IKI ASYRYŇ ŞAÝADY

13:53 09.11.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2217/original-1618a3708c666b.jpeg

Uzak ýaşly mähir-muhabbetiň, päkligiň hem ýagşylygyň janly nusgasyny ýüzüňize sylaýyn diýseňiz, gadymy Maru-şahu jahan topragynyň gözel tebigatly Murgap derýasyny etekläp oturan Şordepe oba- syna myhman bolup geliň! Elbetde, dünýäde uzak ýaşly ynsanlar ähli adamlaryň ünsüni özünde egleýär. Şeýlekin ynsan biziň obamyzda-da bar. Оl hakda hemmeleriň bilmegini isläp, gojaman saýaty belent daragta meňzäp, bagtyýar maşgalanyň buýsanjy bolup oturan Küti ene bilen didarlaşmagy, söhbetdeş bolmagy müwessa bildim.

Men Küti enäniň oturýan jaýyna baryp:

— Küti eje! — diýip, gapyny kakanymdan, ol meni sesimden tanap, güler ýüz bilen öýe girmegimi sorady. Men garry ene bilen saglyk-amanlyk soraşyp, ejemiň ugradan, öz mellegimizde ýetişdirilen ak bidäne üzümli gaby uzatdym hem-de onuň köp dogaýy salamyny ýetirdim. Ol muňa çaga deý begendi. Durmuşda örän köp üns berýän zatlarymyň biri, ýaşuly adamlara sähelçe ýagşylyk etseň- de, monça bolup, begençden ýaňa göwünleri asmana galýar.

— Oglum, senem ejeňe meniň adymdan köp salam aýt, biz ýaly garryny ýatlanyňyz üçin Alla sizden razy bolsun! — diýip, begenjini daşyna çykardy. Onsoň ol maňa dermanlyk ot-çöplerden taýýarlanan melhemlik çaýyndan käsä guýup berip:

— Al, iç oglum, bu çaý janyňa em bolar — diýdi-de, gapdalynda duran köneje horjunyndan hasa dolanan erik kakyndan uzatdy.

Men garry enäniň melhemlik çaýyny içip, söhbedimiziň arasynda uzak ýaşamagyň syry bilen gyzyklandym.

— Ilki bilen-ä, hemme ildeşlerimize agzybirlik, bagt, saglyk bilen meniňki ýaly ýüz bäş ýaşamagy arzuw edýän. Galyberse-de, näme, jan saglygyňy gorap saklamak, dürs hereketleri etmek, halal zähmetden gaça durmazlyk, wagtly-wagtynda naharlanmak, wagtynda ukyňy almak jan-saglygyň ilkinji şertleri-dä! Şu sananlarymyň hemmejesini wagtly-wagtynda dogry ýerine ýetireniňde, ýaşyň uzar barar — diýip, buýsançly ýylgyran enä ýene-de sowal berdim:

— Küti eje, uzak ýaşyňyzyň başga-da gizlin syrlary barmy ýa-da ýaňky sananlaryňyz ýeterlikmi?!

— Başga-da, jan oglum, dermanlyk ot-çöplerden taýýarlanan şunuň ýaly melhemlik çaýdan köpräk içseň, öz bereketli topragymyzda ýetişdirilýän tebigy miwelerden taýýarlanan kakdyr kişmişleri känräk iýseň, şo zatlaryň ähmiýetem örän uludyr. Indi menem kän ýyllardan bäri hormatly dynç alyşdaky adam. Perzentlerime, agtykdyr çowluklaryma, saňa aýdyşym ýaly, öwüt-ündew edäýmesem, känbir bitirýän goşum ýok. Ýaşaýan öýümizem Murgap derýasynyň kenarynda bolandygy üçin ýaz, tomus aýlary öz başarnygyma görä, agtyklarym bilen dermanlyk ot-çöplerden ýygnap, soň olary kölegede guradyp, melhem çaýlar üçin ulanýan-da!

– Uzak ýaşamagyň ýene bir syry halal zähmet çekmekdir. Bugdaýly pellerde orak orardyk, güýzde pagta ýygardyk. Ömrümizi halal zähmete, daýhançylyga bagyşladyk. Ene topragymyza, ata Watanymyza söýgimizi, adamlara hormatymyzy birjigem gowşatmadyk. Şeýdibem bagtyýar döwre ýetdik. Bu günki gün bir oglumdyr iki gyzymdan on alty agtygym, kyrk üç çowlugym, üçýuwlugym bar. Şolara buýsanybam başbitin, agzybirlikde ýaşap ýörün, ynha, görşüňiz ýaly.

Ýaşaweri, mähriban ene! Siz deýin iki asyryň şaýady bolup, bagtyýar durmuşyň hözirini görüp, nesilleriň bagtyna guwanyp ömür sürýän ynsanlaryň sany artsyn dursun!

Şageldi SALYHOW.

Murgap etrabynyň Şordepe geňeşligi.

Başga makalalar
165bcdd8955012.jpeg
Durmuş hakykatyny ýazan

Ussat ýazyjy Hojanepes Meläýewiň ýiti galamyndan çykan «Tylla teňňeler», «Düýnki gelinler», «Daň ýyldyzy», «Garagumuň bürgütleri», «Durmuş dowamaty», «Aşyk oglan», «Ynsan keşbi» ýaly kitaplary öz döwründe okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Golaýda ýazyjynyň maşgalasy, halypa žurnalist Kümüş Meläýewa bilen söhbetdeş bolanymyzda, ol şeýle gürrüň berdi:


165a96965a6c7e.jpeg
GONŞULAR (Hekaýa)

Bu wakalaryň bolan döwri — geçen asyryň 60-njy ýyllarynda, köçelerde ýeňil ulaglar gaty seýrekdi. Obada bolsa bir ýa iki adamda ýeňil ulag bardy. Şeýle bolansoň, ýeňil ulagly adamlar beýlekilere garanda mertebeliräk görünýärdi, goňşy-golamlaryň olara hormaty hem artygrakdy. Ýöne bu hormatyň aňyrsynda gerek wagty ulagyndan peýdalanarys diýen tamakinçilik hem ýok däldi.


162a17c5d6f814.jpeg
GUŞÇULYK: döwre laýyk we bäsdeşlige ukyply

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek örän möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Bu wezipäni amala aşyrmak üçin dünýä ülňülerine laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply, ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini öndürýän häzirkizaman önümçilikleri döredilýär. Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan oba hojalyk önümler özümizde giňden öndürilip başlandy.

16229fa7e75bf6.jpeg
Hiç zat tötänlikden däl (Hekaýa)

Şol gün Nazar işine hemişekisinden gijräk galyp barýany üçin çalt ýöräp, duralga geleninde awtobus hem garaşdyrman geläýdi. Awtobus saklanandan Nazar howlugyp, dogrusyndaky öňki gapa tarap okdurylanynda ondan düşüp gelýän gyzyl paltoly gyz bilen çaknyşanyny duýman galdy. Gyz gaşlaryny çytyp:


16229f9e9aeedc.jpeg
MÄHRE ÝUGRULAN ÝÜZ ÝYL

Etrek etrabynyň Gyzylbaýyr obasynyň ýaşaýjysy, 100 ýaşly ene Gurbantäç Alaýewa — il-günüň uly hormat-sarpasynyň eýesi. Halk arasynda Älem ene ady bilen tanalýan, bir asyry arka atan ene bu gün Gahryman Arkadagymyzyň göwün galkyndy- ryjy beýik işlerine, eşretli günlerimize tüýs ýürekden guwanyp, buýsanyp ýaşaýar.