Türkmen talyplary üçin bäş ders boýunça onlaýn görnüşde olimpiadalar geçiriler

22:08 22.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2106/original-16172f0074b32e.jpeg

Şu ýylyň 15-nji noýabryndan 20-nji noýabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda onlaýn görnüşde türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin birbada bäş ders boýunça olimpiadalary guraýar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.

Ykdysadyýet, filosofiýa, häzirkizaman türkmen jemgyýeti, hytaý dili, ýöriteleşdirilen iňlis dili boýunça olimpiadalar geçiriler. Talyplar öz isleglerine görä, bir ýa-da birnäçe olimpiada gatnaşyp bilerler. Her ýokary okuw jaýyndan bäsleşige gatnaşjaklaryň sany çäklendirilmeýär.

Ol ýa-da beýleki ders olimpiadasynyň meseleleriniň çylşyrymlylgy talyplaryň ýokary okuw mekdebindäki ugruna bagly bolar. Mysal üçin, ýöriteleşdirilen iňlis dili boýunça olimpiada gatnşaýanlar üç topara bölüner. Birinji toparda tehniki, ikinjide – ynsanperwer, üçünjisinde – ykdysadyýet we dolandyryş ugrundan bilim alýanlar gatnaşarlar. Hytaý dili dili boýnça olimpiada gatnaşjaklar iki topara – dersi öwrenmäge ýöriteleşen we hytaý dili esasy ugry bolmadyklar toparlaryna bölüner.

Olimpiadalaryň hersi 1 tapgyrda, bir günde geçiriler. Olimpiadalaryň resmi dili - türkmen we rus dilleridir. Aň-paýhas bäsleşiginiň netijesii 20-nji noýabrda jemlener.

Olimpiadalara gatnaşmaga dalaşgärler olary guraýan uniwersitetiň iuhd.edu.tm resmi saýtynda hasaba durup bilerler. iuhdolympiads@gmail.com elektron poçtadan HYYweÖU-niň wekilleri bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat alyp bolar.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin güýzki olimpiadalaryň birinji tapgyry Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň howandarlygynda şu ýyl geçirildi. Jemi üç - hytaý dili, ykdysadyýet we filosofiýa ugurlaryndan olimpiadalar guraldy. Şu ýyl aň-paýhas bäsleşikleri has köp dersden geçrilip ugrady we ol her ýyl guralýan çärä öwrüldi.

Başga makalalar
160ffff7dbacb1.jpeg
Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy

Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly sport ussady Polina Gurýewa mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby bu ýeňşi 14 ýurduň 59 kg çenli agram derejesindäki wekilleri bilen bäsleşikde gazandy.


161019d463d0fd.jpeg
Türkmenistan Owganystanyň iri söwda hyzmatdaşlarynyň onusynyň hataryna girdi

Owganystanyň mlli statistika we habarlar müdirliginiň (NSIA) çap eden maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistan OYR-niň iri söwda hyzmatdaşlarynyň onusynyň hataryna girdi.


1622a123146174.jpeg
Medeniýet ministrliginiň hasabynda duran binany Suratkeşler birleşigine hususylaşdyrmak tabşyryldy

Medeniýet ministrliginiň hasabynda duran binany Suratkeşler birleşigine hususylaşdyrmak tabşyryldy.


161013adf7b535.jpeg
Türkmenistan–Gruziýa: nebit önümleriniň eksporty artýar

Şu ýyl Türkmenistanda öndürilýän önümleriň Gruziýa iberilen mukdary 2,5 essä golaý ýokarlandy.


16102b0f33e604.jpeg
TNGIZT-niň täze önümi

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze görnüşli Jet A-1 awiakerosini öndürilip başlandy. Ol kärhananyň öndürýän ТС-1 uçar ýangyjynyň ýewropa görnüşidir.