Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň üstünlikleri

08:31 30.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2612/original-161cd2823669b9.jpeg

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody ynamly ädimler bilen ösüşiň täze belentliklerine barýar. Muňa kärhananyň şu ýylda gazanýan üstünlikleri aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär.

Şu ýylyň 11 aýynda zawodda 464,5 müň tonna çig mal gaýtadan işlenildi, şol bir wagtda meýilnamanyň ýerine ýetirilişi 110%-e deň boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 105,3 göterime deň boldy.

Çig malyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde 202,7 müň tonna benzin, 123,4 müň tonna dizel ýangyjy, 22,5 müň tonna mazut, 31,7 müň tonnadan gowrak ýol bitum we isleg bildirilýän beýleki önümler öndürildi we sarp edijilere ýetirildi.

Belläp geçsek, önümleriň aglaba bölegi eksporta iberilýär. Şu ýylda dizel ýangyjyndan peýdalanýanlaryň hataryna Russiýa, Özbegistan, Täjigistan goşuldy. Agyr wakuum gazoýl ýewropa bazarlaryndan üstünlikli peýdalanylýar.

Zawodyň işgärleriniň durmuş-hojalyk şertleri gowulandyrylýar we önümçilik şertleri ýokarlandyrylýar. Häzirki wagtda iki sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy tamamlanyp barýar. Bu diýmek, eýýäm ýakyn wagtda nebitçileriň maşgalalary täze jaýlara göçüp bararlar.

Başga makalalar
1616267ac571e6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerini gutlady


161644386e81a7.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


16162fe7e721ce.jpeg
Hormatly Prezidentimiz “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününe gatnaşdy

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Birleşen Arap Emirliklerine bardy we “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününe gatnaşdy.


16162b2b602bf0.jpeg
Şu ýylyň dokuz aýyndaky içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy

Halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň durnukly ösüşini şu ýylyň dokuz aýyndaky makroykdysady görkezijiler tassyklaýar. Garalýan döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy,- diýip Wise-premýer S.Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hasabat berdi.


161617db2d7069.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda Permany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini hem-de durmuş taýdan goraglylygyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin: