Türkmen talyplary üçin bäş ders boýunça onlaýn görnüşde olimpiadalar geçiriler

22:08 22.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2106/original-16172f0074b32e.jpeg

Şu ýylyň 15-nji noýabryndan 20-nji noýabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda onlaýn görnüşde türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin birbada bäş ders boýunça olimpiadalary guraýar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.

Ykdysadyýet, filosofiýa, häzirkizaman türkmen jemgyýeti, hytaý dili, ýöriteleşdirilen iňlis dili boýunça olimpiadalar geçiriler. Talyplar öz isleglerine görä, bir ýa-da birnäçe olimpiada gatnaşyp bilerler. Her ýokary okuw jaýyndan bäsleşige gatnaşjaklaryň sany çäklendirilmeýär.

Ol ýa-da beýleki ders olimpiadasynyň meseleleriniň çylşyrymlylgy talyplaryň ýokary okuw mekdebindäki ugruna bagly bolar. Mysal üçin, ýöriteleşdirilen iňlis dili boýunça olimpiada gatnşaýanlar üç topara bölüner. Birinji toparda tehniki, ikinjide – ynsanperwer, üçünjisinde – ykdysadyýet we dolandyryş ugrundan bilim alýanlar gatnaşarlar. Hytaý dili dili boýnça olimpiada gatnaşjaklar iki topara – dersi öwrenmäge ýöriteleşen we hytaý dili esasy ugry bolmadyklar toparlaryna bölüner.

Olimpiadalaryň hersi 1 tapgyrda, bir günde geçiriler. Olimpiadalaryň resmi dili - türkmen we rus dilleridir. Aň-paýhas bäsleşiginiň netijesii 20-nji noýabrda jemlener.

Olimpiadalara gatnaşmaga dalaşgärler olary guraýan uniwersitetiň iuhd.edu.tm resmi saýtynda hasaba durup bilerler. iuhdolympiads@gmail.com elektron poçtadan HYYweÖU-niň wekilleri bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat alyp bolar.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin güýzki olimpiadalaryň birinji tapgyry Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň howandarlygynda şu ýyl geçirildi. Jemi üç - hytaý dili, ykdysadyýet we filosofiýa ugurlaryndan olimpiadalar guraldy. Şu ýyl aň-paýhas bäsleşikleri has köp dersden geçrilip ugrady we ol her ýyl guralýan çärä öwrüldi.

Başga makalalar
160be57ad9f5d0.jpeg
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan gylykly bedewleri bilen didarlaşdy.


160be666d30d5e.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


160be5fcaf26d3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


160bf3017769d0.jpeg
TNGIZT täze görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 20, 25, 30 mikrometr galyňlykdaky gaplama örtüklere goşmaça polipropilen örtüginiň ak sadap görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy.


160bcf478de9c0.jpeg
«Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär

Russiýanyň «Lukoýl» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperow Sankt-Peterburgda geçirilýän Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde aýtdy diýip, Interfaks agentligi habar berdi.