Ýeralma — saçaklaryň berekedine öwrülýär

12:00 07.10.2020

https://ussatnews.com/storage/posts/33/original-15f8fe03f4769e.jpeg

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň oba hojalyk işgärleri ilatyň gök-bakja we miweli önümleri bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmakda hem-de olaryň hilini gowulandyrmakda, ak bazarlarda oba hojalyk önümleriniň bolçulygyny döretmekde tutanýerli işleri alyp barýarlar. Agrosenagat toplumynyň işini kämilleşdirmek, döwrebaplaşdyrmak barada öňde goýlan wezipelere özleriniň tutanýerli zähmetleri bilen jogap berýän daýhan birleşikleriň, hojalyklaryň ussat kärendeçileri ýylyň-ýylyna guwandyryjy netijeleri gazanýarlar.

Topraga bagry badaşan tejribeli kärendeçiler ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak ugrunda irginsiz iş alyp barmak bilen, irgözinden ekin-dikin aladalaryna gurşalyp, ýerleri sürmekde, tekizlemekde, suw tutmak, ýap çekmek çärelerini öz wagtynda üstünlikli geçirmekde we topragy dökünler bilen gurplandyrmakda yhlaslylyk görkezýärler. Bu möhüm çäreleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi oba hojalyk önümleriniň bolçulygynyň döredilmegine itergi berýär. Etrabyň daýhan birleşikleri şu ýyl 1500 gektar ýerde gant şugundyry, 422 gektar ýerde bolsa, ýeralmany ekip, häzirki wagtda olardan bol hasyl aldylar.

Etrabyň ussat kärendeçileri ekin meýdanlarynda ýeralmanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek bilen bilelikde, häzirki wagtda hem daýhan birleşiklerinde ýeralmany ýygnamak işlerini gyzgalaňly dowam edýärler. Her günde onlarça tonna ýeralma ýygnalyp, döwlet harmanyna tabşyrylýar. Gazanylýan üstünliklere etrabyň «Goç», Döwletmämmet Azady adyndaky daýhan birleşikleriniň ussat kärendeçileri has-da saldamly goşant goşýarlar.

Saparmyrat HAKMYRADOW,

öz habarçymyz.

Başga makalalar
1600e68c3c2701.jpeg
EZIZOWDAN PYRAGA ÇENLI

...Bu setirleriň ýazylmagyna irden işe gitmek üçin münen ýolagçy awtobusymdaky waka sebäp boldy. Ir säheriň ümri gojaman Köpetdagy etekläp oturan ak şähere gonak bolupdy: köçelerdir binalar, daragtlardyr ýan ýodalar... ýukajyk çal ýapynja ýapynypdy.


160def5a197689.jpeg
USSA (Iňlis tymsaly)

Londonyň etegindäki obalaryň birinde ýaşaýan, ýylyň dowamynda meýdandan bärik gelmeýän daýhan Jeýmsiň günleriň birinde iň ýakyn kömekçisi — traktory işlemän duruberipdir. Özüniň-ä bir başy çykanok, goňşy-golamlarynyňam ondan gowulygy ýok. Garaz Jeýmsiň ussa çagyraýmakdan başga alajy galmandyr.


16229f9e9aeedc.jpeg
MÄHRE ÝUGRULAN ÝÜZ ÝYL

Etrek etrabynyň Gyzylbaýyr obasynyň ýaşaýjysy, 100 ýaşly ene Gurbantäç Alaýewa — il-günüň uly hormat-sarpasynyň eýesi. Halk arasynda Älem ene ady bilen tanalýan, bir asyry arka atan ene bu gün Gahryman Arkadagymyzyň göwün galkyndy- ryjy beýik işlerine, eşretli günlerimize tüýs ýürekden guwanyp, buýsanyp ýaşaýar.


160e69ce8538f0.jpeg
Öýleriň bezegi «AÝBÖLEK»

Oňyn özgertmeleriň giň gerimleýin а таl edilýän ajaýyp zamanasynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda işewürleriniň işleriniň ilerlemegine döwlet tarapyndan uly goldaw berilýär.


160054224e996b.jpeg
ALTYN ŞUGLALY ÝYLDYZ

Beh, bu günleriň täsinligini diýseňizläň! Bir günüň buşlиgупуň ýakymyny kalbyňa doly siňdirip ýetişmänkäň, ertirki gün täze bir buşluk bagyşlaýar.