Ýeralma — saçaklaryň berekedine öwrülýär

12:00 07.10.2020 173

https://ussatnews.com/storage/posts/33/original-15f8fe03f4769e.jpeg

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň oba hojalyk işgärleri ilatyň gök-bakja we miweli önümleri bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmakda hem-de olaryň hilini gowulandyrmakda, ak bazarlarda oba hojalyk önümleriniň bolçulygyny döretmekde tutanýerli işleri alyp barýarlar. Agrosenagat toplumynyň işini kämilleşdirmek, döwrebaplaşdyrmak barada öňde goýlan wezipelere özleriniň tutanýerli zähmetleri bilen jogap berýän daýhan birleşikleriň, hojalyklaryň ussat kärendeçileri ýylyň-ýylyna guwandyryjy netijeleri gazanýarlar.

Topraga bagry badaşan tejribeli kärendeçiler ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak ugrunda irginsiz iş alyp barmak bilen, irgözinden ekin-dikin aladalaryna gurşalyp, ýerleri sürmekde, tekizlemekde, suw tutmak, ýap çekmek çärelerini öz wagtynda üstünlikli geçirmekde we topragy dökünler bilen gurplandyrmakda yhlaslylyk görkezýärler. Bu möhüm çäreleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi oba hojalyk önümleriniň bolçulygynyň döredilmegine itergi berýär. Etrabyň daýhan birleşikleri şu ýyl 1500 gektar ýerde gant şugundyry, 422 gektar ýerde bolsa, ýeralmany ekip, häzirki wagtda olardan bol hasyl aldylar.

Etrabyň ussat kärendeçileri ekin meýdanlarynda ýeralmanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek bilen bilelikde, häzirki wagtda hem daýhan birleşiklerinde ýeralmany ýygnamak işlerini gyzgalaňly dowam edýärler. Her günde onlarça tonna ýeralma ýygnalyp, döwlet harmanyna tabşyrylýar. Gazanylýan üstünliklere etrabyň «Goç», Döwletmämmet Azady adyndaky daýhan birleşikleriniň ussat kärendeçileri has-da saldamly goşant goşýarlar.

Saparmyrat HAKMYRADOW,

öz habarçymyz.

Başga makalalar
15fef00ce9b786.jpeg
TÄZE ÝYL GIJESI (NOWELLA)

Ertir Nartäç daýza ýegeni Begmyratlara myhmançylyga gelýärmiş. Ejesi Begmyrada bu gün ähli işini goýup, özi bilen bazara gitmelidigini, hatda daýzasyna hemem onuň gyzlaryna sowgadam saýlap almalydygyny aýtdy.


15f9c1d44c8116.jpeg
Kitaply gudaçylyk (hekaýa)

Mekdebi tamamlap, okuw diýip hiç ýere gitmedigem bolsa, Bibigözel ejäniň okumyşlygy hiç bir adamdan kemlär ýaly däldi.


15fec67814cb58.jpeg
Garly günleriň goýnunda.

Asman bilen Zeminiň arasyny nur bilen baglanyşdyran akja gar göwnümi göterýär. Sähel salymyň içinde owadan-owadan ak mermerli binalaryň, ýol gyralaryny bezäp oturan arçalaryň, seleňläp görünýän dagdyr dereleriň üstüni örten gar älemi aklyga büräp, çar ýany ertekilerdäki ýaly owadan keşbe getirdi.


15f9aa4e015383.jpeg
DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNA TAÝÝARLYK

Türkmen paýtagtyndaky täze halkara ýaryşlar babatyndaky ilkinji ädimi UCI — Welosipedçileriň halkara bileleşigi ätdi. Ylalaşygyň, dostlugyň we sportuň şäheri Aşgabat ýene bir ýyla golaý wagtdan Welotrek boýunça dünýä çempionatyny kabul etmäge taýýarlyk görýär.


160054224e996b.jpeg
ALTYN ŞUGLALY ÝYLDYZ

Beh, bu günleriň täsinligini diýseňizläň! Bir günüň buşlиgупуň ýakymyny kalbyňa doly siňdirip ýetişmänkäň, ertirki gün täze bir buşluk bagyşlaýar.