f23c3db134.jpeg
Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işleri alnyp barylýar

Häzirki wagtda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylarynyň esasy wezipeleriniň biri hem welaýatyň gaz torlaryny gyş möwsümine öz wagtynda we ýokary hilli taýýarlamak bolup durýar.


1613e3f8fceafa.jpeg
Hormatly Prezidentimiz nebitgaz toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi

10-njy sentýabyrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.