Aşgabat şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebi gurular

17:04 13.04.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3283/original-16256bc488fcb5.jpeg

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň çalt depginli ösýän hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamagy dowam etdirmek, bazar gatnaşyklarynyň täze tapgyrynda innowasiýalara esaslanýan işewürligi ýokary bilimli kämil hünärmenler bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankyna “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankyna, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine Aşgabat şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyny maliýeleşdirmek maksady bilen, degişli möçberdäki serişdeleri karz bermek tabşyryldy.

Gurluşyk işlerine 2022-nji ýylyň aprel aýynda başlamak we desgany 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

Başga makalalar
1622a123146174.jpeg
Medeniýet ministrliginiň hasabynda duran binany Suratkeşler birleşigine hususylaşdyrmak tabşyryldy

Medeniýet ministrliginiň hasabynda duran binany Suratkeşler birleşigine hususylaşdyrmak tabşyryldy.


16102b0f33e604.jpeg
TNGIZT-niň täze önümi

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze görnüşli Jet A-1 awiakerosini öndürilip başlandy. Ol kärhananyň öndürýän ТС-1 uçar ýangyjynyň ýewropa görnüşidir.


161019d463d0fd.jpeg
Türkmenistan Owganystanyň iri söwda hyzmatdaşlarynyň onusynyň hataryna girdi

Owganystanyň mlli statistika we habarlar müdirliginiň (NSIA) çap eden maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistan OYR-niň iri söwda hyzmatdaşlarynyň onusynyň hataryna girdi.


161013adf7b535.jpeg
Türkmenistan–Gruziýa: nebit önümleriniň eksporty artýar

Şu ýyl Türkmenistanda öndürilýän önümleriň Gruziýa iberilen mukdary 2,5 essä golaý ýokarlandy.


16229b4c6540fd.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konsernine «Tatneft» AGPJ bilen goşmaça ylalaşygy baglaşmaga ygtyýar berildi

«Türkmennebit» döwlet konsernine «Tatneft» AGPJ bilen goşmaça ylalaşygy baglaşmaga ygtyýar berildi.