Türkmenistanda energetiki hyzmat merkezinde enjamlary oturtmak başlandy

19:56 25.08.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1738/original-161265a0261344.jpeg

Potratçy edara — «Çalık Enerji» kompaniýasynyň hünärmenleri energetiki enjamlary abatlamak we serwis hyzmatlary bermek boýunça Merkezi njamlaşdyrmak işine girişdiler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Merkez «Türkmenenergo» döwlet korporasiýasynyň sargydy boýunça döredilýär.

«Türkmenenergoabatlaýyş» kärhanasy üçin Merkezi Aziýadaky iri bu döwrebap binýady potratçy2022-nji ýylyň ortalaryna çenli döredip tamamlar.

Ýurdumyzda elektrik beketleri enjamlaşdyrylan kuwwatly gaz turbinalaryna ideg etmek boýunça ilkinji ýerli hyzat üpjün ediler.

Häzirlikçe ýurtdaky dürli kuwwatlykdaky gaz turbinalaryna hyzmat işleri «General Electric» kompaniýasy tarapyndan üpjün edilýär.

Ýakynda, öndürijilik ölçegleri we ulanyş taýýarlygy boýunýa enjamlary Büzmeýindäki ýöriteleşdirilen Merkezde amala aşyrarlar. Şol ýerde şeýle hem gaz turbinalarynyň tapdan düşen böleklerini dikeltmeklik amala aşyrylar. Şu maksat bilen Büzmeýin döwlet elektrik bekediniň ýanyndaky çäkde desga üçin bölünip berlen ýerde potratçy eýýäm zerur bolan binalaryň ählisini gurdy we olarda tamamlaýjy işleri geçirýär.

Şertnamanyň şertlerine laýyklykda, potratçy gaz turbinalaryna 16 toplum ätiýaçlyk şaýlaryny getirer. Bu bolsa çalyşmak üçin gazna döretmäge mümkinçilik berer.

Hünärmenleriň baha bermegine görä, öz wagtynda hyzmat işleriniň ýola goýulmagy gaz turbinalarynyň abatlaýyş işlerini nyrhyny peseltmäge mümkinçilik berer. Şeýle hem täze iş orunlary dörär.

Merkeziň gurluşyk işleri bilen bir wagtda hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak işleri hem ýerine ýetirilýär.

Başga makalalar
1627dfb747ca90.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


1627df786d4a90.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň baş binasynyň maslahatlar zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze edebi-filosofik işi bilen tanyşdyryş dabarasy geçirildi.


1613f25efd8db7.jpeg
Vitol we SOCAR Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitini daşamak boýunça ylalaşyga gol çekdiler

Vitol (Niderlandlar) halkara energetika we söwda kompaniýasy 2021-nji ýylyň oktýabryndan başlap, Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça türkmen nebitiniň daşalýan mukdaryny ýylda 1 million tonna ýetirmek hakynda Azerbaýjanyň döwlet nebit kompaniýasy SOCAR bilen ylalaşyga gol çekdi. Bu barada Energy Diary habar berýär.


1613f23c3db134.jpeg
Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işleri alnyp barylýar

Häzirki wagtda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylarynyň esasy wezipeleriniň biri hem welaýatyň gaz torlaryny gyş möwsümine öz wagtynda we ýokary hilli taýýarlamak bolup durýar.


1613e3f8fceafa.jpeg
Hormatly Prezidentimiz nebitgaz toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi

10-njy sentýabyrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.