Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň gaz pudagynyň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi

21:28 06.01.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/2648/original-161d718c639f11.jpeg

Geçen çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynyň adminsitratiw merkezinde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, pudaga häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny ornaşdyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdy.

Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow, ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýän Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) wekilleri hem-de Lebap welaýatynyň häkimi gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň direktory B.Pirnyýazow, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçysy M.Rozyýew hasabat bilen çykyş etdiler. Hasabatlarda «Malaý» gaz käninde hem-de «Demirgazyk Derwüş» meýdançasynda gazy gözlemek boýunça alnyp barylýan geologik-gözleg işleri barada habar berildi.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçysy B.Amanow Konserniň Lebap welaýatyndaky Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň Bagajanyň kükürtli gazy arassalaýan we suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasyny doly kuwwatlygynda işletmek üçin zerur bolan işleri ýerine ýetirmek meýilleşdirilýär. Göz öňünde tutulan işleriň geçirilmegi netijesinde, gaz kondensatynyň, suwuklandyrylan gazyň möçberiniň artdyrylmagy, şeýle hem tebigy gazyň bir gije-gündizde 2 million kub metr goşmaça möçberini çykarmak maksat edinilýär.

Hasabatyň çäklerinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýerine ýetirilýän işler barasynda, şol sanda şonuň bilen baglylykda «Galkynyş» gaz känini özleşdirmek boýunça işleriň alnyp barylýandygy barada habar berildi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmak boýunça degişli ugurlar we halkara düzümler bilen bilelikde zerur işler geçirilýär.

Ýangyç-energetika toplumynyň pudaklaýyn düzümleriniň hünärmenleri häzirki döwürde nebitgaz känleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak hem-de geljegi uly täze uglewodorod serişdelerine baý bolan känleri gözläp tapmak we ýüze çykarmak, olary senagat taýdan özleşdirmek ugrunda häzirki zaman ylmyna esaslanýan işleriň alnyp barylýandygyny bellediler.

Toplumda alnyp barylýan hemmetaraplaýyn işler döwlet Baştutanymyzyň pudagyň kuwwatyny artdyrmak, onuň düzümlerine innowasion sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça öňde goýýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönükdirilýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow strategik häsiýetli türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň geljekde hem uzak möhletleýin esasda dürli ugurlar boýunça ösdüriljekdigini nygtady. Biziň maksadymyz ýurdumyzyň gymmatly baýlygy bolan uglewodorod serişdelerini Ýer ýüzünde parahatçylygy pugtalandyrmagyň, halklaryň abadan durmuşda ýaşamagynyň we gülläp ösmeginiň bähbidine ulanmakdyr diýip, türkmen Lideri aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, pursatdan peýdalanyp, Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine ikitaraplaýyn gatnaşyklary berkitmäge, hususan-da, ýurtlarymyzyň arasynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşýan uly şahsy goşandy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Başga makalalar
1616267ac571e6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerini gutlady


161644386e81a7.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


16162fe7e721ce.jpeg
Hormatly Prezidentimiz “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününe gatnaşdy

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Birleşen Arap Emirliklerine bardy we “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününe gatnaşdy.


16162b2b602bf0.jpeg
Şu ýylyň dokuz aýyndaky içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy

Halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň durnukly ösüşini şu ýylyň dokuz aýyndaky makroykdysady görkezijiler tassyklaýar. Garalýan döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy,- diýip Wise-premýer S.Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hasabat berdi.


161617db2d7069.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda Permany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini hem-de durmuş taýdan goraglylygyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin: