Milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby koreý dilinde neşir edildi

11:35 08.02.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/2832/original-162020f1cc0d8f.jpeg

8-nji fewralda, Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bellenilýän gününde, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň koreý dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Çärä gazet-žurnallaryň redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professorlary we mugallymlary, Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işgärleri, talyp ýaşlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sungçul Şin çärede çykyş edip, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň koreý dilinde neşir edilmeginiň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini ýene-de bir gezek tassyklaýandygyny hem-de däp bolan özara bähbitli döwletara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna saldamly goşant goşjakdygyny belledi.

Dabara sanly ulgam arkaly “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň hem-de “Koreýa Respublikasy — Merkezi Aziýa ýurtlary” Dostluk assosiasiýasynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdylar. Olar öz çykyşlarynda bu wakanyň halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekde, şol sanda ynsanperwer we ylym-bilim ulgamlaryny ösdürmekde wajypdygyny bellediler.

Tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň eseriniň türkmen halkynyň taryhy ýoluny has giňişleýin öwrenmäge, onuň milli-medeni özboluşlylygy bilen tanyşmaga, türkmen halkynyň dünýäniň ylmy, ykdysady we medeni ösüşine goşan goşandyna has giňişleýin düşünmäge mümkinçilik berýändigini nygtadylar.

Şeýle hem iki ýurduň däp-dessurlaryny gorap saklamak babatda garaýyşlarynyň gabat gelýändigi hem-de Türkmenistanyň we Koreýanyň gadymy medeniýetli hem-de baý milli däp-dessurlary bolan ýurtlardygy bellenildi. Iki halkyň dünýägaraýşynda däp-dessurlara bolan sylag-hormat hem-de wepalylyk bar. Dostlukly döwletleri mirasa daýanyp, geçen nesilleriň tejribesini we ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamak bilen, şol bir wagtyň özünde ösüşiň innowasiýa ýoly bilen öňe gitmäge ymtylma birleşdirýär.

Giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen bu kitap, medeniýeti öwrenijiler üçin hem aýratyn gymmatlydyr. Bu eser milli medeniýet baradaky maglumatlaryň ulgamlaşdyrylan jemi däl-de, eýsem, ösen jemgyýetiň esasyny düzýän, onuň ynsanperwerlik binýady baradaky eserdir.

Tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul etdiler hem-de milli Liderimize alyp barýan köpugurly işleri, şol sanda mähriban halkymyzyň ruhy-ahlak däplerini gorap saklamak we ösdürmek boýunça taýsyz tagallalary üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemek işinde gymmatly kitapdyr.

Şu çäräniň çäklerinde ýokary okuw mekdebiniň eýwanynda sergi ýaýbaňlandyryldy. Sergide hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda we daşary ýurtlarda uly meşhurlyga eýe bolan düýpli eserleri, şeýle hem talyplaryň ylmy işleri görkezildi. Dabara ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň döredijilik çykyşlary bilen tamamlandy. Talyplar türkmen we koreý halk saz gurallarynda ussatlyk bilen saz çaldylar.

Başga makalalar
161250b763e0f1.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


161265a0261344.jpeg
Türkmenistanda energetiki hyzmat merkezinde enjamlary oturtmak başlandy

Potratçy edara — «Çalık Enerji» kompaniýasynyň hünärmenleri energetiki enjamlary abatlamak we serwis hyzmatlary bermek boýunça Merkezi njamlaşdyrmak işine girişdiler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Merkez «Türkmenenergo» döwlet korporasiýasynyň sargydy boýunça döredilýär.


16257e9d52233c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

13-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


16123c5bfbaf45.jpeg
Olimpiýa medalçysy Polina Gurýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy

21-nji awgustda Olimpiýa şäherçesinde Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi.


16123b1f241376.jpeg
Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar

Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar.