Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary

19:09 22.04.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3344/original-16262b707670e2.jpeg

21-nji aprelde Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi. Şu gezekki dabaralar Balkan atçylyk sport toplumynda däp bolan at çapyşyklar bilen başlandy.

Welaýatyň sungat ussatlary — meşhur estrada artistleri, bagşylar, tans we döredijilik toparlary aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirdiler.

Baýramçylyk mynasybetli atçylyk sport toplumynyň çäklerinde şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi guraldy. Balkan welaýatynyň görnükli suratkeşlerinden başlap, döredijilik ýoluna ýaňy gadam basan ýaşlar behişdi bedewlere bagyşlanan surat eserlerini görkezdiler. Şeýle-de bu ýerde halyçy gelin-gyzlaryň, zergärleriň, at esbaplaryny taýýarlaýan ussalaryň we beýlekileriň işleri bilen tanyşmak bolýar.

Türkmen heýkeltaraşlarynyň bu ugurda döreden işleri barada hem ýatlap geçmek gerek. Kuwwatly, buýsançly, owadan bedewleriň köp sanly çeperçilik keşplerinde çuňňur many bardyr. Munuň özi geçmişiň, şu günüň, geljegiň arabaglanyşygydyr, ajaýyp däpleriň we häzirki döwrüň, tejribäniň hem-de isleg-arzuwlaryň sazlaşygydyr.

Sergide milli saz gurallar, dutar ýasamak senetçiliginiň tärleri, ýene bir bölümde zähmet gurallary, dürli kilimler görkezildi. Zenanlar ajaýyp heňleri ýerine ýetirip, el işi bilen meşgullanýarlar, ýüň egirýärler, keçe basýarlar, haly dokaýarlar, zergärler we demir ussalary hem öz ussatlygyny görkezýärler. Bir söz bilen aýdylanda, döwürleriň, ruhy mirasyň berk arabaglanyşygy, özboluşly däp-dessurlaryň dowamatlylygy beýan edilýär. Häzirki wagtda şol däp-dessurlar diňe bir aýawly saklanman, halk zehinleri tarapyndan üstünlikli ösdürilýär.

Balkan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň göçme sergisiniň gymmatlyklary bedewiň tutuş taryhyň dowamynda halkymyzyň syrdaşy bolandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Şol gymmatlyklaryň hatarynda Balkan welaýatyndaky «Dehistan» taryhy-medeni ýadygärliginiň çäginde ýüze çykarylan arheologik tapyndylar bar.

Ýurdumyzyň günbatar sebiti eýýäm birnäçe günden bäri ýetip gelýän baýramçylyk çäreleriniň mekanyna öwrüldi. Balkanabat şäheriniň merkezinde baýramçylyk konsertleri geçirildi. Olarda welaýatyň ähli etraplaryndan gelen artistleriň çykyşlary meşhur ahalteke bedewlerine bagyşlandy.

Şu gün geçirilen at çapyşyklarda behişdi bedewler gaýtalanmajak gözelligini, güýç-kuwwatyny we ýyndamlygyny görkezdiler. Balkan atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklaryna atşynaslar, halkymyz üçin däbe öwrülen bu ajaýyp sport görnüşiniň köp sanly janköýerleri ýygnandylar. Ýaryşyň maksatnamasyna ýetginjek, uly ýaşly hem-de halypa çapyksuwarlaryň arasynda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň bedewleriniň gatnaşmagynda 8 çapyşyk girizildi.

1000 metr aralyga birinji çapyşykda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna wekilçilik edýän ýetginjek çapyksuwarlar ýaryşa goşuldylar. Ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda Lebap welaýat häkimliginiň Näzik atly bedewini çapan Y.Gurbanow ýeňiji boldy.

Soňra welaýatlaryň her birinden we Aşgabat şäherinden ussat çapyksuwarlar gezekli-gezegine 1400 metr aralyga bellenen 6 çapyşyga gatnaşdylar.

Ahal welaýatynyň bedewleriniň arasynda Döwlet serhet gullugyna degişli Garaýel (çapyksuwary A.Ezizow) diýen at, Balkan welaýatynyň bedewleriniň arasynda Balkan welaýatynyň Polisiýa müdirligine degişli Abraýly diýen at (çapyksuwary G.Sapargeldiýew), Daşoguz welaýatynyň bedewleriniň arasynda Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirligine degişli Gardaşym diýen at (çapyksuwary Y.Saparow), Lebap welaýatynyň bedewleriniň arasynda Lebap welaýat häkimligine degişli Guwanjym diýen at (çapyksuwary T.Taýlyýew), Mary welaýatynyň bedewleriniň arasynda Döwlet serhet gullugyna degişli Gökdepe diýen at (çapyksuwary Ö.Ýalkabow), Aşgabat şäheriniň bedewleriniň arasynda Aşgabat şäher häkimligine degişli Gaplaň diýen at (çapyksuwary B.Agamyradow) pellehana ilkinji bolup geldi.

Jemleýji çapyşyga ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan halypa çapyksuwarlar gatnaşdylar. Olar bu ýaryşda haýsy aty çapyp ýaryşa gatnaşjakdyklaryny kesgitlemek üçin bije atyşdylar. Halypa çapyksuwarlar nesibesinden çykan bedewe atlanyp, ýaryşa goşuldylar. Şunda Ahal welaýatyna degişli Gyzylmeýdan diýen at ýeňiji boldy. Onuň çapyksuwary B.Sapargylyjowdyr.

Baýramçylyk at çapyşyklarynyň ýeňijilerine dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly baýraklar we sowgatlar gowşuryldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň baş baýragyna — ýeňil awtoulaga halypa çapyksuwarlaryň arasynda geçirilen jemleýji çapyşygyň ýeňijisi B.Sapargylyjow mynasyp boldy.

Baýramçylyk baýraklaryna mynasyp bolanlaryň ählisi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa pudagy ösdürmäge berýän uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, behişdi bedewlerimiziň dünýä derejesindäki abraýyny has-da belende göterilmekde, olary mundan beýläk-de giňden wagyz etmekde ähli ukyp-başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Başga makalalar
161250b763e0f1.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


16257e37ccf2e2.jpeg
Mary etrabynda tehniki uglerod öndürýän zawod ulanmaga berildi

13-nji aprelde Mary etrabynda ýyllyk kuwwatlylygy 3 müň tonna tehniki uglerod öndürmäge niýetlenen zawod açylyp ulanmaga berildi. Döwlet Baştutanymyzyň degişli Kararyna laýyklykda, täze kärhanany gurmak boýunça taslamany “Eziz dag” hojalyk jemgyýeti amala aşyrdy.


161265a0261344.jpeg
Türkmenistanda energetiki hyzmat merkezinde enjamlary oturtmak başlandy

Potratçy edara — «Çalık Enerji» kompaniýasynyň hünärmenleri energetiki enjamlary abatlamak we serwis hyzmatlary bermek boýunça Merkezi njamlaşdyrmak işine girişdiler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Merkez «Türkmenenergo» döwlet korporasiýasynyň sargydy boýunça döredilýär.


16123c5bfbaf45.jpeg
Olimpiýa medalçysy Polina Gurýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy

21-nji awgustda Olimpiýa şäherçesinde Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi.


16123b1f241376.jpeg
Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar

Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar.